ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Днес ..............., в гр./с. ..................., се сключи настоящият договор за покупко-продажба между:
..........................................................................................................., наричан накратко ПРОДАВАЧ, от една страна и от друга страна
..........................................................................................................., наричан накратко КУПУВАЧ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ продава ................................. (индивидуализира се стоката или вещта), а КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати уговорената между страните цена. (1)


II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ (2)
Чл. 2. Цената, която КУПУВАЧЪТ трябва да заплати е ............................................................ (посочва се точната сума цифром и словом).
Чл. 3. Цената по предходния член ще бъде изплатена по следния начин: ............................................................ (вписва се начинът на плащане). (3)

Чл. 4. Срок за плащането на цената: ............................................................

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА (3)
Чл. 5. Собствеността на вещта преминава върху КУПУВАЧА в момента на:...............................................


IV. ПРЕДАВАНЕ НА ВЕЩТА
Чл. 6. Продавачът е изпълнил задължението си да предаде вещта с:
– с простото физическо предаване на вещта на купувача или определено от него лице;

– предаване на стоката на превозвач, който да я достави на КУПУВАЧА. Едновременно с това действие ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да изпрати писменно уведомление за извършената експедиция.

– предаване на документите за стоката: например – коносамент, чартър, застрахователна полица, търговска фактура, опъковачен лист, сертификат за качество, сертификат за произход, ветиринарен сертификат, фитосанитарен сертификат, сертификат за направени проби, когато продажбата е по документи.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 7. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде вещта във вид, количество и качество, съгласно уговореното с КУПУВАЧА. (5)
Чл. 8. КУПУВАЧЪТ е длъжен:

– да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в настоящия договор;

– да получи вещта;

VI. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 9. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват в писмена форма, изпратени чрез телеграф, телекс, препоръчана поща. (6)


VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 10. При наличието на недостатъци отношенията между страните се уреждат по правилата на Закона за задълженията и договорите (чл. 193 – 199).
Чл. 11. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила. (7)

Чл. 12. При забава от страна на ПРОДАВАЧА при предаването на дължимата вещ той дължи неустойка в размер на ........ процента за всеки ден забава, но не повече от .......... процента от стойността на дължимата вещ.

Чл. 13. При забава от страна на КУПУВАЧА при заплащането на уговорената в настоящия договор сума, той дължи неустойка в размер на ........% от дължимата цена, но не повече от ............%. (8)

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 14. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.
Чл. 15. Споровете, възникнали по тълкуването, изпълнението или неизпълнението на настоящия договор се решават от съда. (от арбитражния съд при БТПП в съответствие с Правилника му за решаване на подобен род дела).

Чл. 16. За неуредените въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на общото гражданско законодателство.

Чл. 17. Всички изменения и допълнения на настоящия договор ще се извършват в писменна форма.

ПРОДАВАЧ: .........................

КУПУВАЧ: ..........................

ЗАБЕЛЕЖКИ
(1) Страните по договора за покупко-продажба са свободни да избират различни варианти – да опишат подробно стоката или вещта-обект на този договор в клаузите на самия договор или това да стане в отделно приложение (спесификация), явяващо се неразделна част от него.
Страните следва да опишат подробно вещите по количество, качество, евентуално опаковка, маркировка и етикетировка.

(2) Плащането на цената е основно задължения по договора за покупко-продажба. Възможни са различни форми на плащане. Основните моменти, които трябва да бъдат уговорени са: фиксиране размера на дължимата сума, формата в която ще трябва да бъде извършено плащането, реда на плащане: наведнъж, авансово, разсрочено, разсрочено със запазване на собствеността, плащане при определени условия – проверка, опитване и т. н. Може да бъде договорена клауза,предвиждаща промяна на първоначално фиксираната цена, в съответствие с настъпили инфлационни промени, или други обстоятелства, изрично уговорени между страните по договора. Подобна клауза поначало би била от полза за ПРОДАВАЧА, докато интересът на КУПУВАЧА се свежда до твърдо фиксирана продажна цена или промяна в предварително договорената цена в посока на нейното понижаване. Как точно ще се договори това съществено задължение е въпрос на конкретна ситуация. Може да се уговори разпределението и на допълнителните разходи по договора (напр. държавни такси). Ако не е уговорено друго, разпределението се урежда по начина, определен в член 186 и сл. ЗЗД

(3) Начинът на плащане може да е:

– чрез свободен превод по сметка на ПРОДАВАЧА или по сметка на посочено от него лице;

– в брой;

– с акредитив, като се описва вида на акредитива – потвърден, прехвърляем, срочен, делим, и т. н.; наведнъж, разсрочено и т. н.

(4) В договора могат да бъдат уговорени различни варианти за установяване момента на преминаване на собствеността. При всички случаи обаче собствеността не може да премине преди индивидуализацията на вещта. Някои възможни варианти за преминаването на собствеността са:

– индивидуализацията на родово определена вещ;

– предаване вещта на КУПУВАЧА;

– подписване на договора;

– натоварване на стоката (ако се касае за превоз);

– при плащане на цената;

– с предаване на коносамента при морски превоз;

– с преминаване на стоката през границата на държавата по местоназначението;

С преминаването на собствеността закона свързва и преминаването на риска. Обвързването на двата момента не е императивно – страните могат да договарят различни моменти за преминаване на собствеността и риска.

Правилата за риска определят кой носи отговорността за случайното погиване на вещта.

(5) ПРОДАВАЧЪТ не отговаря за евентуални спорове относно собствеността върху вещта или други претенции от трети лица след сключване на договора, ако е уведомил предварително КУПУВАЧА за това. При липса на догововорно уреждане на отговорността на Продавача се прилагат разпоредбите за съдебно отстраняване по член 188-192 от ЗЗД.

(6) Ако страните по договора решат определени сведения или данни да се обменят по електоронен път, те договарят допълнително условията за това. Препоръчваме до приемането на закон за обмена на данни по електронен път или/и до установяването на съдебна практика по този въпрос, страните да се въздържат от сключване на договор или изпращане на съобщения, свързани с изпълнението или неизпълнението му, по елктронен път.

(7) Страните са свободни да стеснят обхвата на установеното от закона и съдебната практика понятие "непреодолима сила", като изрично изключат някои събития от него, напр. – стачка, земетресения до определена степен и др.

(8) Плащането на неустойките не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение за претърпяни вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. Неустойките биха могли да се диференцират в зависимост от конкретните условия.

Подобни статии:
 

Реклама