ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

Днес, .............................20.........г., в гр. ..................................... се сключи настоящият договор между: ..............................................................................................................................................

представлявана от ..............................................................................................................

и наричана по-долу накратко БАНКА, от една страна, и от друга страна

................................................................................................................................................

със седалище гр./с. ......................................................общ. ..............................................,

адрес: ...................................................................................................................................,

вписан в търговския регистър на ............................................................... Окръжен съд

въз основа на решение по фирмено дело № ................... от ........г.,

под парт. № ....../............, том ...., партиден № ...., стр. ....., представляван

от ............................................................................................................................................,

л. п. сер. ........, № ............................, издаден на .......................... от ............. РУ на МВР,

жител на гр./с. ...................................................................., ЕГН ........................................,

наричан по-долу за краткост КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ (краткосрочен, дългосрочен) кредит за закупуване на (оборотни средства, основни средства) в размер на ............ (..................................) лева за целите, дейностите и обектите, подробно описани в искането за предоставяне на кредит, приложено към настоящия договор и съставляващо неразделна част от него.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА КРЕДИТА

Чл. 2. Отпуснатият кредит се ползува след осигуряване на договорените обезпечения на кредита по раздел V от договора.

Чл. 3. Краен срок за ползуване на кредита е ..........., след което отпада задължението на банката да предоставя суми от кредита, а ако кредитът се усвои преди посочения срок, то същият се счита за краен срок за ползуване на кредита.

Чл. 4. (1) Крайният срок за издължаване на кредита е ....................

(2) Погасителните вноски, включително и лихвите се дължат в размери и срокове, съгласно погасителния план, приложен към договора и съставляващ неразделна част от него.

(3) Кредитополучателят се задължава до ......... число на месеца да осигурява постъпването на средства по разплащателната си сметка № .............. за изплащане на начислените за предходния месец лихви.

Чл. 5. (1) Банката събира лихви за предоставения кредит по процент, който включва основен лихвен процент за дадения период и договорена надбавка в размер на ......... пункта.

Чл. 6. При несвоевременно постъпване по разплащателната сметка на суми за погасяване на начислените лихви, същите се отнасят в просрочие.

Чл. 7. От разрешения кредит се разплащат доставки, работи и услуги както следва:

– По безкасов начин по формите, предвидени в Наредбата за плащанията срещу представяне на редовно оформени платежни документи.

– Чрез предоставяне на суми в брой – до ............ (.....................) лева, ако няма условия плащането да се извърши по безкасов начин.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

Чл. 8. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен:

– да ползува разрешения кредит само за целите и дейностите, предвидени в договора;

– да застрахова придобитите с банков кредит имущества (машини, съоръжения, насаждения, животни, стоки и материали и др.) в срок до ... дни от придобиването им за сума, равна на ............ (вариант: най-малко на размера на кредита), за което се представя застрахователно свидетелство;

– да води редовна счетоводна отчетност за дейността си в съответствие с нормативните изисквания, която да предоставя при поискване на банковите контролни органи и да им оказва съдействие при извършваните от тях проверки за целевото използуване на кредита, за наличието на съответна обезпеченост на същия, за условията на съхранение и качеството на стоките, за закупуването на които е ползуван кредита;

– да издължава ползувания кредит и лихвите по него съгласно условията по договора, включително и предсрочно;

– до издължаване на кредита да не прехвърля собствеността, да не учредява вещни права и да не обременява по какъвто и да е начин в полза на трети лица изграденото или придобито с банков кредит имущество и вещите и имотите, заложени или ипотекирани за обезпечаване вземането на банката;

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

Чл. 9. БАНКАТА е длъжна:

– да открие отделна заемна сметка за разрешения кредит на името на кредитополучателя и да извършва всички плащания при условията на настоящия договор;

– да предоставя по искане на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ информация за движението по сметката;

– да информира незабавно КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при промяна на основния лихвен процент;

– да следи и управлява заложените при нея ценни книжа и други вземания, при наличие на такива, както и да съхранява предоставените в залог злато, депозити и др.;

– да отпусне уговорения в този договор кредит в срок от ....... дни от подписването на настоящия договор, като за всеки ден просрочие се дължи неустойка в размер на ..............................

V. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА КРЕДИТА

Чл. 10. За обезпечаване на кредита, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ учредява в полза на БАНКАТА залог върху:

а) придобитите с кредит имущества

...................................................

...................................................

..................................................., които остават във владение и на отговорно пазене при КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.

б) придобитите с кредит стоки и материали в преработка, които КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да преработва и реализира продукцията при условие, че едновременно с това издължава редовно кредита или заменя преработената част от залога с други ценности.

в) придобитите с кредит стоки в оборот, които КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да реализира при условие, че едновременно с това издължава кредита или заменя отчуждената част от залога с други ценности.

г) ценни книжа – акции, облигации, съкровищни бонове и др., стоково разплащателни документи за вземания в места и чуждестранна валута (собственост на кредитополучателя или трето лице). Същите се предават на банката с протокол и депозитно удостоверение № .................................

д) депозит на чуждестранна валута и благородни метали съгласно експертизата (вид, брой, количество) ...................................................................... (2)

Чл. 11. За учредените залози се сключва договор за залог и подписва протокол за предаване на отговорно пазене, които са неразделна част от настоящия договор.

Чл. 12. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заявява, че са му известни разпорежданията на Наредба № 8 на Министерство на правосъдието, МИП и БНБ от 30.11.1988 г. за условията (реда за продажба на търг на сгради машини или съоръжения, придобити с банков кредит (ДВ бр. 93/88 г.).

Чл. 13. Когато кредитът не бъде издължен в срок, БАНКАТА има право без съдебна намеса да продаде изцяло или частично заложената вещ и с получената сума да удовлетвори вземането си, като предаде остатъка на длъжника.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. Действащите и влезли в сила нормативни актове след подписването на настоящия договор, засягащи предоставянето, ползуването и издължаването на кредита и др. имат задължителна сила за страните.

Чл. 15. При изменението на основния лихвен процент страните съответно предоговорират определените в настоящия договор лихвени проценти.

Чл. 16. Страните ще решават всички възникнали спорове по споразумение, а доколкото такова не бъде

постигнато – по реда на ГПК (вариант: ще отнасят възникналите спорове пред Арбитражния съд при БТПП, чиятокомпетентност и правилник приемат).

Настоящият договор се състави в две еднообразни екземпляра – по един за всяка от договарящите страни и се подписа от тях както следва:

БАНКА: .....................

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ: .....................

ЗАБЕЛЕЖКИ:

(1) Предложеният вариант за договор за банков кредит е примерен и има за цел преди всичко да изясни на евентуалните кредитополучатели, какви са общите изисквания на голяма част от търговските банки при отпускане на кредити. Въпрос на конкретно договаряне е премахването на някои клаузи или включването на други – това зависи от размера на кредита, срока за връщането му, финансовото състояние на кредитополучателя, дейностите, за които се предвижда да бъде използуван кредита, и не на последно място – от отстъпчивостта на конкретната банка.

(2) Достатъчно е да се учреди залог само върху някои от посочените по-горе вещи и ценности, стига с това приблизително да се покрива стойността на отпуснатия кредит. За земеделските стопани най-чест обект на залог вероятно ще бъде земеделската продукция, т.е. ще намират приложение б. "а" и б."б", посочени по-горе.

(3) Възможно е като обезпечение да се предвиди учредяването на ипотека върху недвижим имот на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, или предоставяне на гаранции трети платежоспособни лица – други банки, търговски дружества, кооперации и т. н.

 

Реклама