ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА/ПОРЪЧКА

№ ................../..................20........ г.

Днес ....................20........... г. в гр............................. на основание чл. 258-262 (за изработка)/чл. 280-292 (за поръчка) от ЗЗД между страните

фирма ...................................................... .......................................................,

с търговски адрес в ............................... ........................................................,

представлявана от ................................. ........................................................,

наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

................................................. ..........................................................................

.................................................. ........................................................................,

(при физическо лице – трите имена, ЕГН, личен паспорт, адрес; при фирма – име, адрес, представител) наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящият договор.

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следното:

.................................................. .........................................................................

..................................................... ......................................................................

..................................................... ......................................................................

...................................................... .....................................................................

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни работата, предмет на договора до ...................19... г.

3. За изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати сумата от .................................... лева (цифром и словом) в брой (по сметка) с платежно нареждане (искане).

4. Неустойки:

..................................................... ......................................................................

..................................................... ......................................................................

..................................................... ......................................................................

.................................................... .......................................................................

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ........................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към договор №........../......... 20..... г.

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Работата:

............................................. ..............................................................................

................................................. ..........................................................................

................................................. ..........................................................................

.................................................. ......................................................................... е извършена и приета без (със) възражения.

дата .....................

гр. ........................

ПРИЕЛ: .....................

ПРЕДАЛ: ......................

(печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

към договор №............./......... 20........ г.

РАЗПИСКА

Днес, ......................... 20........ г.

долуподписаният ............................................................................................

л. п. сер. ......, № ................, издаден на ............................ от .......................

с адрес ............................................................................. в изпълнение на договор № ............... от ...............19....... г. получих сумата ................................................................ лв.

(словом ............................................................................................................)

ИЗПЛАТИЛ: ................

ПОЛУЧАТЕЛ: ...............

Подобни статии:
 

Реклама