ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

Днес, ...........................20........ г. в гр. .............................. се подписа настоящият договор за доставка между фирма ......................................................................., представлявана от ............................................................. ........... с търговски адрес в гр. ....................................................................................................., наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и фирма .............................................................................., представлявана от .........................................................

.................... с търговски адрес в гр. ...................................................................................................., наричана по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави, а КУПУВАЧЪТ да приеме и заплати следните стоки:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

2. Количеството на доставяните стоки е както следва:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

3. Стоките са с необходимите сертификати (мостри) и отговарят на утвърдените стандартизационни документи.

УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

4. Стоките ще се доставят по следния начин ...................................................................... (наведнъж, на партиди)

5. Стоките ще се доставят на следния адрес ...................................................................................................

6. Срокът за доставка е до .............200....... г. Предсрочни доставки са допустими с предварителното писмено съгласие на КУПУВАЧА.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

7. Цената на стоките, предмет на настоящия договор е както следва:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

8. Плащането ще се извърши ............................... (в брой, по сметка, с акредитив, наведнъж, разсрочено и т. н.) в ............... срок след подписването на настоящия договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

9. ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи цена в размера, по начина и в срока, уговорени в настоящия договор.

10. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

а) да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността на стоките, предмет на настоящия договор, като прехвърлителната сделка се урежда съгласно законодателството на .......................... (вписва се съответната страна)

б) да предаде стоките в състояние, в което те са се намирали по време на продажбата. В противен случай ДОСТАВЧИКЪТ има следните възможности:

1) да поеме изплащане на застраховките или гаранционното обслужване;

2) да върне заплатената от КУПУВАЧА сума;

3) да замени повредената стока според последващо споразумение между ДОСТАВЧИКА И КУПУВАЧА.

в) да отстрани недостатъците на стока, предмет на настоящия договор, ако се докаже, че той не е знаел за тях при предаването на стоката и е бил уведомен от КУПУВАЧА за тях в срок от .................. от предаването на стоката.

11. ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря за недостатъци, които са били известни на КУПУВАЧА при сключването на договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

12. КУПУВАЧЪТ има право:

а) да получи стоките, предмет на настоящия договор.

б) при повреждане на стока изцяло или отчасти, както и при наличието на явни недостатъци и дефекти, за които КУПУВАЧЪТ не е знаел:

1) да върне стоката и да иска обратно цената;

2) да направи отбив от цената; да иска отстраняването на недостатъците и дефектите за сметка на ДОСТАВЧИКА.

13. КУПУВАЧЪТ е задължен да заплати цена в размера, по начина и в срока, уговорени в настоящия договор.

ГАРАНЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ, НЕУСТОЙКИ, СПОРОВЕ

14. Гаранциите на стоките, предмет на настоящия договор са както следва:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

15. Рекламации за скрити дефекти и недостатъци се правят не по-късно от ........... дни преди изтичането на гаранционния срок на стоката. За стоки без гаранционен срок рекламации за скрити дефекти се правят не по-късно от ................ дни от датата на доставката.

16. КУПУВАЧЪТ е длъжен, при установяване на количествени несъответствия и недостатъци в качеството да свика комисия, в която да участва представител на ДОСТАВЧИКА, а ако ДОСТАВЧИКЪТ не изпрати свой представител – да състави акт с представител на БУЛГАРКОНТРОЛА.

17. При забавяне от страна на ДОСТАВЧИКА при предаването на дължимите стоки той дължи неустойка в размер на половин процент за всеки просрочен ден, но не повече от петнадесет процента от стойността на дължимите стоки.

18. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ се забави повече от ......... дни с предаването на стоките, КУПУВАЧЪТ има право да развали договора. Развалянето има действие от деня, в който ДОСТАВЧИКЪТ е получил писмено уведомление.

19. В случай, че КУПУВАЧЪТ се забави със заплащането на уговорената в настоящия договор сума, той дължи неустойка в размер на половин процент за всеки просрочен ден, но не повече от петнадесет процента от дължимата сума.

20. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

21. Споровете, възникнали по тълкуването или изпълнението на настоящия договор ще се решават от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – пред Арбитражния съд на БТПП.

22. За неуредени от настоящия договор въпроси ще се прилагат съответните разпоредби, предвидени от Закона.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ДОСТАВЧИК: ..........................

КУПУВАЧ: .........................

Подобни статии:
 

Реклама