ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

№.........../...............20....... г.

Днес, ...........20... г. в гр.................. се подписа настоящият договор за доставка между фирма ............................................................................., представлявана от ......................................................... ............................., с търговски адрес ........................................................, наречена в договора Доставчик, от една страна и фирма .........................................................................., представлявана от ......................................................... .............................., с търговски адрес ........................................................, наречена в договора Купувач, от друга страна.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Доставчикът се задължава да достави, а Купувачът да приеме и заплати следните стоки, описани по вид, количество и качество както следва:

1) ................................................... ...................................................................

2) ................................................. ....................................................................

3) ................................................. .....................................................................

2. Стоките са с необходимите сертификати /мостри) и отговарят на утвърдените стандартизационни документи.

СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

3. 1) Срокът за доставка е до ..............20.....г.

2) Предсрочни доставки са допустими с предварителното писмено съгласие на Купувача.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

4. Общата цена на стоките, предмет на настоящия договор е ............................... лв. франко склада/магазина на Купувача.

5. 1) Плащането ще се извърши с делим прехвърляем акредитив, открит по банковата сметка на Доставчика в .................... дневен срок от датата на подписване на настоящия договор.

2) Договорът се счита за несключен, ако Купувачът не спази срока по предходната алинея.

РЕКЛАМАЦИИ

6. Рекламации за липси, нарушена опаковка и др. се правят при приемането на стоката от Купувача.

7. 1) Рекламации за скрити дефекти и недостатъци се правят в ............дневен срок от откриването им, но не по-късно от 30 дни преди изтичането на гаранционния срок. За стоки без гаранционен срок, рекламации за скрити дефекти се правят в ............дневен срок, но не по-късно от 30 дни от датата на доставката.

2) Купувачът е длъжен при установяване на количествени несъответствия и недостатъци в качеството да свика комисия, в която да участва представител на Доставчика, а ако Доставчикът не изпрати представител, актът се съставя с представител на Булгарконтрола.

НЕУСТОЙКИ

8. При неизпълнение на клаузите на настоящия договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на един процент за всеки просрочен ден, но не повече от ................. процента от стойността на дължимата сума.

РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

9. Договорът се счита да развален по вина на Доставчика, ако последният не достави стоките, предмет на настоящия договор в предвидения в договора срок.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всеки от страните. банкова сметка НА ДОСТАВЧИКА: ......................... при ......................... банка, гр. .......................

банкова сметка НА КУПУВАЧА: .............................. при ......................... банка, гр. .......................

ЗА ДОСТАВЧИКА: ........................

ЗА КУПУВАЧА: .........................

Подобни статии:
 

Реклама