ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ

Днес, ............................ г., в гр. ............................................., се сключи настоящият договор за заем между:

..................................................... .............................................................................. наричан по долу ЗАЕМОДАТЕЛ, от една страна, и от друга страна,

.................................................... ..............................................................................., наричан накратко ЗАЕМАТЕЛ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ предава в собственост на ЗАЕМАТЕЛЯ сумата ............ (.....................) лева за срок до .............. год., като след изтичането на посочения срок ЗАЕМАТЕЛЯТ е задължен да върне даденото.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ

Чл. 2. (1) ЗАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на ЗАЕМАТЕЛЯ сумата по чл. 1 в срок до .............. год.

(2) ЗАЕМОДАТЕЛЯТ може да откаже да изпълни задължението си да предаде сумата, ако ЗАЕМАТЕЛЯТ междувременно е изпаднал в неплатежоспособност.

Чл. 3. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

– да получи дадената сума пари след изтичането на договорения срок;

– да получи лихва в размер на 0.05 % месечно върху стойността на даденото.

Чл. 4. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави сумата в договорения размер при спазване на условията по настоящия договор;

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМАТЕЛЯ

Чл. 5. ЗАЕМАТЕЛЯТ има право:

– да получи паричната сума в определения размер;

– да погаси предсрочно заема.

Чл. 6. ЗАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

– да върне полученото по договора в уговорения срок, в едно с дължимата лихва за целия период.

– да осигури условия за проверка от страна на ЗАЕМОДАТЕЛЯ на съответните документи, доказващи неговото финансово състояние в момента на проверката и обезпечаването на заема.

IV. НЕУСТОЙКИ

Чл. 7. ЗАЕМАТЕЛЯТ отговаря за вредите, причинени на ЗАЕМОДАТЕЛЯ, ако представените при сключването на договора документи от ЗАЕМАТЕЛЯ, доказващи неговото финансово състояние са неверни и неточни.

Чл. 8. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ носи отговорност за вредите, които са причинени на ЗАЕМАТЕЛЯ от обстоятелства, които умишлено или по небрежност не ги е съобщил на ЗАЕМАТЕЛЯ.

Чл. 9. При забава на ЗАЕМОДАТЕЛЯ при предаване на сумата, предмет на настоящия договор той дължи неустойка в размер на 0.005 % върху стойността на непредадената сума.

Чл. 10. При забава на ЗАЕМАТЕЛЯ при връщане на заема той дължи неустойка в размер на 15% върху стойността на невъзстановената сума , за всеки просрочен ден.

V. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЗАЕМА

Чл. 11. Връщането на заема по настоящия договор се обезпечава чрез запис на заповед издадена от заемодателя.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Страните ще решават всички възникнали спорове по взаимно съгласие, а при невъзможност по реда на ГПК.

Чл. 13. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на чл.240 – 242 от Закона за задълженията и договорите.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗАЕМОДАТЕЛ: ...................

ЗАЕМАТЕЛ: .......................

Подобни статии:
 

Реклама