ДОГОВОР ЗА БАНКОВО ИНКАСО

Днес, .............................., в гр. ..................................... се сключи настоящият договор

за банково инкасо между:

1. ................................................. ................................................. .......................................

с търговски адрес .................................................. ............................................................

представляван от ................................................. .............................................................

и наричан накратко НАРЕДИТЕЛ и

2. ............................ ................................................ .............................................................

с търговски адрес ................................................ ..............................................................

представлявана от ............................................... ..............................................................

и наричана накратко БАНКА.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. БАНКАТА приема срещу възнаграждение да събере парично вземане на НАРЕДИТЕЛЯ от .................................................... (наричан ДЛЪЖНИК) в размер на.......................... (............................................................................) ....., произхождащоот .......................................................... и с падеж, настъпил на ....................................

НАРЕДИТЕЛЯТ няма данни вземането да се оспорва от ДЛЪЖНИКА. НАРЕДИТЕЛЯТ указва, че при отказ за доброволно изпълнение ДЛЪЖНИКЪТ разполагасъс следното имущество, към което може да се насочи принудително изпълнениеи върху което могат да се наложат запори/възбрани: ................................................... .........................................................................................................................................

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

Чл. 2. БАНКАТА се задължава да изпълни задачата по чл. 1 от договора от иметона НАРЕДИТЕЛЯ и за негова сметка.

Чл. 3. БАНКАТА се задължава да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на НАРЕДИТЕЛЯ, като следва стриктно дадените от него указания. БАНКАТА отговаря само за неточно изпълнение на дадените нареждания. Тя не е длъжна да проверява формата и редовността на документите, които предава или получава в изпълнение на задачата по чл. 1 от договора.

Чл. 4. БАНКАТА се задължава да уведоми незабавно НАРЕДИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на задачата по настоящия договор. БАНКАТА се задължава да пази и предаде на НАРЕДИТЕЛЯ всичко, което е получила от трети лица по повод изпълнение на поръчката.

Чл. 5. БАНКАТА има право да ползва за сметка на НАРЕДИТЕЛЯ услугите на други банки за изпълнение на поръчката по договора.

Чл. 6. При изпълнение на поръчката БАНКАТА има и следните права:

6.1. да подписва, приема и предава документи за сметка на НАРЕДИТЕЛЯ;

6.2. при точно изпълнение на поръчката да получи договореното възнаграждение;

6.3. да извършва от името и за сметка на НАРЕДИТЕЛЯ и всички други необходими фактически и правни действия във връзка с изпълнението на настоящия договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАРЕДИТЕЛЯ

Чл. 7. НАРЕДИТЕЛЯТ се задължава:

7.1. да даде на БАНКАТА необходимите сведения и данни за извършване на поръчката, включително да й предаде документите, удостоверяващи съществуването на вземането към ДЛЪЖНИКА;

7.2. да предплати на БАНКАТА при поискване парични средства за изпълнение на поръчката;

7.3. да заплати на БАНКАТА уговореното възнаграждение;

7.4. да обезщети БАНКАТА за направените разходи по изпълнение на поръчката.

Чл. 8. НАРЕДИТЕЛЯТ има право:

8.1. да иска отчетна информация за изпълнението на поръчката по чл. 1 от договора по всяко време;

8.2. да получи от БАНКАТА всичко, което тя е инкасирала в изпълнение на настоящия договор. Получаването от НАРЕДИТЕЛЯ на сумите, инкасирани от БАНКАТА за него, ще стане чрез внасянето им по следната сметка на НАРЕДИТЕЛЯ в БАНКАТА: ......................................................................................................................

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 9. За точното изпълнение на поръчката по чл. 1 от настоящия договор НАРЕДИТЕЛЯТ дължи на БАНКАТА възнаграждение в размер на .....................................................(................................) ...., платимо в срок до .......................................... по следния начин:.................................................................................. .................................................... .............................................................................. ........... .........................................................

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. Настоящият договор се прекратява при:

10.1. оттегляне на поръчката от НАРЕДИТЕЛЯ;

10.2. отказ на БАНКАТА от поръчката.

Договорът не се прекратява при смърт на НАРЕДИТЕЛЯ – физическо лице.

Чл. 11. Когато НАРЕДИТЕЛЯТ оттегли поръчката, той дължи на БАНКАТА съответна част от уговореното възнаграждение и заплащане на направените разноски.

Чл. 12. Когато инкасирането е станало невъзможно поради причини, за които страните не отговарят, НАРЕДИТЕЛЯТ дължи на БАНКАТА заплащане на направените от нея разноски и съответна част от възнаграждението.

Чл. 13. Ако БАНКАТА се откаже от изпълнение на договора, без да има основателни причини за това и не уведоми незабавно НАРЕДИТЕЛЯ, тя му дължи обезщетение за претърпените вреди.

Чл. 14. БАНКАТА не може да разгласява, ако не е изрично упълномощена за това, или а ползва за лично облагодетелстване факти и обстоятелства, засягащи авоарите и операциите по сметките на НАРЕДИТЕЛЯ, узнати при изпълнение на настоящия договор.

Сведение за наличностите и операциите по сметката могат да бъдат давани само на Българската народна банка при запазване на банковата тайна (за целите на междубанковия обмен на информация за кредитоспособността на обслужваните лица) или по искане на съда при условията на чл. 47 от Закона за банките и кредитното дело. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

НАРЕДИТЕЛ: .....................

БАНКА: ..................................

Подобни статии:
 

Реклама