ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Печат

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Днес ........................ в гр. ........................ на основание чл. 183-213 от Закона за задълженията и договорите между страните:

фирма ......................................................... ........................................................................
представлявана от ........................................................ .....................................................
с търговски адрес ........................................................ ......................................................,
наричана по-долу за краткост ПРОДАВАЧ
и

фирма ...................................................... ...........................................................................
представлявана от ......................................................... ....................................................
с търговски адрес ........................................................... ...................................................,
наричана по-долу за краткост КУПУВАЧ,
се сключи настоящият договор за покупко-продажба.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да продаде и да прехвърли правото на собственост върху ....................................................... .......................................................................... (вписва се стоката) на КУПУВАЧА срещу цена, която последният се задължава да му заплати.
Чл. 2. Количеството на стоката е: ...........................

Чл. 3. Качеството на стоката (мостри, опаковка) е: .................................................................

ЦЕНА, ЗАПЛАЩАНЕ И ФРАНКИРОВКА
Чл. 4. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА следната цена ................................................... (сумата се вписва цифром и словом).
Чл. 2. Начинът на плащане е .......................................... (по сметка, в брой, с акредитив, наведнъж, разсрочено и т. н.)

Чл. 3. Срокът на изплащането на сумата е ....................

Чл. 4. Разходите по договора, транспортните разходи и разходите по приемането на стоката са за сметка на КУПУВАЧА. Разходите по товаренето и предаването, включително меренето и тегленето, са за сметка на продавача. (Може да се договори друго.)

Чл. 5. Франкировка: в цената са включени ..................................................... ............................................... (мита, митническо оформяне, данък оборот, акциз или други данъчни разпоредби).

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Чл. 6. Собствеността на стоката преминава върху КУПУВАЧА в момента на:
1) заплащане на договорената цена;
2) внасяне на част от цената;
3) предаване на стоката на КУПУВАЧА;
4) подписване на договора;
5) натоварване на стоката.
Чл. 7. Всички рискове преминават върху КУПУВАЧА в момента, в който му бъде прехвърлена собствеността върху стоката.


СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА
Чл. 8. а) Стоката ще бъде доставена не по-късно от .................. работни дни след прехвърляне на собствеността.
б) ПРОДАВАЧЪТ ще информира КУПУВАЧА за датата и часа, когато последният може да организира транспортирането на стоката.

Чл. 9. Приемането на стоката става с приемо-предавателен протокол.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
Чл. 10. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на КУПУВАЧА стоката във вид, количество и качество, уговорено с КУПУВАЧА в приложение, което е неделима част от настоящия договор.
Чл. 11. ПРОДАВАЧЪТ отговаря, ако трети лица имат право на собственост или други права по отношение на стоката, които могат да противопоставят на КУПУВАЧА, освен ако последният е знаел това.

Чл. 12. Ако продадената стока принадлежи отчасти или изцяло на трето лице, КУПУВАЧЪТ може да развали договора за покупка по реда на чл.87 от ЗЗД. В този случай ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да върне на КУПУВАЧА платената цена и да му заплати разноските по договора, както и необходимите и полезни разноски за стоката. За другите вреди ПРОДАВАЧЪТ отговаря съгласно общите правила за неизпълнение на задължението, според Закона за задълженията и договорите.

Чл. 13. ПРОДАВАЧЪТ дължи връщане на цялата цена, дори и когато стоката е била обезценена или повредена, но ако КУПУВАЧЪТ е извлякъл полза от поврежданията, които сам е направил, стойността на тази полза се приспада от сумата, която ПРОДАВАЧЪТ му дължи.

Чл. 14. При повреждане на стоката изцяло или отчасти, както и при наличието на явни недостатъци и дефекти, за които КУПУВАЧЪТ не е знаел, той има право:

1) да върне стоката и да иска обратно цената заедно с разноските по покупката;
2) да задържи стоката и да иска отбив от цената;
3) да иска отстраняване на недостатъците за сметка на ПРОДАВАЧА.
Чл. 15. ПРОДАВАЧЪТ не отговаря за недостатъците на стоката, ако се докаже, че те са били известни на КУПУВАЧА при сключването на договора.
Чл. 16. ПРОДАВАЧЪТ отговаря за недостатъците на стоката, дори и когато не е знаел за тях при продажбата. Отстраняването им ще бъде за сметка на ПРОДАВАЧА, ако КУПУВАЧЪТ узнае за тях и го уведоми в срок от ........................ дни от предаването на стоката.

Чл. 17. В случай, че стоката се повреди или погине по вина на КУПУВАЧА, преди да е прехвърлена собствеността върху него, ПРОДАВАЧЪТ има право:

1) да не изпълни задълженията си по настоящия договор;
2) да иска възнаграждение за ползването на вещта;
3) да иска обезщетение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
Чл. 18. КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина и в срока, определени в настоящия договор и да получи стоката.
Чл. 19. КУПУВАЧЪТ е длъжен да прегледа приетата стока в .......................... месечен срок от приемането й за скрити недостатъци и да уведоми ПРОДАВАЧА за недостатъците на стоката, за които не е знаел и не е могъл да узнае преди приемането й.

Чл. 20. КУПУВАЧЪТ има право:

1) да иска заместване на стоката (ако е възможно);
2) връщане на част от цената или разваляне на договора, ако е действал добросъвестно и е изпълнил задълженията си, посочени в договора и закона.
Чл. 21. Ако се докаже, че КУПУВАЧЪТ е действал недобросъвестно или небрежно и в резултат на това стоката е погинала, повредена или договорът е изпълнен неточно, той ще дължи уговорената цена или част от нея, съобразно вината.


ГАРАНЦИИ, НЕУСТОЙКИ, СПОРОВЕ
Чл. 22. ПРОДАВАЧЪТ гарантира пълната функционална годност на стоката и се задължава да отстранява всички дефекти за своя сметка до ...... месеца от предаването на й на КУПУВАЧА.
Чл. 23. КУПУВАЧЪТ е длъжен да предостави информация за дефекта или недостатъка и условията, при които той се проявява. До ............... дни след получаването на исканата информация за дефекта или недостатъка ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да отстрани недостатъка. В случай на забавяне над ............. дни от страна на ПРОДАВАЧА той се задължава да заплаща неустойка на КУПУВАЧА за всеки просрочен ден в размер на .................... лева на ден.

Чл. 24. За закъснение при предаването на стоката ПРОДАВАЧЪТ дължи неустойка в размер на .............. процента от стойността на дължимата стока за всеки просрочен ден. При повече от ............ дни забавяне с предаването на стоката, КУПУВАЧЪТ има право да развали договора като уведоми ПРОДАВАЧА писмено, с телекс или телефакс. Развалянето има действие от момента, в който ПРОДАВАЧЪТ е получил уведомлението.

Чл. 25. При просрочване от страна на КУПУВАЧА при изплащането на уговорената в настоящия договор сума, той дължи неустойка в размер на ....................... процента от дължимата сума. При просрочване над ....................... дни настоящият договор се счита за развален.

Чл. 26. Плащането на неустойките не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение за претърпяни вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

Чл. 27. Страните ще решават възникналите спорове в дух на добра воля и сътрудничество, а когато това се окаже невъзможно – в арбитражния съд на БТПП, съгласно неговия Правилник за решаване на спорове между български предприятия.

Чл. 28. За неуредените въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащите нормативни актове.

ПРОДАВАЧ:..................

КУПУВАЧ: ...................

Подобни статии: