ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Днес, .............................., в гр. ..................................... се сключи настоящият договор
за лицензия на изобретение между:
1. ............................................................. ............................................................................
с търговски адрес ............................................................ ..................................................
представляван от ............................................................. .................................................
и наричан накратко ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ
и

2. ............................................................... ..........................................................................
с търговски адрес ........................................................... ...................................................
представляван от ............................................................ ...................................................
и наричан накратко ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ отстъпва на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ правото да използва за следните свои нужди ......................................................... по следния начин изобретение с условно наименование ............................................................ и със следното
действие (за постигане на следния резултат) ..................................., описано по-подробно в реферата, съставляващ неразделна част от настоящия договор, срещу възнаграждение, което ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплати в размерите и при
условията на настоящия договор.

Чл. 2. В изпълнение на чл. 1 от договора ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да произвежда, продава, търгува с предмета на изобретението (или да прилага патентования метод), а когато предмет на патента е продукт, има следните права:

2.1. да произвежда продукта;
2.2. да предлага продукта за продажба;
2.3. да използва продукта;
2.4. да внася продукта;
2.5. да съхранява продукта на склад за предлагане, продажба или използване.
Чл. 3. Лицензията се предоставя за ползване на територията на ................................ и има действие за срок до ......................................................................................................
Ако след изтичането на срока по настоящия член ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ продъл жи да упражнява правата си по него със знанието и без противопоставянето на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, договорът се смята за продължен до изтичане на установения със закона
срок за закрила на патентите.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ

Чл. 4. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ копие от свидетелството за патентоване на изобретението по чл. 1 от настоящия договор в Патентното ведомство не по-късно от ......................................................................

ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да окаже съдействие на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ за вписване на настоящия лицензионен договор в регистъра при същото ведомство.

Чл. 5. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ спокойното и несмущавано упражняване на правата по чл. 1 и 2 от договора през времето на действието му и в рамките на територията по чл. 3.

За времето на действие на договора ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ няма правото да прехвърля изцяло правото на ползване на същото изобретение, без да запази в договора си с приобретателя правата на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ по този договор.

За времето на действие на договора ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ няма правото да се отказва от поддържането на патента за изобретението и от регистрацията му в Патентното ведомство. Всички поддържащи такси са за сметка на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ.

Чл. 6. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ ще съдейства на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ за отблъскването на всякакви правни претенции от страна на трети лица по отношение на изобретението по настоящия договор.

Към датата на подписване на договора ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ декларира, че не му е известно да съществуват претенции на трети лица или пък предпоставки за учредяване на принудителна лицензия върху изобретението.

Чл. 7. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ ще предостави на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ информация и съдействие за ползване на предмета на лицензията, в т. ч. ще му достави не по-късно от ........................... следните образци и документи: ......................................... ........................

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

Чл. 8. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да ползва изобретението само за целите и в рамките на условията, конкретизирани в настоящия договор.

ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да ползва изобретението, като се ръководи от инструкциите за ползване, дадени му от ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ.

Чл. 9. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да произвежда с помощта на изобретението не по-малко от .............................................. продукта годишно.

Чл. 10. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ има правото да преотстъпва правата си по настоящия договор на трети лица само с предварителното (писмено) съгласие на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ.

Ако такова съгласие бъде дадено, ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да включва в договорите със своите сублицензенти уговорка, че ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ има правото да получава директно от тях възнаграждението, която те дължат на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ (свой
праводател).

Чл. 11. В срок от .................. дни след датата на подписване на настоящия договор ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заяви за вписване в Патентното ведомство на Република България лицензията по настоящия договор.

Всички разходи, в т. ч. държавни такси, по извършване на вписване на обстоятелството в регистъра и за обнародването му в бюлетина на Патентното ведомство са в тежест на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да не предприема действия или бездействия, които могат да доведат до заличаване на регистрацията на патента в Патентното ведомство.

IV. ЛИЦЕНЗИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 12. За ползването на изобретението по чл. 1 от договора ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ възнаграждение в размер на ..............................................

Чл. 13. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да преведе дължимото възнаграждение на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ по банкова сметка както следва: ........................................................

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 14. В случай че на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ бъде съдебно запретено да ползва изобретението поради наличие на права на трети лица, за които той не е бил уведомен от ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, последният му дължи неустойка в размер на ...................................

Чл. 15. При забава в плащането на лицензионното възнаграждение ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ неустойка в размер на ........... на сто от просрочената сума дневно.

В случай че след прекратяването на договора ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ продължи ползването на изобретението въпреки противопоставянето на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, той дължи на последния неустойка в размер на .......................................................................................

В случай че поради действия на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ в нарушение на задълженията му по настоящия договор регистрацията на патента бъде прекратена, той дължи на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ неустойка в размер на ............................................................................

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 16. Настоящият договор може да бъде прекратен с писмено ............................. месечно предизвестие от всяка една от страните.

Чл. 17. Договорът може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

Чл. 18. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по телекс или телефакс. Адресите и координатите на страните са както следва:

18.1. За ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ:
..........................................................................................; телекс ...............; телефакс ...............

18.2. За ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ:
..........................................................................................; телекс ...............; телефакс ...............

Чл. 19. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него, или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се уреж дат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред ..........................................................................................................................

Чл. 20. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.

Чл. 21. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или предоставена по повод изпълнението на договора.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за регистъра на Патентното ведомство и се подписа както следва:

ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ:...................

ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ: .........................

Подобни статии:
 

Реклама