ДОГОВОР ЗА КРАТКОТРАЙНА УСЛУГА

Днес, ................ 20........ г. в гр. ............................... на основание чл. 258, 293 от Закона за задълженията и договорите и Кодекса на труда упълномощеният представител на .............................. (вписва се организацията) – .................................................................... (вписва се лицето) ......................., наречен по-долу Възложител, възлага на ....................................................................................................................., ЕГН .................., с адрес ......................................................, тел. ................., личен паспорт сер. ....... №
......................, издаден на ...................... от ........................., наречен по-долу Изпълнител, а същият приема и сключва договор за извършване на краткотрайна услуга за следното:
......................................................... ....................................................................
........................................................ .....................................................................
.......................................................... ................................................................... със срок на изпълнение ................................ и срещу възнаграждение в размер на ................................. лв на час (на ден) за 1 бр. при качествено и в срок изпълнение на услугата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ............................

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Работата е извършена качествено и в срок и е приета без възражения на ............... 20......... г. Дължимото възнаграждение по договора е ............... лв.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................


ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Днес, ........... 20........ г. получих сумата ................................. лв. (словом ..................................)


ИЗПЛАТИЛ: ............................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ............................

Подобни статии:
 

Реклама