ДОГОВОР ЗА БАНКОВА КАСЕТКА

Днес, .............................., в гр. ..................................... се сключи настоящият договор

за банков превод между:

1. .........................................................................................................................................

с търговски адрес ..............................................................................................................

представляван от ..............................................................................................................

и наричан накратко ПОЛЗВАТЕЛ и

2. .........................................................................................................................................

с търговски адрес ..............................................................................................................

представлявана от .............................................................................................................

и наричана накратко БАНКА.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. БАНКАТА се съгласява срещу възнаграждение да пази ценности на ПОЛЗВАТЕЛЯ за определен срок, като предоставя за целта на ПОЛЗВАТЕЛЯ банкова касетка, до която достъп има само той. Банковата касетка се намира в охранявано помещение на БАНКАТА на адрес: ............................................................................... ............................................................................................................................................

Вложените ценности ще бъдат с:

1.1. обявено/необявено съдържание:

1.2. обявена/необявена стойност: .................................................................... ....................................................................... ............................................................... ..............................................................................

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок до ........................................................

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

Чл. 3. БАНКАТА се задължава да охранява помещенията, в които се намира касетката на ПОЛЗВАТЕЛЯ, и да поддържа самата касетка в изправност, без да я отваря, така че вложените ценности да бъдат опазени с грижата на добър търговец.

Чл. 4. През времето на действие на договора достъп до касетката има само ПОЛЗВАТЕЛЯТ. При подписване на договора БАНКАТА връчва на ПОЛЗВАТЕЛЯ:

4.1. ключ от касетката, копие от който тя не притежава; и

4.2. пропуск за помещенията, където касетката се намира.

Чл. 5. БАНКАТА е длъжна да осигури на ПОЛЗВАТЕЛЯ достъп до касетката в рамките на обявеното работно време на помещенията, където тя се намира, както и възможност да я отваря и да преглежда нейното съдържание без присъствие на други лица. Отключването се извършва с помощта на 2 ключа у този на ПОЛЗВАТЕЛЯ и този на БАНКАТА, след което служителят на БАНКАТА се оттегля и дава възможност на ПОЛЗВАТЕЛЯ необезпокояван да борави със съдържанието на касетката.

Чл. 6. БАНКАТА контролира по подходящ начин и с подходящи технически средства спазването на забраната за влагане на забранени от закона или опасни за сигурността на касетката и на БАНКАТА ценности (без да разкрива съдържанието на вложеното, ако то не е обявено).

БАНКАТА няма право да ползва вложените в касетките ценности, нито да се разпорежда с тях.

Чл. 7. БАНКАТА е длъжна винаги при поискване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ да върне ценностите, вложени в касетката. БАНКАТА отговаря за повреждането и погиването на вложените ценности, включително и при погиване поради непреодолима сила.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Чл. 8. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има правото да прекрати настоящия договор с едностранно уведомление, отправено до БАНКАТА.

Чл. 9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ гарантира, че вложените от него ценности не застрашават сигурността на касетката или на БАНКАТА, нито са вещи, чието приемане е забранено от закона.

Чл. 10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи на БАНКАТА възнаграждение, обезщетение за разноски и обезщетение за всички вреди, причинени от вложените от него ценности.

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАЗНОСКИ

Чл. 11. За ползването на банковата касетка ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи на БАНКАТА възнаграждение в размер на ............. (..............................) ....., платимо в срок до ....................... по следния начин: .................................................................... ............................................... ...................................................................... ................................................................................

Чл. 12. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава, в случай че поиска връщане на вложеното преди изтичане на срока по Чл. 2, да заплати на БАНКАТА възнаграждение за времето, през което касетката е била ангажирана, което възнаграждение е пропорционално на възнаграждението по Чл. 11 съобразно на срока, през който договорът е бил в сила.

Чл. 13. В случаите по предходния член ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да заплати и разноските, които БАНКАТА е направила с оглед първоначално уговореното времетраене на договора.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 14. БАНКАТА има правото да развали незабавно договора при неизпълнение на задължението на ПОЛЗВАТЕЛЯ в касетката да не се влагат опасни или забранени вещи.

Чл. 15. При разваляне на договора поради неплащане на договореното възнаграждение БАНКАТА има правото да поиска отваряне и установяване на съдържанието на касетката с участието на нотариус. Намерените в касетката предмети остават за пазене в БАНКА ТА, на която се дължи обезщетение за разноските и възнаграждение.

Чл. 16. БАНКАТА е длъжна да пази тайната на вложените у нея ценности, включително и когато те са с обявено съдържание и/или стойност. Настоящият договор е сключен в съответствие с Общите условия на БАНКАТА за наемане на банкови касетки и за съхранение на ценности в тях, с които ПОЛЗВАТЕЛЯТ е запознат и които той приема. Той бе съставен в два еднообразни екземпляра у по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

БАНКА: .......................

ПОЛЗВАТЕЛ: .......................

Подобни статии:
 

Реклама