ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА

Днес, .............................., в гр. ..................................... се сключи настоящият договор
за лицензия на търговска марка между:
1. ........................................................ .................................................................................
с търговски адрес .......................................................... ....................................................
представляван от .......................................................... ....................................................
и наричан накратко ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ
и

2. .......................................................... ...............................................................................
с търговски адрес .......................................................... ....................................................
представляван от ......................................................... ......................................................
и наричан накратко ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ отстъпва на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ правото да ползва търговската марка ".........................................." срещу възнаграждение, което ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплати в размерите и при условията на настоящия договор.

Чл. 2. Лицензията се отнася до всички класове стоки и/или услуги, ......................... ............................................., за които съгласно регистрацията марката се ползва с правна закрила, съобразно с Международната класификация на изделията и услу-
гите при регистрацията на търговските марки, а именно:

Чл. 3. Лицензията се предоставя за ползване на територията на ............................... и има действие за срок до .............................................................................................. Ако след изтичането на срока по настоящия член ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ про-
дължи да ползва търговската марка със знанието и без противопоставянето на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, договорът се смята за продължен до изтичане на установения със закона срок за закрила на търговските марки.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ

Чл. 4. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ копие от свидетелството за регистрация на търговската марка по чл. 1 от настоящия договор в Патентното ведомство не по-късно от ............................................. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да окаже съдействие на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ за вписване на настоящия лицензионен договор в регистъра при същото ведомство.

Чл. 5. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ спокойното и несмущавано ползване на търговската марка по чл. 1 от договора през времето на действието му и в рамките на територията по чл. 3. За времето на действие на договора ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ няма правото да прехвърля изцяло правото на ползване на търговската марка по настоящия договор, без да запази в
договора си с приобретателя правата на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ по този договор. За времето на действие на договора ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ няма правото да се отказва от регистрацията на търговската марка в Патентното ведомство и е длъжен да заплаща в срок всички поддържащи такси.

Чл. 6. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ ще съдейства на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ за отблъскването на всякакви правни претенции от страна на трети лица по отношение на търговската марка по настоящия договор. Към датата на подписване на договора ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ декларира, че не му е известно да съществуват такива претенции.

Чл. 7. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ ще предостави на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ информация и съдействие за ползване на предмета на лицензията, в т. ч. ще му достави не по-късно от .................... следните образци и документи: ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

Чл. 8. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да осигури при употребата на марката поне завареното ниво на качество на обозначаваните с нея стоки и услуги, което е станало известно на потребителите преди сключването на настоящия договор.

Чл. 9. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да произвежда не по-малко от .................................................. стоки/услуги от категорията на тези по чл. 2 от договора годишно. Той е длъжен да обозначава тези стоки/услуги с търговската марка по настоящия договор.
Той се задължава да не ползва същата търговска марка за обозначаване на други стоки и услуги, нито да излиза извън рамките на територията, за която му е предоставена лицензията. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да рекламира лицензираната му търговска марка по следния начин: ..........................................................
.............................................................................................................................................

Чл. 10. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ има правото да преотстъпва ползването на търговската марка за стоките и/или услугите, срока и територията, за които се отнася лицензията на трети лица само с предварителното (писмено) съгласие на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ. Ако такова съгласие бъде дадено, ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да включва в договорите със своите сублицензенти уговорка, че ЛИЦЕНЗОДА-
ТЕЛЯТ има правото да получава директно от тях възнаграждението, която те дължат на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ (свой праводател).

Чл. 11. В срок от ..................... дни след датата на подписване на настоящия договор ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заяви за вписване в Патентното ведомство на Република България лицензията по настоящия договор. Всички разходи, в т. ч. държавни такси, по извършване на вписване на обстоятелството в регистъра и за обнародването му в бюлетина на Патентното ведомство са в тежест на
...............................................................................................................................................

ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да не предприема действия или бездействия, които могат да доведат до заличаване на регистрацията на търговската марка в Патентното ведомство.

IV. ЛИЦЕНЗИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 12. За ползването на търговската марка по чл. 1 от договора ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ възнаграждение в размер на ...................... % от реализирания оборот на стоки и услуги, обозначени с нея.

Чл. 13. След изтичане на всеки .................... месеца ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ отчет за реализирания оборот по предходното изречение. В срок от ................. дни след получаване на отчета ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ може да го оспори и да изиска допълнителна информация или проверка от независими експерти. В последния случай страните се съгласяват проверката да се извърши от:
..............................................................................................................................................

Ако не възрази в срок срещу данните в отчета на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, счита се, че ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се съгласява с него.

Чл. 14. В ................ срок след изтичане на срока за възражения по предходния член ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да преведе дължимото възнаграждение на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ по банкова сметка както следва: ...............................................

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 15. В случай че на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ бъде съдебно запретено да ползва търговската марка по договора поради наличие на права върху нея на трети лица, за които той не е бил уведомен от ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, последният му дължи неустойка в размер на ................................... от платеното до момента възнаграждение.

Чл. 16. При забава в плащането на лицензионното възнаграждение ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ неустойка в размер на ........... на сто от просрочената сума дневно. При констатирана по реда на чл. 13 неточност в отчитането на оборота на стоки/услуги ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ неустойка в двоен размер на укритата сума. В случай че след прекратяването на договора ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ продължи ползването на търговската марка въпреки противопоставянето на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, той дължи на последния неустойка в троен размер на възнаграждението, което би дължал за реализирния оборот съгласно чл. 12 от настоящия договор.

В случай че поради действия на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ в нарушение на задълженията му по настоящия договор регистрацията на търговската марка бъде прекрате на, той дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ неустойка в размер на .......................................

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 17. Настоящият договор може да бъде прекратен с писмено ................................. месечно предизвестие от всяка една от страните.

Чл. 18. Договорът може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

Чл. 19. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по телекс или телефакс. Адресите и координатите на страните са както следва:

19.1. За ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ:
..................................................................................; телекс .............; телефакс ..............

19.2. За ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ:
..................................................................................; телекс .............; телефакс ...............

Чл. 20. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред ..................................................

Чл. 21. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.

Чл. 22. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или по повод изпълнението на договора.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за регистъра на Патентното ведомство и се подписа както следва:

ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ: .................

ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ: .....................

Подобни статии:
 

Реклама