ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

Днес, .............................., в гр. ..................................... се сключи настоящият договор
за лизинг между:
1. ................................................ .........................................................................................
с търговски адрес .................................................. ............................................................
представляван от .................................................... ..........................................................
и наричан накратко ЛИЗИНГОДАТЕЛ
и

2. ..................................................... ....................................................................................
с търговски адрес ......................................................... .....................................................
представляван от ........................................................ .......................................................
и наричан накратко ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ предоставя за ползване на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
следната вещ: ....................................................... ..............................................................
...................................................... ........................................................................................
(наричана накратко ЛИЗИНГОВАНА ВЕЩ) срещу възнаграждение, което ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да му заплаща в размера и при условията, уговорени в настоящия договор.

Чл. 2. ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ е конкретизирана подробно по технически показатели, номер и стойност към момента на сключването на настоящия договор в спецификация, съставляваща неразделна част от него. Страните се споразумяват, че тя ще се ползва от ЛИЗИ НГОПОЛУЧАТЕЛЯ за следното предназначение: ................. .................................................................................................... ..........................................
.................................................. ............................................................................................

Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от .................... години, считано от датата на подписването му.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ

Чл. 4. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ се задължава:

4.1. да предаде ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ за ползване в състояние, в срок и по начин, уговорени по-долу в настоящия договор;
4.2. да осигури на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ свободно и необезпокоявано използване на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ през срока по чл. 3;
4.3. да прехвърли на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ правото на собственост върху вещта, ако последният упражни правото си на изкупуване съгласно раздел VIII от договора;
4.4. да предаде на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ заедно с ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ следните документи:
.......................................................................................................................................
4.5. да осигури ............................................... месечно гаранционно поддържане на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ, както и сервиз до изтичане на срока по чл. 3 от договора.

III. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ. СОБСТВЕНОСТ И РИСК
Чл. 5. Страните се споразумяват ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ да бъде предадена в състоянието, в което се намира към датата на подписване на настоящия договор, не по късно от ...............................................................................................................................

Чл. 6. Местоизпълнението на задължението на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ да предаде ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ е ....................................................................................................

Чл. 7. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ уведомява (писмено) ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, че ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ е готова за транспортиране не по-малко от ..................... дни преди датата, на която тя може да бъде вдигната. При предаването на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ я преглежда и ако тя не отговаря на изискванията му, да уведоми незабавно (писмено) ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. Ако ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ не направи това, се приема, че ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ отговаря на уговореното межд у страните по договора. При предаването страните подписват приемо-предавателен протокол. Констатациите в него обвързват страните относно факта на предаването и отсъствието на начални недостатъци в ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ.

Чл. 8. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ гарантира съответствието на качеството на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ с изискванията на настоящия договор и нейната годност за ползването й по предназначение в срок от .................................................................., считано от ........................................................, при условие че ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ я ползва за договореното предназначение и спазва инструкциите на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ.

Чл. 9. Гаранционното обслужване от страна на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ обхваща безвъз мездното отстраняване на отклоненията на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ от показателите, конкретизирани в раздел I на настоящия договор, до изтичане на срока по пред-
ходния член.

Чл. 10. В ...................... дневен срок от възникване на отклонение ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ отправя до ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ (писмено) съобщение с точна информация за характера му и за условията, при които се проявява. За отстраняване на отклоненията ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да съдейства на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, като му предостави свободен достъп до помещенията, в които се намира ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ, създаде условия за нормална работа и др. В .............. дневен срок от получаване на съобщението ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ отстранява възникналите отклонения, освен ако по вина на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ не е получил точна ин-
формация или достъп до ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ.

Чл. 11. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ има правото да откаже да отстрани безвъзмездно отклонения, възникнали поради несъобразяване на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ с договореното предназначение и инструкциите за употреба и експлоатация на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ.

Чл. 12. През времето на действие на настоящия договор до евентуално упражняване на правата по раздел VIII от него ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ остава собственост на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ и той носи риска от случайното погиване или повреждане.

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ

Чл. 13. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ не отговаря за начални недостатъци на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ, които не са отразени в приемо-предавателния протокол или които са били изрично съобщени на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ.

Чл. 14. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля върху трети лица собствеността на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ или ограничени вещни права върху нея през времето на действие на настоящия договор, освен с предварителното (писмено) съгласие на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, като в последния случай се задължава да запази правата на последния в договора си с купувача.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

Чл. 15. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен:

15.1. да ползва ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ до изтичане на уговорения срок според предназначението по чл. 2 от настоящия договор и според инструкциите за ползване, дадени от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ;

15.2. да пази ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ с грижата на добър търговец;
15.3. да понася разноските по ползването и поддръжката на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ;
15.4. да заплаща лизинговите вноски редовно и в срок съобразно уговореното в раздел VI от настоящия договор;
15.5. да уведомява (писмено) ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ незабавно за всякакви претенции, посегателства и повреди, нанесени на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ от трети лица; и
15.6. да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ след изтичането на срока по чл. 3 от договора, освен ако не упражни правото си да изкупи вещта.
Чл. 16. При връщането на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да я предаде в състоянието, в което я е получил съгласно приемо-предавателния протокол, като се отчете нормалната степен на овехтяване за изтеклия период от време предвид предназначението по чл. 2 от договора.
Чл. 17. Местоизпълнението на задължението на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ е .................................................................................................

Чл. 18. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ уведомява (писмено) ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, че е готов да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ не по-малко от ............ дни преди датата, на която тя може да бъде вдигната. При предаването на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ я преглежда и ако намира, че тя е увредена, уведомява незабавно (писмено) ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. Ако ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ не направи това,
се приема, че ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ е върната в добро състояние. При връщането страните подписват приемо-предавателен протокол. Констатациите в него обвързват страните относно факта на връщането и отсъствието на повреди в ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ.

Чл. 19. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ има правото да преотстъпва ползването на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ на трети лица само с предварителното (писмено) съгласие на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ.

VI. ЛИЗИНГОВИ ВНОСКИ

Чл. 20. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да изплаща лизингови вноски както следва:

20.1. първоначална вноска у в размер на ..........................................., не по-късно от .........................................;
20.2. периодични лизингови вноски в размер на ....................... на всеки .............. месеца от действието на договора, не по-късно от ................ число на месеца, следващ периода, за който се отнасят.
Чл. 21. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по сметка на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ както следва:
................................................................................................................................................
В срок от три дни след получаването на всяка вноска ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ ще издава на ЛИЗИНГОПОЛУАТЕЛЯ (данъчна) фактура за получената сума. Данните на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ са както следва:
21.1. наименование
21.2. данъчен номер
21.3. адрес
21.4. представляващо лице

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 22. При забава на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ да изпълни задълженията си по чл. 5 и чл. 10, ал. 3 от настоящия договор той дължи на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ неустойка в размер на ..................................... При нарушение задълженията на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ по чл. 13 и чл. 14 от настоя щия договор той дължи на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ неустойка в размер на .................................................

Чл. 23. При забава на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ да върне ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ след изтичането на срока по чл. 3 от настоящия договор той дължи на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ неустойка в размер на ........................................... При забава на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ при плащането на лизинговите вноски той дължи на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ неустойка в размер на .......... на сто от неплатената су-
ма дневно.

VIII. ИЗКУПУВАНЕ НА ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ

Чл. 24. От .......... до ............. месец на действие на договора ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ има правото да изкупи ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ, като отправи до ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ едностранно писмено уведомление. В случай че упражни това свое право,
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ ще заплати на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ остатъчната стойност на ЛИЗИНГОВАНАТА ВЕЩ, която ще се определи, като от стойността по спецификацията по чл. 2 от настоящия договор се приспадне ...................................................... ........................................................................ Така получената сума ще се изплати не по-късно от ................ дни след отправянето на уведомлението за изкупуване чрез превод по сметката на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, посочена в чл. 21 от договора.

IХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

Чл. 26. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по телекс или телефакс. Адресите и координатите на страните са както следва:

26.1. За ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ:
......................................................................; телекс .......................; телефакс ...................

26.2. За ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:
......................................................................; телекс .......................; телефакс ...................

Чл. 27. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред ....................................................

Чл. 28. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или предоставена по повод изпълнението на договора. Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се подписа от тях както
следва:

ЛИЗИНГОДАТЕЛ: ................

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ: ..............

Подобни статии:
 

Реклама