ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

№ ...................../дата: .................

Днес, .................................. год. в гр. ........................, на основание чл. 183-213 от Закона за задълженията и договорите между .......................................................... ............................................................................... наричана накратко ПРОДАВАЧ
и
..................................................... ............................................................. и наричана по-долу КУПУВАЧ, от друга страна се сключи настоящият договор за следното:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде на КУПУВАЧА и прехвърли правото на собственост върху ...................................................................... (описва се стоката), срещу което КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати и получи посочената стока.
Чл. 2. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА сумата .............................................. (цифром и словом).

Чл. 3. Начин на плащане: банков превод на сумата по чл.2 на банковата сметка на ПРОДАВАЧА в 10-дневен от датата на подписване на настоящия договор.

Банкова сметка на ПРОДАВАЧА: ...............................

Банкова сметка на КУПУВАЧА: ..................................

Чл. 4. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде описаната в чл.1 стока до ........................ дни след извършване на банковия превод от страна на КУПУВАЧА, със съответните сертификати.

Чл. 5. КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме стоката от склада на ПРОДАВАЧА, като транспортните разходи до склада са за сметка на ....................., а всички последващи транспортни разходи са за сметка на ....................

Чл. 6. В случай, че КУПУВАЧЪТ просрочи с повече от три дни срока по чл. 3, настоящият договор се счита за несключен.

НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА
Чл. 7. При липса или недостатъци на стоката се прилагат разпоредбите на чл. 184,187, 189 ал.2 и 193-198 от ЗЗД.
Чл. 8. При забавяне на доставката ПРОДАВАЧЪТ плаща на КУПУВАЧА неустойка в размер на ............... % върху стойността за всеки просрочен ден, но не повече от ................... %, след което договорът се прекратява.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 9. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
Чл. 10. За всички неуредени с настоящия договор въпроси ще се съставят спецификации, представляващи неразделна част от договора.

Чл. 11. Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове в дух на добра воля и сътрудничество, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, всеки от които има силата на оригинал.

ПРОДАВАЧ: ..................

КУПУВАЧ:......................

Подобни статии:
 

Реклама