ДОГОВОР ЗА МАРКЕТИНГОВА УСЛУГА

№ ............../..................... 20..... г.

Днес, ............... 20....... г. в гр. София се сключи настоящият договор между
......................................................... .......................................................................
с адрес ......................................................... .......................................................... наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и ...................................................... ...........................................................................
с адрес ...................................................... .............................................................. от друга страна, наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълнява маркетингови поръчки, съгласно Приложения, които са неразделна част към настоящия договор.
Чл. 2. 1) Маркетинговите поръчки се заявяват от Възложителя писмено. В заявките се посочват необходимите параметри, срока за даденото проучване и вида на поръчката. Поръчките могат да бъдат три вида:

а) маркетингова информационна услуга – в заявката се посочва вида и количеството на стоката, за която се извършва проучването;
б) маркетингова ценова услуга – в заявката се посочва вида и количеството на стоката, за която се изисква проучване на цената й на пазара. Ако Възложителят изисква да се направи проучване за определена цена, тя се посочва в заявката;
в) маркетинг по договаряне (при по-специфични изисквания от страна на Възложителя).
2) В случай, че Възложителят освен поръчката поиска от Изпълнителя да осигури сключването на договор между Възложителя и трето лице, то Възложителят дължи на Изпълнителя не по-малко от два процента от стойността на сключената сделка срещу представен от последния разпределителен протокол.
Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от 6 (шест) месеца и влиза в сила от датата на подписването му.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 4. Изпълнението на дадена поръчка започва с писмено уведомяване на Възложителя, че Изпълнителят приема поръчката, не по-късно от седемдневен срок от изпращането на заявка от страна на Възложителя.
Чл. 5. Изпълнението на дадена поръчка се отчита писмено. При предаване на отчета се подписва приемо-предавателен протокол между страните.

Чл. 6. Цената за маркетингова услуга се определя въз основа на броя на позициите (фирмите), включени в отчета:

1. цената за 1 позиция (фирма) при маркетингова информационна услуга е 50 лв. (петдесет лв.).

2. цената за 1 позиция (фирма) при маркетингова ценова услуга е 150 лв. (сто и петдесет лв.), независимо от резултата в отчета по отношение на зададената цена.

Чл. 7. 1) Възложителят се задължава да заплати всички позиции, включени в отчета, независимо от резултата.

2) В случаите, когато всички параметри на заявката за маркетингова ценова услуга са изпълнени цената се определя на ........ (................) лв. за всяка позиция (фирма), която отговаря на изискванията на заявката, а когато Изпълнителят подготви сключването на договор между Възложителя и трето лице, съгласно заявката на Възложителя, последният дължи на Изпълнителя възнаграждение по смисъла на чл. 2, ал. 2.

ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. Заплащането на поръчката може да се извърши чрез:
– заплащане в брой с фактура при получаване на отчета – за суми до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лв.
– банков превод по сметката на Изпълнителя при суми над 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лв. в срок 7 дни след получаване на отчета или сключване на сделка.
НЕУСТОЙКИ
Чл. 7. При неизпълнение на клаузите на настоящия договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 2% процента от дължимата сума за всеки просрочен ден. При просрочване над 20 дни настоящият договор се счита за развален по вина на неизправната страна.
Чл. 8. Плащането на неустойките не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение за претърпяни вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 9. Неуредените с настоящия договор въпроси ще се решават само чрез допълнителни писмени споразумения между страните – неразделна част от договора.
Чл. 10. Изпълнителят си запазва правото на промяна в цените на услугите, като ги привежда в съответствие с ръста на инфлацията.

Чл. 11. Всяка от страните по договора може да го прекрати предсрочно като уведоми писмено другата страна.

Чл. 12. Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове в дух на добра воля и сътрудничество, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

Настоящият договор се състави и подписа в два екземпляра, по един за всяка от страните.

БАНКОВА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ...................................................... .......................................................

БАНКОВА СМЕТКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.......................................... ...................................................................
.................................................... .........................................................

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .................................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
към Договор №............./..............20.. г.

ЗАЯВКА ЗА МАРКЕТИНГОВА УСЛУГА


ПОРЪЧКА

1. Осъществяване на маркетингово проучване в областта на обмена на валута с цел разкриване на обменни бюра на територията на ТЦ "........................................" ЕАД,от името и за сметка на дружеството.

2. При евентуалното разкриване на обменни бюра ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да
....................................................... .........................................................................
....................................................... .........................................................................
...................................................... ..........................................................................

3. ..................................................... .......................................................................

БРОЙ ПОЗИЦИИ ..................................................

ЕД. ЦЕНА ..............................................................

ОБЩА СТОЙНОСТ ..............................................

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ....................................

Допълнителни изисквания:
........................................................ .........................................................................
....................................................... ..........................................................................
........................................................ .........................................................................
....................................................... ..........................................................................

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ....................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................

Подобни статии:
 

Реклама