ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

Днес, ........................20.......... г. в гр.................................... между

фирма ....................................................... ....................................................................

с търговски адрес: ........................................................ ...............................................

гр. ............................................. ....................... ул. .......................................................

тел. ........................... факс ..................................................., представлявана от

.............................................................., наричана по-долу КУПУВАЧ, от една страна, и

фирма ..................................................... ......................................................................

с търговски адрес: .................................................... ...................................................

гр. ............................................. ....................... ул. .......................................................

тел. ........................... факс ..................................................., представлявана от

.............................................................., наричана по-долу ДОСТАВЧИК, от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи цена................... лева (USD) за следната вещ .......................................................................................................................................

2. ДОСТАВЧИКЪТ има следните задължения:

а) да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността на вещта, предмет на настоящия договор. Прехвърлената сделка се урежда съгласно законодателството на ................................. (вписва се съответната държава). Собствеността се прехвърля в ..............дневен срок от привеждане от КУПУВАЧА по сметката на ДОСТАВЧИКА на уговорената в т.1 сума;

б) да предаде на КУПУВАЧА вещта в състояние, в което се е намирала по време на продажбата или да поеме изплащане на застраховките или гаранционно обслужване или да върне заплатената от КУПУВАЧА сума или да замени повредената стока по последващо споразумение между ДОСТАВЧИКА и КУПУВАЧА.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

3. КУПУВАЧЪТ има право да получи вещта, предмет на настоящия договор.

4. КУПУВАЧЪТ е длъжен да внесе уговорената цена по сметката на ДОСТАВЧИКА, преди да е получил вещта в ............... дневен срок от подписване на настоящия договор.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

5. 1) Възникналите при изпълнението на настоящия договор въпроси ще се решават с писмени споразумения.

2) Страните запазват правото си на промени на клаузи по договора, когато обстоятелствата налагат това. Промените могат да се извършват едностранно от ДОСТАВЧИКА или КУПУВАЧА след изпращане на уведомление в писмена форма.

6. За всички неуредени с настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на .............................. (вписва се съответната страна), тъй като договорът е сключен на територията на ............................... (вписва се съответната страна).

Разплащателна сметка на ДОСТАВЧИКА: .................................................. банка, гр...............................

Разплащателна сметка на КУПУВАЧА: ....................................................... банка, гр...............................

ДОСТАВЧИК: ................................

КУПУВАЧ: ...............................

Подобни статии:
 

Реклама