ДОГОВОР ЗА ВЛОГ

Днес ..........................20..........г. в гр. ............................... се сключи настоящият договор между

........................................................... с адрес ................................................. наричан по-долу ВЛОГОДАТЕЛ и ........................................................ наричан по-долу ВЛОГОПРИЕМАТЕЛ, от друга страна,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЛОГОДАТЕЛЯТ предава на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ ........................................................ (индивидуализира се подробно предаваната движима вещ) за възмездно/безвъзмездно съхранение и връщането й на ВЛОГОДАТЕЛЯ след изтичане на срока на настоящия договор. (1)

Чл. 2. ВЛОГОДАТЕЛЯТ предава на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ ............... (вещта) ................ за срок до ....................... (2)

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЛОГОДАТЕЛЯ

Чл. 3. 1) ВЛОГОДАТЕЛЯТ се задължава да изплати на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ възнаграждение в размер на ................. лева в срок до....... ... от изтичането на уговорения в настоящия договор срок на съхранение.

2) Възнаграждението ще бъде изплатено (в брой, по банков път с платежно нареждане)

Чл. 4. ВЛОГОДАТЕЛЯТ се задължава, в случай че поиска връщане на вещта преди изтичане на посочения в настоящия договор срок на съхранение на вещта, да заплати на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ възнаграждение за времето, през което вещта е била съхранена от последния, което възнаграждение е пропорционално на възнаграждението по чл. 3 съобразно на срока, през който вещта е била на влог.

Чл. 5. 1) В случаите, посочени в чл. 4 от настоящия договор, ВЛОГОДАТЕЛЯТ се задължава да заплати и разноските, които ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ е направил с оглед уговореното времетраене на влога.

2) за разноски направени с оглед на договора за влог ще се считат ....................

3) Разноските ще бъдат установявани със счетоводни документи (или по някакъв друг начин – експерти, свидетели и т. н.)

Чл. 6.ВЛОГОДАТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ всички извънредни разноски, направени от последния, относно запазването на вещта, когато те са били небходими и неотложни.(3)

Чл. 7. ВЛОГОДАТЕЛЯТ се задължава да заплати всички вреди и особените разноски, причинени от скритите недостаци на вещта, ако не е уведомил за тях ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ при предаването на вещта на влог.

Чл. 8. В случай, че ВЛОГОДАТЕЛЯТ поиска предсрочно връщане на вещта той има право на плодовете, получени от нея, преди изтичането на срока по чл. 2.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ

Чл. 9 ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение от ВЛОГОДАТЕЛЯ в размер на ................... за съхранението на вещта, както и извънредните на разноски, направени от него за запазването на същата, ако те са били необходими и неотложни.

Чл. 10. Ако ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ поиска връщане на вещта преди изтичането на уговорения срок, ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ има право да му бъдат заплатени и разноските, които той е направил с оглед съхранението на вещта в рамките на уговорения срок на влога, посочен в чл. 2 от настоящия договор.

Чл. 11. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ не може да използува вещта без съгласието на ВЛОГОДАТЕЛЯ Варианти

Чл. 11. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ може да използува вещта без съгласието на ВЛОГОДАТЕЛЯ.

Чл. 11. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ може да използува вещта само със следното предназначение .............................. (4)

Чл. 12. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ няма право да се разпорежда с вещта. (5)

Чл. 13. ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ е длъжен да пази вещта с грижата на добър стопанин. (6)

V.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. Страните се споразумяват да решават всички възникнали спорни въпроси чрез споразуменение, а ако не могат да постигнат такова ще отнесат спора за разрешаване пред АС на БТПП съобразно неговия Правилник за решаване на подобен род дела.(7)

Чл. 15. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЛОГОДАТЕЛ .................

ВЛОГОПРИЕМАТЕЛ .................

ЗАБЕЛЕЖКИ

1) Договорът за влог поначало е безвъзмезден. Възнаграждение се дължи само когато е уговорено изрично.

2) Договор за влог може да бъде сключен и без уговаряне на краен срок за съхранение на вещта. В този случай ВЛОГОДАТЕЛЯТ може по всяко време да си върне вещта след като даде на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ достатъчен срок за това и този срок изтече.

(3) Ако влогът е безвъзмезден ВЛОГОДАТЕЛЯТ следва да се задължи и относно обикновените разноски по съхранение на вещта.

(4) Ако ползуването на вещта не е уговорено в договора ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ може да я използва само когато това е необходимо за нейното запазване, без да има право да отстъпва позуването й на други лица – в противен случай ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ дължи възнаграждение за ползването и обезщетение на ВЛОГОДАТЕЛЯ, включващо и вредите, настъпили поради причини, за които ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ не отговаря, освен ако докаже, че тези вреди биха засегнали вещта и при неговата изправност. Следователно Влогоприемател, който иска да ползува вещи, намиращи се на влог при него би следвало изрично да уговори в договор втория или третия вариант на чл. 11.

(5) Ако вещите са заместими, ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ може да се разпорежда с тях, ако ВЛОГОДАТЕЛЯТ изрично му разреши. Ако не е уговорена тази клауза, то би следвало евентуалните спорове да се разрешават по реда на ГПК.

(6) Ако в договора за влог не е уговорен срок за пазене на вещта ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ може да се освободи от задължението си по нейното пазене чрез предизвестие до ВЛОГОДАТЕЛЯ, като даде достатъчен срок на ВЛОГОДАТЕЛЯ да си вземе вещта.

Ако до изтичане на срока за пазене на вещта ВЛОГОДАТЕЛЯТ не вземе вещта, ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯТ може да поиска от районния съд разрешение за продажба на вещта на публична продан, като от получената цена ще се заплатят вземаниата на ВЛОГОПРИЕМАТЕЛЯ относно пазенето на вещта. Остатъкът от сумата се влага в банка на името на ВЛОГОДАТЕЛЯ.

(7) Ако не е уговорена тази клауза то би следвало евентуалните спорове да се разрешават по реда на ГПК – от съда.

Подобни статии:
 

Реклама