ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

№ ................/..................20.......... г.

Днес, ....................20.......... г. в гр........................ на основание чл. 183-213 от Закона за задълженията и договорите между фирма ...........................................................................,
представлявана от ..........................................................................................
с търговски адрес ..........................................................................................., наричана по-нататък ПРОДАВАЧ, от една страна
и
фирма ..............................................................................................................,
представлявана от ...........................................................................................
с търговски адрес ............................................................................................, наричана по-нататък КУПУВАЧ, от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Продавачът ще продаде, а Купувачът ще купи .............................................................................................................................................. (описва се стоката) при следните условия:
количество ....................................................
единична цена ..............................................
обща стойност ..............................................


ПЛАЩАНЕ
2. Купувачът ще преведе предварително по сметката на Продавача ........... % (........................ процента) от общата стойност на сделката по банкова сметка ......................... при ...................................... банка. Останалата сума ........... % (....................... процента) ще бъде приведена по смисъла на т.2. при доставката на стоката.


ФРАНКИРОВКА
3. Цената се подразбира франко склада на Продавача, като в нея са включени данък оборот, акциз (мита и митническо оформяне при вносни стоки) или други данъчни разпоредби.
4. Всички разходи по доставката на стоката от местонахождението й до крайния пункт на местоназначението са за сметка на Купувача.

СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА
5. Стоката, предмет на настоящия договор ще бъде доставена не по-късно от 12 работни дни след банкова заверка на плащането по смисъла на т.2.
6. Продавачът ще информира Купувача за дата и час, когато последният може да приеме стоката и да организира нейното транспортиране.

7. При приемане на стоката от Купувача, тя се удостоверява с необходимите документи.

ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
8. При закъснение при изпълнение на доставката, предмет на настоящия договор, включително при приемане, предаване и плащане, неизправната страна дължи неустойка, определена като процент от цената, както следва:
– за първите 20 дни – по 0,25% за всеки ден закъснение;
– за вторите 20 дни – по 0,30% за всеки ден закъснение;
– за третите 20 дни – по 0,50% за всеки ден закъснение, след което неизправната страна внася/връща дължимото авансово заплащане, като по този начин Договорът се прекратява.
9. При забавяне на плащанията от страна на Купувача с повече от три работни дни след пристигането на стоката Продавачът има право да развали Договора, като задържи аванса по т.2, съгласно чл.96, ал.2 от ЗЗД.


ГАРАНЦИИ
10. Продавачът гарантира пълната функционална годност на стоката и се задължава да отстранява всички дефекти за своя сметка до ............................ месеца от предаването й на Купувача.


ДРУГИ УСЛОВИЯ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................


СПОРОВЕ
11. Страните се договориха всички спорове да бъдат отнасяни до Арбитражната комисия при БТПП.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
12. Двете страни могат по взаимно съгласие да увеличат количествата по доставките, като за целта към настоящия договор се изготви съответен Протокол, който да бъде неделима негова част.
13. За всички неуредени по този договор въпроси се прилагат нормите на действащото законодателство.

14. Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от двете страни.

ПРОДАВАЧ: ..............

КУПУВАЧ: ..............

Подобни статии:
 

Реклама