ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Днес, .............................. 20... г. в гр .......................................................... между:

1. ................................................................................................................................,
представлявана от ....................................................................................................,
наричана по-долу само ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2. ................................................................................................................................,
представлявана от ....................................................................................................,
наричани по-долу само ИЗПЪЛНИТЕЛИ се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ приемат да извършат следното:

(варианти:
– да проучат условията и подготвят сключването на договор за реализацията на ........................................................................................................................................;
– да водят преговори до окончателното сключване на договор между ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯ и съконтрахента му;)
II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
Чл. 2. (1) При осъществяване предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ възнаграждение в размер на ......................................................

(варианти:
– ...... % от стойността на основната сделка;
– определена сума;
– твърда сума и процент и др.)
(2) Възнаграждението се заплаща
(варианти:
– само при сключен договор;
– при свързване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съконтрахента;
– при предаване на исканата информация относно условията по сделката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и др.)
(3) ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ се изплаща (варианти: – в ..... дневен срок от приключването на изпълнението по сключения договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигурения от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ съконтрахент;
– в момента на свързването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съконтрахента и др.).
(4) Възнаграждението се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ съгласно представен от последните разпределителен протокол (примерен вариант).
(5) Плащането на възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ се извършва:

(варианти:
– в брой;
– по банковите сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ с платежно нареждане. Ако в срока по ал. 3 от този член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи платежно нареждане, всеки от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ има право да направи платежно искане.)
(6) Банковите сметки на страните по договора са:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .................................................................

ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

а) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ необходимата във връзка с изпълнението на настоящия договор информация относно търсената/предлаганата стока – количества, цени, срокове на доставка и др. условия по сделката, необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ;
б) да изплати уговореното възнаграждение в договорените срокове и при определените условия;
в) да предаде своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ всяка промяна в информацията по б. "а" от настоящия член.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
а) на информация относно хода на изпълнението на настоящия договор;
б) на проверка изпълнението на настоящия договор от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ.


IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ са длъжни:

(примерни клаузи:)

а) да проучат възможностите за реализация/закупуване на определената стока ......................... (количества, цени, качество и други подробности от офертата);
б) да подготвят проект (оферта) за сключването на договор и го представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
в) да организират преговори за сключването на договора;
г) да дават текущо информация за хода на изпълнението на настоящия договор;
д) да пазят търговските тайни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са им станали известни във връзка с изпълнението на настоящия договор или са им поверени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и след изпълнението на настоящия договор или неговото прекратяване, освен в сл учаите, когато съобщаването на търговска информация се налага с оглед изпълнението на настоящия договор или когато има писме-
но съгласие за това от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ нямат право да подписват договори от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да извършват плащания или пък да изпълняват други задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен при условията на допълнително договаряне между страните по настоящия договор и послед-
ващо упълномощаване.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ не носят отговорност за изпълнението на поетите от съконтрахента на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължения по сключения помежду им договор.

V. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл. 5. При сключването на последващи договори със съконтрахента, осигурен от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да търси съдействието на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ. При нарушение на горното ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ в размер,
равен на ..... ..... % от общата стойност на сделката между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и посочения от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ съконтрахент.

VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 6. При неизпълнение на настоящия договор страните по него носят отговорност за причинените вреди, съгласно гражданското законодателство на Република България.

VII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРНИ ВЪПРОСИ

Чл. 7. Ако не бъдат постигнати споразумения по предходната алинея, то всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат разрешавани от АС при БТПП.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 8. Всички изменения и допълнения по настоящия договор могат да бъдат правени единствено с писмени споразумения между страните по него.

Чл. 9. Търговските адреси на страните по договора са:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................

ИЗПЪЛНИТЕЛИ: .....................

ЗАБЕЛЕЖКИ

към чл.6

Уговаряне на неустойки при неизпълнения на конкретни клаузи от договора – например забавяне на плащането и др.

към чл.7

В случай, че страните според Търговския закон са търговци, е възможно да се уговори арбитражна клауза.

Подобни статии:
 

Реклама