ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Днес, ....................20.............. в гр. ............................ на основание чл. 49-52 от ТЗ се сключи настоящият договор за посредничество между страните

1. .........................................................................................................................................
представлявана от .............................................................................................................
с търговски адрес ..............................................................................................................
и наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

2. .........................................................................................................................................
представлявана от ...............................................................................................................
с търговски адрес ..............................................................................................................
и наричана по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да проучва условията и подготвя сключването на договори между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и физически и юридически лица за покупко-продажба на следните стоки/услуги
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проучва условията и подготвя сключването на договори между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и чужди физически и юридически лица за покупко-продажба (бартерни сделки и др.) на описаните по-горе стоки/услуги, като издирва съдоговорители и спазва условията, предлагани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да подготвя оферта за сключването на договор и я представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да организира воденето на преговори за сключването на договор;

в) да осигурява текуща информация за хода на изпълнението на настоящия договор;

г) да пази търговските тайни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са му станали известни във връзка с изпълнението на настоящия договор или са му поверени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и след изпълнението на настоящия договор или неговото прекратяване, освен в случаите, когато съобщаването на търговска информация се налага с оглед изпълнението на настоящия договор или когато има писмено съгласие за това от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

е) да изпълнява задълженията си съобразно дадените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид указания относно.........................................................................................

ж) да участва при водене на преговори между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдоговорителите, когато това се налага, при съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

з) да подготвя проекти за договори, съгласно постигнатите между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответния съдоговорител уговорки само, ако за всеки конкретен случай е налице изричното съгласие за това на двете страни по настоящия договор.

ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. При осъществяване на предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение в размер на ............ процента от стойността на договора, сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигурения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдоговорител.
Чл. 5. Възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изплаща в срок от ............ дни/месеци от изпълнението на всеки сключен договор.

Чл. 6. Възнаграждението се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно представен от него разпределителен протокол.

Чл. 7. Плащането на възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по банковите сметки на същия с платежно нареждане. Ако в срока по чл. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не преведе сумата с платежно нареждане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да направи платежно искане. В случай, че плащането не бъде извършено в срок, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка от ................. процента от дължимата сума за всеки просрочен ден. Банковите сметки на страните по настоящия договор са:
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: с/ка ............................... (в лева) с/ка ............................... (в ......................)
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: с/ка ............................... (в лева) с/ка ............................... (в ......................)

Чл. 8. Възнаграждението се изплаща само при сключен и реализиран договор.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право до подписва договори от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да извършва плащания или пък да изпълнява други задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен при условията на допълнително договаряне между страните по настоящия договор.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за изпълнението на поетите от съдоговорителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължения по сключения помежду им договор.

Чл. 11. Всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се считат за изпълнени със сключването на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигурен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдоговорител.

ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
а) да получава информация относно хода на изпълнението на настоящия договор;

б) да проверява изпълнението на настоящия договор без намеса в оперативно-стопанската дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
а) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата във връзка с изпълнението на настоящия договор информация като количества, качество, условия на доставка, минимални и максимални цени и др.;

б) да изплаща уговореното възнаграждение в предвидените срокове;

в) да осигурява съдействието на своите служители и работници при изпълнението на настоящия договор;

г) да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените от последния разходи за реклама във връзка с изпълнението на настоящия договор.

д) да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при искане от негова страна, текуща информация относно сключени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договори с други лица и фирми за разпространение на произвежданите от него стоки и услуги, описани в чл. 1 от този договор.

е) при сключен, но нереализиран не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договор да му заплати размера на документираните разходи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 15. При сключване на последващи договори със съдоговорители, осигурени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да търси съдействието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При нарушение на горното ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на .............. процента от общата сума по договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и посочения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдоговорител.


УРЕЖДАНЕ НА СПОРНИ ВЪПРОСИ
Чл. 16. Всички спорове и неуредени въпроси, възникнали между страните по настоящия договор относно неговото изпълнение се решават на договорна основа с подписване на писмени споразумения между страните.
Чл. 17. Ако не бъдат постигнати споразумения по предходния член, то всички спорове, възникнали между страните по изпълнението на настоящия договор, включително и споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване на договора ще бъдат решавани от АС при БТПП – София, съгласно неговия Правилник за решаване на спорове между български предприятия.

ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 18. При неизпълнение клаузите на настоящия договор страните по него носят отговорност за причинените вреди, съгласно гражданското законодателство на Република България.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. Настоящият договор се сключва за срок от ............ години.
Чл. 20. Всички изменения и допълнения по настоящия договор могат да бъдат правени единствено с подписване на писмени споразумения между страните по него.

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде прекратен при:

1) трайно неизпълнение на задълженията от една от страните;

2) прекратяване на дейността на една от страните;

3) изрично изразено желание на една от страните;

4) взаимно съгласие, както и с общите разпоредби на гражданското законодателство.

Чл. 22. Едностранното прекратяване на договора може да се извърши с писмено уведомяване на другата страна, 30 дни след получаване на същото с препоръчано писмо (с телеграма, по телекса, по телефакса или по друг начин).

Чл. 23. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му, като може да бъде подновен автоматично за нов ............. годишен срок, освен ако някоя от страните не поиска прекратяването му най-малко един месец преди изтичането на срока, посочен в чл. 19.

Чл. 24. За неуредените отношения по настоящия договор намират приложение разпоредбите на ЗЗД, ТЗ и гражданското законодателство.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, от които един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки от които има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ......................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ........................

Подобни статии:
 

Реклама