ДОГОВОР ЗА НАЕМ

Днес, ........................20.......... г., в гр./с. ........................, се сключи настоящият договор за наем между
.......................................................... .................................................................., наричан накратко НАЕМОДАТЕЛ, от една страна,

от друга страна
........................................................ ...................................................................., наричан накратко НАЕМАТЕЛ.

Страните СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползуване ........................................... (описва се подробно наетата вещ или помещение), а НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да изплаща уговорената между страните наемна цена. (1)

(2) Неразделна част от настоящия договор съставлява протоколът за предаването на наетата вещ (помещение), подписан между страните. (2)

Чл. 2. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ, посочената по-горе вещ (имот) срещу наем в размер на ................. лева месечно (или друг срок).

(2) Наемната цена по предходната алинея следва да се изплаща не по – късно от ............... число на месеца, срещу издадена разписка от НАЕМОДАТЕЛЯ, в който следва да се отразят начинът на плащане, датата на плащането, точната сума и евентуалните прихващания на НАЕМАТЕЛЯ срещу наемната
цена. (3)

(3) При забава от страна на НАЕМАТЕЛЯ при плащането на наемната цена, той дължи лихва в размер на ....... % дневно от неизплатената сума.

Чл. 3. (1) Договорът се сключва за срок от ...... години, считано от датата на подписването му, между страните. (4)

(2) Ако след изтичането на наемния срок по предходната алинея НАЕМАТЕЛЯТ продължи да ползува наетата вещ със знанието и без противопоставянето на НАЕМОДАТЕЛЯ, договорът се счита за продължен като договор за наем за неопределен срок. (5)

Чл. 4. Договорът за наем следва да се впише в Нотариата, като разходите за това се разпределят по ....... между НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ. (6)

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
Чл. 5. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

– да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползуване на наетия имот: такси за електро- и топлоенергия, вода, смет;
– да поеме за своя сметка всички разходи за обикновени текущи ремонти и поправки;
– да върне наетите вещи (помещения) след изтичане на наемния срок;
– да изплаща в уговорения размер и в указаните срокове наемната цена;
– да предупреждава НАЕМОДАТЕЛЯ за посегателствата върху наетата вещ от страна на трети лица;
– да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯ за вредите, причинени през време на ползуването на вещта (имота) от него, лица от неговото домакинство, негови служители или пренаематели, доколкото тези вреди не се дължата на причина, за която той не отговаря.

Чл. 6. НАЕМАТЕЛЯТ има право:

– да си служи с вещта (имота), предмет на договора. (7)
– със знанието на НАЕМОДАТЕЛЯ да пренаема отдадената под наем вещ; (8)
– да извършва вътрешни реконструкции и преустройства (при наем на помещения), съобразно нуждите си, на наетите помещения, след писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ;

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
Чл. 7. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави вещта (имота), предмет на настоящия договор във вид и състояние, които отговарят на ползуването, за които е наета.

(2) НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи несмущаваното ползуване на наетата вещ (помещение), като при евентуални претенции от трети лица за тези помещения, всички разходи по съдебни процеси, юридически услуги и др. подобни се поемат от него;

(3) При евентуално отстраняване от трето лице на НАЕМАТЕЛЯ от имота, НАЕМОДАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на ................ (най-добре е тя да се уговори в наемни цени).

Чл. 8. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

– да получава в уговорените срокове наемната цена;
– след изтичането срока на договора да получи отдадената вещ (имот) във вида, в който я е предал, като се вземе предвид нормалното овехтяване;

IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 9. (1) За срока на действие на настоящия договор НАЕМОДАТЕЛЯТ няма право да прехвърля по какъвто и да било начин собствеността или ползуването върху вещта (имота), предмет на договора, както и да обременява същата с тежести (включително залог или ипотека).

(2) При неизпълнение на горното задължение, НАЕМОДАТЕЛЯТ дължи на НАЕМАТЕЛЯ неустойка в размер на .............

Чл. 10. Договорът може да се прекрати по взаимно писмено съгласие на страните и преди изтичане на уговорения срок.

Чл. 11. Страните могат да изменят или допълват този договор, включително и да актуализират размера на дължимия наем с допълнително писмено споразумение, което се явява неразделна част от
договора. (9)

Чл. 12. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в ......... екземпляра и следва да се впише в Нотариата в срок от ...... дни след подписването му между страните.

НАЕМОДАТЕЛ: .....................

НАЕМАТЕЛ: .....................

ЗАБЕЛЕЖКИ
(1) Страните по договора следва прецизно да индивидуализират наетите вещи или помещения. Особено важно това е при наема на недвижими имоти – те следва да се опишат по площ, разположение, други характеристики. Добре е в договора изрично да се определи, за какво ще се ползува вещта (имота). При наем на недвижим имот в етажна собственост, наемателят е длъжен да спазва правилата за вътрешния ред на етажната собственост. В противен случай, той може да бъде изваден от наетото помещение по искане на управата на етажната собственост.

(2) В протоколът следва да се определи състоянието, в което се предават вещите или помещенията, предмет на договора. Доколкото няма подобен протокол, предполага се, че вещта е приета в добро състояние. При наем на недвижим имот в протокола е добре де се изредят и вещите, собственост на наемодателя, които остават в наетите помещения и наемателят може да ползува. Когато страните постигнат съгласие в наетите помещения да бъдат извършени ремонти или реконструкции, добре е обема и вида на същите да се опишат в приложение към договора.

(3) Тази клауза е необходима, доколкото наемната цена ще се изплаща в брой. Възможни са и други варианти: превод по банковата сметка на намодателя или трето лице, чрез пощенски или телеграфен запис и др. В договора следва да се уговорят и точните срокове на плащане на нема и преди всичко въпроса, дали той се дължи "авансово" – т.е. преди или след изтичане на месеца, за който се отнася. Възможоно е да се предвиди и плащане на предплата – в този случай е важно да се уточни начина на нейното приспадане от дължимите месечни вноски.

(4) Договорът за наем може да бъде сключен за срок до десет години, а лицата, които имат права само на обикновено управление на наеманите вещи (имоти) могат да ги отдават под наем за не повече от три години. Срокът на договора е важен с оглед прекратяването на наема: ако договорът е сключен като безсрочен, същият може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие от която и да е от страните (може да се договори изрично и друг срок за предизвестие).

(5) Може в договора изрично да се договори, че ако определен брой дни преди или след изтичането на срока, никоя от страните не предизвести писмено насрещната страна, че не желае продължаването на договора, същият се продължава за определен срок от време.

(6) Невписването на договора за наем не го прави недействителен. Вписването на договора за наем на недвижим имот има силно защитно действие преди всичко за наемателя – вписаният договор за наем остава в сила, дори и първоначалния наемодател да прехвърли имота на трето лице. По настоящем за вписването на наемния договор, в Нотариата следва да се представят оригинала на договора и заверено копие от същия, както и да се плати съответната държавна такса, определена понастоящем в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси (ДВ бр. 71/92 г., т. т. 45, 44, стр. 7).

(7) Наемателят може да си служи с вещта (имота) съгласно определеното в договора ползуване, а доколкото такова не е уговорено – съгласно обикновеното й предназначение.

(8) По закон наемателят може да пренаема (т.е. да преотдава на трето лице) само части от наетата вещ (помещение) без съгласието на наемодателя. Възможно е в договора изрично да се уговори нещо различно: било да може да преотдава цялата вещ под наем на трети лица, било изобщо да няма право да преотдава и части от вещта без предварителното съгласие на наемодателя.

(9) На практика често в договора за наем се включва клауза, съгласно която на определени периоди от време наемната цена задължително се актуализира. В такъв случай добре е да се определи спрямо каква база ще се преизчисли наемната цена – напр. спрямо официално възприетия индекс на инфлация за съответния период от време.

Подобни статии:
 

Реклама