ДОГОВОР ЗА БАНКОВ ПРЕВОД

Днес, .............................., в гр. ..................................... се сключи настоящият договор

за банков превод между:

1. .........................................................................................................................................

с търговски адрес ..............................................................................................................

представляван от ..............................................................................................................

и наричан накратко НАРЕДИТЕЛ и

2. .........................................................................................................................................

с търговски адрес ..............................................................................................................

представлявана от .............................................................................................................

и наричана накратко БАНКА.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. БАНКАТА приема срещу възнаграждение да плати предоставената й от НАРЕДИТЕЛЯ сума в размер на .......................... (.......................................) ..... на следния получател: ...................................................... .......................................................................................

Плащането ще се извърши по следния начин: ...............................................................

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

Чл. 2. БАНКАТА се задължава да изпълни задачата по чл. 1 от договора от името на НАРЕДИТЕЛЯ и за негова сметка.

Чл. 3. БАНКАТА се задължава да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на НАРЕДИТЕЛЯ, като следва стриктно дадените от него указания.

Чл. 4. БАНКАТА се задължава да уведоми незабавно НАРЕДИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на задачата по настоящия договор.

Чл. 5. БАНКАТА има право да ползва за сметка на НАРЕДИТЕЛЯ услугите на други банки за изпълнение на поръчката по договора.

Чл. 6. При изпълнение на поръчката БАНКАТА има и следните права:

6.1. да подписва, приема и предава документи за сметка на НАРЕДИТЕЛЯ;

6.2. при точно изпълнение на поръчката да получи договореното възнаграждение;

6.3. да извършва от името и за сметка на НАРЕДИТЕЛЯ и всички други необходими фактически и правни действия във връзка с изпълнението на настоящия договор;

6.4. да осигури и предаде на НАРЕДИТЕЛЯ надлежни писмени доказателства за плащането на сумата на получателя по чл. 1 от договора.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАРЕДИТЕЛЯ

Чл. 7. НАРЕДИТЕЛЯТ се задължава:

7.1. да даде на БАНКАТА необходимите сведения и данни за извършване на поръчката, включително да й предаде сумата по чл. 1 от договора в срок до .....................;

7.2. да предплати на БАНКАТА при поискване парични средства за изпълнение на поръчката;

7.3. да заплати на БАНКАТА уговореното възнаграждение;

7.4. да обезщети БАНКАТА за направените разходи по изпълнение на поръчката.

Чл. 8. НАРЕДИТЕЛЯТ има право да иска отчетна информация за изпълнението на поръчката по чл. 1 от договора по всяко време.

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 9. За точното изпълнение на поръчката по чл. 1 от настоящия договор НАРЕДИТЕЛЯТ дължи на БАНКАТА възнаграждение в размер на ..................................... (................................) ...., платимо в срок до .................... по следния начин: .........................

V. ОТМЯНА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНЕТО

Чл. 10. До изпълнение на нареждането за превод НАРЕДИТЕЛЯТ може да го отмени или измени. Когато преди изпълнението на превода БАНКАТА е уведомила получателя за даденото й нареждане, то не може да бъде отменено или изменено.

VI. БАНКОВА ТАЙНА

Чл. 11. БАНКАТА не може да разгласява, ако не е изрично упълномощена за това, или да ползва за лично облагодетелстване факти и обстоятелства, засягащи авоарите и операциите по сметките на НАРЕДИТЕЛЯ, узнати при изпълнение на настоящия договор. Сведение за наличностите и операциите по сметката могат да бъдат давани само на Българската народна банка при запазване на банковата тайна (за целите на междубанковия обмен на информация за кредитоспособността на обслужваните лица) или по искане на съда при условията на чл. 47 от Закона за банките и кредитното дело. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

НАРЕДИТЕЛ: ......................

БАНКА: ...................

 

Реклама