ДОГОВОР ЗА ДИСТРИБУЦИЯ

Днес, .............................., в гр. ..................................... се сключи настоящият договор

за продажба между:

1. ........................................................ .................................................................................

с търговски адрес ........................................................ ......................................................

представляван от ......................................................... .....................................................

и наричан накратко ПРОДАВАЧ и

2. ......................................................... ................................................................................

с търговски адрес ......................................................... .....................................................

представляван от .......................................................... .....................................................

и наричан накратко ДИСТРИБУТОР.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ ще прехвърля на ДИСТРИБУТОРА правото на собственост

върху ......................................................... .......................................................... ...............

...................................................... .......................................................... .......... (наричани

накратко СТОКАТА) срещу цена, която ДИСТРИБУТОРЪТ се задължава да му за-

плаща в размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия договор.

Чл. 2. ДИСТРИБУТОРЪТ ще продава СТОКАТА на територията на ........................

............................................................................................................................................

Чл. 3. Конкретните количества, асортимент, срокове и пределни продажни цени

на СТОКАТА ще бъдат определени в спецификации, които ще съставляват нераз-

делна част от настоящия договор.

Чл. 4. Срокът на действие на настоящия договор е .....................................................

Чл. 5. ДИСТРИБУТОРЪТ ще продава закупената СТОКА от свое име и за своя сме-

тка, без да обвързва ПРОДАВАЧА със задължения към трети лица.

ДИСТРИБУТОРЪТ е независим от ПРОДАВАЧА търговец по всички въпроси, по

които не са постигнати изрични договорености.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Чл. 6. ПРОДАВАЧЪТ се задължава:

6.1. да предава на ДИСТРУБУТОРА СТОКАТА съгласно уговореното в насто-

ящия договор;

6.2. да издава на ДИСТРИБУТОРА надлежна фактура за продажбата;

6.3. да снабдява ДИСТРИБУТОРА с документите, указани в чл. 7 от договора;

6.4. да осигурява гаранционно обслужване и сервиз съгласно предвиденото в

чл. 8 и следващите от договора.

Чл. 7. ПРОДАВАЧЪТ ще издава фактура на ДИСТРИБУТОРА в срок от три дни

след по-ранната измежду следните две дати: датата на плащането или датата на

прехвърлянето на собствеността върху дадена партида от СТОКАТА. Данните на

ДИСТРИБУТОРА са както след ва:

7.1. наименование

7.2. данъчен номер

7.3. адрес

7.4. представляващо лице

Чл. 8. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да окомплектова всяка партида от СТОКАТА със

следните документи:

8.1. ................................................... ...........................................................................

8.2. ................................................... ...........................................................................

8.3. ................................................... ...........................................................................

8.4. ..................................................... .........................................................................

8.5. ....................................................... .......................................................................

Документите се предават на ДИСТРИБУТОРА

Чл. 9. ПРОДАВАЧЪТ гарантира съответствието на качеството на СТОКАТА на изис-

кванията на настоящия договор и нейната годност за ползването по предназначение

в срок от ......................................................., считано от датата на ....................................

......................................................................., при условие че ДИСТРИБУТОРЪТ спазва

инструкциите на ПРОДАВАЧА за превоз и съхранение.

Чл. 10. Гаранционното обслужване от страна на ПРОДАВАЧА обхваща безвъзмезд-

ното отстраняване на отклоненията на СТОКАТА от показателите, конкретизирани

в раздел I на настоящия договор до изтичане на срока по предходния член. При пре-

продажбата на СТОКАТА ДИСТРИБУТОРЪТ уговаря с купувачите следните условия,

при които ПРОДАВАЧЪТ ще отстранява отклония в СТОКАТА:

................................................. ..................................................... ...........................................

.................................................. ...................................................... .........................................

III. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕНА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл. 11. Предаването на СТОКАТА следва да стане не по-късно от ...............................

Чл. 12. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА да предава СТОКАТА е ...................................................... ........................................................................................

Разходите по предаването, включително меренето и/ил и тегленето, са за сметка на

ПРОДАВАЧА, а разходите по приемането у за сметка на КУПУВАЧА.

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА ЗА СКРИТИ НЕДОСТАТЪЦИ И СЪДЕБНО ОТСТРАНЕНИЕ

Чл. 13. При скрити недостатъци, съществували преди продажбата на стоката, ДИСТРИБУТОРЪТ има право да развали договора, като върне СТОКАТА и получи обратно

платената част от цената заедно с разноските и вредите си от покупката, да иска ПРОДАВАЧЪТ да поправи СТОКАТА за своя сметка, да я замени с качествена СТОКА или

да иска намаление на цената. Това право на ДИСТРИБУТОРА се погасява с изтичането на ....................................... месеца от датата на предаването на вещта.

Чл. 14. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е ще бъде собственик на СТОКАТА от всяка партида. В случай че бъде съдебно отстранен от закупената СТОКА, ДИСТРИБУТОРЪТ

има право на получи обратно от ПРОДАВАЧА платената цена, както и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИСТРИБУТОРА

Чл. 15. ДИСТРИБУТОРЪТ е длъжен:

15.1. да заплаща уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в раздел VI от настоящия договор;

15.2. да получава СТОКАТА в срока и на мястото, конкретизирани в договора и дая преглежда;

15.3. да продава СТОКАТА само на територията по чл. 2 от договора, като спазва

пределните (максималните) продажни цени, определени от ПРОДАВАЧА. Рискът

от повреждането и погиването на приетата СТОКА се носи от ДИСТРИБУТОРА. В

срока на действие на настоящия договор ДИСТРИБУТОРЪТ няма право:

15.4. да заявява или приема за продажба аналогична по вид СТОКА от други лица;

15.5. да прехвърля правата си по този договор или да преупълномощава с тях без съгласието на ПРОДАВАЧА трети лица.

VI. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 16. За СТОКАТА по чл. 1 от настоящия договор ДИСТРИБУТОРЪТ се задължава да

заплаща цена в размер на ............................ (..........................................................) лв.

за партида от ................................................................................................................... В посочената цена е включен данък в размер на ............................................................................................

Единичните цени в рамките на общото количество са както следва:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Чл. 17. ДИСТРИБУТОРЪТ се задължава при предаването на всяка партида от СТОКАТА да плаща цената, респ. да представя доказателства, че я е платил по следната банкова сметка на ПРОДАВАЧА: .................................................................................................................

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно

не изпълнява свое задължение по него. В случай че изправният ДИСТРИБУТОР е купил заместваща стока след разваляне на договора по вина на ПРОДАВАЧА, последният му дължи разликата между по-високата цена на заместващата стока и цената по чл. 16 от настоящия договор. В случай че изправният ПРОДАВАЧ е продал на друг купувач СТОКАТА по настоящия договор след развалянето му по вина на ДИСТРИБУТОРА, последният му дължи разликата между по-ниската цена по заместващата сделка и цената по чл. 16 от настоящия договор.

Чл. 19. При неизпълнение на задълженията си да предаде в срок партида от СТОКАТА или да предаде СТОКА от уговореното качество ПРОДАВАЧЪТ дължи на ДИСТРИБУТОРА неустойка в размер на .......................................................................................................................

Чл. 20. При забава да получи СТОКАТА в сроковете и по начина, конкретизирани в този договор, ДИСТРИБУТОРЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка в размер на .......................

на сто от цената по чл. 16 от договора за всеки просрочен ден. При забава в плащането на дължимата цена по чл. 16 от договора ДИСТРИБУТОРЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка в размер на ............... на сто от цената дневно.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

Чл. 22. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отправянето им по телекс или телефакс. Адресите и координатите на страните са както следва:

22.1. За ПРОДАВАЧА:

...............................................................................; телекс .................; телефакс ........................

22.2. За ДИСТРИБУТОРА:

...............................................................................; телекс ................; телефакс .........................

Чл. 23. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за разрешаване пред ..............................................................................................

Чл. 24. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.

Чл. 25. Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или предоставена под формата на оферти, каталози, спецификации и т. н.

Чл. 26. ДИСТРИБУТОРЪТ ще извършва продажбите на СТОКАТА, закупена от ПРОДАВАЧА в магазинно помещение на адрес: .................................................................................

ДИСТРИБУТОРЪТ незабавно уведомява (писмено) ПРОДАВАЧА за всяка промяна в горепосочения адрес, като в този случай ПРОДАВАЧЪТ има право да прекрати договора с едномесечно (писмено) предизвестие, отправено до ДИСТРИБУТОРА. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

ПРОДАВАЧ: .......................

ДИСТРИБУТОР: ..............................

Подобни статии:
 

Реклама