ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

Днес, .............................., в гр. ..................................... се сключи настоящият договор
за лизинг между:
1. ........................................................ .................................................................................
с търговски адрес ....................................................... .......................................................
представляван от ....................................................... .......................................................
и наричан накратко ЛИЗИНГОДАТЕЛ
и

2. ...................................................... ...................................................................................
с търговски адрес ..................................................... .........................................................
представляван от ...................................................... .........................................................
и наричан накратко ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ се задължава да придобие при определени от ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ условия следната вещ: ....................................................................
(наричана накратко ЛИЗИНГОВАНА ВЕЩ), която да предостави за ползване на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ срещу възнаграждение.

Чл. 2. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ се задължава да придобие не по-късно от ..................... ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ при следните условия:

2.1. от производители: ........................................................... ...................................
2.2. по цени: .......................................................... .....................................................
2.3. с качество: .......................................................... .................................................
2.4. с параметри: .......................................................... ..............................................
2.5. с възможности за монтаж, инструктаж, гаранционна поддръжка и сервиз:
........................................................ ..............................................................................
......................................................... .............................................................................
Страните се споразумяват, че тя ще се ползва от ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ за следното предназначение: .......................................................................................................
Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от .................... години, считано от датата на подписването му.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ

Чл. 4. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ се задължава:

4.1. да придобие ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ и да я предаде на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ за ползване в състояние, в срок и по начин, уговорени по-долу в настоящия договор;
4.2. да осигури на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ свободно и необезпокоявано използване на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ през срока по чл. 3;
4.3. да прехвърли на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ правата си срещу третото лицепродавач на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ, в момента, в който му прехвърли и собствеността върху същата, ако последният упражни правото си на изкупуване съгласно раздел VIII от договора;
4.4. да предаде на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ заедно с ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ
следните документи: ........................................................ ...........................................
........................................................ ................................................................................
....................................................... .................................................................................

III. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ.
СОБСТВЕНОСТ И РИСК

Чл. 5. Страните се споразумяват ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ да бъде предадена в състоянието, описано в чл. 2 от настоящия договор, не по-късно от ................................

Чл. 6. Местоизпълнението на задължението на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ да предаде ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ е ....................................................................................................

Чл. 7. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ предизвестява (писмено) ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ не по-малко от ............................. дни преди датата на очакваното получаване на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ.

Чл. 8. През времето на действие на настоящия договор до евентуално упражняване на правата по раздел VIII от него ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ остава собственост на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, но ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ носи риска от случайното й погиване или повреждане.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

Чл. 9. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен:

9.1. да ползва ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ до изтичане на уговорения срок според предназначението по чл. 2 от настоящия договор и според инструкциите за ползването й;
9.2. да пази ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ с грижата на добър търговец;
9.3. да понася разноските по ползването и поддръжката на ЛИЗИНГОВАНАТА
ВЕЩ;
9.4. да заплаща лизинговите вноски редовно и в срок съобразно уговореното в раздел V от настоящия договор;
9.5. да уведомява (писмено) ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ незабавно за всякакви претенции, посегателства и повреди, нанесени на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ от трети лица; и
9.6. да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ след изтичането на срока по чл. 3 от договора, освен ако не упражни правото си да изкупи вещта.
Чл. 10. При връщането на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да я предаде в състоянието, в което я е получил, като се отчете нормалната степен на овехтяване за изтеклия период от време предвид предназначението по чл. 2 от договора.
Чл. 11. Местоизпълнението на задължението на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ е ...............................................................................................

Чл. 12. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ уведомява (писмено) ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, че е готов да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ не по-малко от ............ дни преди датата, на която тя може да бъде вдигната. При предаването на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ я преглежда и ако намира, че тя е увредена, уведомява незабавно (писмено) ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. Ако ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ не направи това, се приема, че ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ е върната в добро състояние. При връщането страните подписват приемо-предавателен протокол. Констатациите в него обвързват страните относно факта на връщането и отсъствието на повреди в ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ.

Чл. 13. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ има правото да преотстъпва ползването на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ на трети лица само с предварителното (писмено) съгласие на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ.

V. ЛИЗИНГОВИ ВНОСКИ

Чл. 14. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да изплаща лизингови вноски както следва:

14.1. първоначална вноска – в размер на ................, не по-късно от ......................;
14.2. периодични лизингови вноски в размер на ................ на всеки ............. месеца от действието на договора, не по-късно от ............................ число на месеца, следващ периода, за който се отнасят.
Чл. 15. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по сметка на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ както следва: ........................................................................ .................. В срок от три дни след получаването на всяка вноска ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ ще издава на
ЛИЗИНГОПОЛУАТЕЛЯ (данъчна) фактура за получената сума. Данните на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ са както следва:
15.1. наименование ...................................................................................................
15.2. данъчен номер ..................................................................................................
15.3. адрес ..................................................................................................................
15.4. представляващо лице .......................................................................................


VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. При забава на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ да изпълни задълженията си да предаде ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ той дължи на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ неустойка в размер на ...............................................

При отклонение на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ от указанията на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ по чл. 1 от настоящия договор относно условията по договора с третото лице – продавач на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ има правото да не приеме отклонението от договора и да изиск а вещта да му се предостави за ползване при непроменени условия, като ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ понесе разликата от указа нията за своя сметка.

Чл. 17. При забава на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ след изтичането на срока по чл. 3 от настоящия договор той дължи на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ неустойка в размер на ..................................................

При забава на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ при плащането на лизинговите вноски той дължи на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ неустойка в размер на .......... на сто от неплатената сума дневно.

VII. ИЗКУПУВАНЕ НА ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ

Чл. 18. От ....... до ....... месец на действие на договора ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ има правото да изкупи ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ, като отправи до ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ едностранно писмено уведомление. В случай че упражни това свое право, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ ще заплати на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ остатъчната стойност на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ, която ще се определи, като от стойността по специ-
фикацията по чл. 2 от настоящия договор се приспадне ............................................... Така получената сума ще се изплати не по-късно от ................. дни след отправянето на уведомлението за изкупуване чрез превод по сметката на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, посочена в чл. 15 от договора. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ е длъжен да прехвърли на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ всички свои права срещу продавача на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ заедно с прехвърлянето на собствеността върху нея.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

Чл. 20. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по телекс или телефакс. Адресите и координатите на страните са както следва:

20.1. За ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ:
................................................................; телекс ........................; телефакс .....................

20.2. За ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:
................................................................; телекс ........................; телефакс .....................

Чл. 21. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред ......................................

Чл. 22. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.

Чл. 23. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или предоставена по повод изпълнението на договора. Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

ЛИЗИНГОДАТЕЛ:.................

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ: ....................

Подобни статии:
 

Реклама