ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

№ ................/.................20............ г.

Днес, ...................... 20............ г. в гр. ........................ на основание чл. 183-213 от Закона за задълженията и договорите между:

1. Фирма ............................................................................................................................
с търговски адрес .............................................................................................................,
представлявана от ............................................................................................................
и наричана накратко по-нататък в текста на договора КУПУВАЧ, от една страна
и

2. Фирма ............................................................................................................................
с търговски адрес ..............................................................................................................,
представлявана от ............................................................................................................
и наричана по-нататък в текста на договора ПРОДАВАЧ, от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. С настоящия договор Продавачът се задължава да продаде, а Купувачът – да заплати цената на ............................................................................................................................................ (описва се стоката), отговаряща на изискванията на БДС, което да бъде удостоверено със съответните сертификати, представляващи неразделна част от този договор.


ОПАКОВКА, КОЛИЧЕСТВО, ЦЕНА
2. Стоката, предмет на настоящия договор се продава в ................................................................ (описва се вида на опаковката). Общото количество е ................................................................
3. Единичната цена е .......................................
Общата стойност на сделката е .................................. .............................................. (цифром и словом).

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
4. Продавачът се задължава:
а) да извърши доставка при условие франко склада на Купувача в Република България по допълнително изготвен график;

б) да предаде посочените в т. 1. от този договор сертификати в момента на подписване на договора от двете страни;

в) да осигури представител при предаване на стоката като изготви приемателно-предавателен протокол и протокол за различията, недостатъците или отклоненията в качеството на стоката от предварително договореното;

г) да експедира продукцията в срок от .............. работни дни от влизането в сила на настоящия договор;

д) да поеме риска при транспорта на стоката до склада на Купувача, като неговите задължения по осигуряването на стоката се прекратяват след подписването на протоколите, съгласно т.4 б. в;

е) да отстрани всички дефекти за своя сметка в ....................... месечен срок от получаване на рекламация, предявена от страна на Купувача;

ж) да извърши доставката при посочените в т.4 б. а условия в ......................... срок от момента на получаване на сумата, приведена от Купувача, на банковата сметка на Продавача.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
5. Купувачът се задължава:
а) да заплати равностойността на стоката, предмет на настоящия договор, като открие акредитив за цялото количество или представи екземпляр от платежното нареждане за преведената сума със съответната банкова заверка в срок от пет работни дни от датата на подписване на договора;

б) да направи рекламация в седемдневен срок от получаването на стоката за липси и недостатъци с подписване на протоколи, съгласно т.4 б. в;

в) да организира приемането на стоката в посочените от него складове.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
6. Плащането ще се извърши, съгласно т. 4б. а на този договор. Банковата сметка на Продавача е ........................ при ................................... банка, гр. ....................


РЕКЛАМАЦИИ
7. Рекламации за количеството, качеството и разфасовката се правят, съгласно клаузите на този договор.


САНКЦИИ
8. При виновно, пълно или частично неизпълнение на договора от страна на Купувача, същият заплаща на Продавача неустойка в размер на ...................................... от стойността на сделката.
9. В случай, че Продавачът не извърши доставката той се задължава да възстанови сумата, преведена му от Купувача заедно със законоустановената лихва за времето от датата на първата доставка, съгласно изработения от страните график.

10. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото й да търси обезщетение над размера на неустойките.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
11. Договорът влиза в сила от момента на получаване на сумата, приведена от Купувача, на банковата сметка на Продавача.
12. Транспортните разходи са за сметка на ...................................

13. За всички неуредени с настоящия договор въпроси важат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащата нормативна уредба.

Настоящият договор се изготви в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ПРОДАВАЧ: .................

КУПУВАЧ: ................

Подобни статии:
 

Реклама