ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

Днес, ...........20..... г., в гр. ....................................., се сключи настоящият договор за дарение между:

.................................................... ......................................................................,

наричан накратко ДАРИТЕЛ от една страна и от друга страна ....................................................... ...................................................................,

наричан накратко НАДАРЕН.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ДАРИТЕЛЯТ отстъпва безвъзвездно и веднага на НАДАРЕНИЯ:

......................................................... ..................................................................

(индивидуализация на вещта или размер на паричната сума) (1)

Чл. 2. НАДАРЕНИЯТ приема с благодарност направеното дарение. (2)

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

ДАРИТЕЛ: ..........................

НАДАРЕН: .......................

ЗАБЕЛЕЖКИ:

(1) Ако предмет на договора за дарение е недвижим имот, договорът трябва да бъде извършен с нотариален акт. Дарението на движими вещи става в писменна форма с нотариална заверка на подписите или чрез предаване на вещта от Дарителя на Надарения. Съществуващият данък върху даренията прави първата форма сравнително рядко използувана, но тя е препоръчителна там, където Дарителят иска да си осигури доказателства за направеното дарение – напр. с оглед правото да се приспадне от облагаемия годишен доход процент, изразходван за дарения на определени в закона категории лица.

Недействителни са по силата на закона обещанията за дарение, както и даренията на бъдещо имущество. Съществуват особености във формата и реда за прехвърляне на някои специфични обекти – дружествени дялове, търговски предприятия, наследство като съвкупност от права и задължения, ценни книжа и др. В тези случаи препоръчваме да се обърнете за съвет към компетентен юрист.

(2) Възможно е предоставянето на дарението от Дарителя на Надарения да бъде обвързано със сбъдването на определено условие. Също така е допустимо то да бъде "обременено" от една тежест, напр. да бъде извършено определено действие (да речем – поемане разходите за обучение на определено лице). Следва обаче да се има предвид, че не съществуват достатъчно надеждни правни механизми да се иска по съдебен ред изпълнението на тежестта. Съдебната практика не допуска отмяна на дарението само поради факта, че Надареният не се съобразява с тежестта. Когато условието или тежестта са невъзможни, ще се счете, че договорът за дарение е нищожен.

Подобни статии:
 

Реклама