ДОГОВОР ЗА ОТСТЪПВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

Днес, .............................., в гр. ......................................... се сключи настоящият договор за отстъпване на производствен опит между:
1. ....................................................... ..................................................................................
с търговски адрес ...................................................... ........................................................
представляван от ...................................................... ........................................................
и наричан накратко ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ
и

2. ....................................................... ..................................................................................
с търговски адрес ....................................................... .......................................................
представляван от ...................................................... .........................................................
и наричан накратко ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ предоставя на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ правото да се ползва от неговия производствен опит в областта на ..................................................... предназначен за постигане на следния резултат: ........................................................, срещу възнаграждение, което ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплати в размерите и при условията на настоящия договор.
Чл. 2. Производственият опит ще се ползва само в следния обект на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ:

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ
Чл. 3. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ следната техническа документация: .............................................................................. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да окаже на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ следните технически услуги: .................................................. ................................................................... ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да окаже съдействие на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ за вписване на настоящия лицензионен договор в регистъра при същото ведомство.
Чл. 4. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ спокойното и несмущавано ползване на обекта на лицензията. За времето на действие на договора ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ няма правото да предоставя същия производствен опит на трети лица, без да запази в договора си с приобретателя правата на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ по този договор.

Чл. 5. Към датата на подписване на договора ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ декларира, че не му е известно трети лица да прилагат същия производствен опит на територията на ..................................................

Чл. 6. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ ще предостави на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ информация и съдействие за ползване на предмета на лицензията, в т. ч. ще му достави не по-късно от ........................ следните образци и документи:
............................................... ....................................................................
............................................... ....................................................................
............................................... ....................................................................

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ
Чл. 7. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да прилага производствения опит съгласно указанията и инструкциите на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ.
Чл. 8. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да не прилага придобития производствен опит в други свои дейности и извън предназначението и обекта, конкретизирани в раздел I на настоящия договор.

Чл. 9. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ няма правото да преотстъпва производствения опит на трети лица само с предварителното (писмено) съгласие на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ.

Чл. 10. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да не разкрива на трети лица информацията, съставляваща същността на производствения опит по настоящия договор или части от нея и да не разпространява документите, предадени му от ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ в изпълнение на него. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да инструктира служителите и работниците си, които ще бъдат обучени да прилагат производствения опит, да пазят тайната на информацията по предходното изречение, включително да ги накара да подпишат писмени деклараци и за конфиденциалност.

IV. ЛИЦЕНЗИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл. 11. За ползването на производствения опит по чл. 1 от договора ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ възнаграждение в размер на .................... ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да преведе дължимото възнаграждение на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ по банкова сметка както следва: ..................................................


V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 12. В случай че производственият опит не доведе до постигане на резултата, описан в раздел I на настоящия договор, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ дължи на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ неустойка в размер на .......... от платеното до момента възнаграждение.
Чл. 13. При забава в плащането на лицензионното възнаграждение ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ неустойка в размер на ........... на сто от просрочената сума дневно. В случай че изнесе или допусне изнасянето на информацията по чл. 10 от договора, ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ неустойка в размер на ...........................................................

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 14. Договорът може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.
Чл. 15. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по телекс или телефакс. Адресите и координатите на страните са както следва:

15.1. За ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ:
.................................................................; телекс .......................; телефакс ...................

15.2. За ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ:
.................................................................; телекс ........................; телефакс ...................

Чл. 16. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него, или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред ..................................................................

Чл. 17. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.

Чл. 18. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или предоставена под формата на оферти, каталози, спецификации и т. н. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за регистъра на Патентното ведомство и се подписа както следва:

ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ: ....................

ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ: ...................

Подобни статии:
 

Реклама