ОГОВОР ЗА БАНКОВ ВЛОГ

Днес, .............................., в гр. ..................................... се сключи настоящият договор
за банков влог между:
1. .........................................................................................................................................
с търговски адрес ..............................................................................................................
представляван от ..............................................................................................................
и наричан накратко ВЛОГОДАТЕЛ
и
2. .........................................................................................................................................
с търговски адрес ..............................................................................................................
представлявана от .............................................................................................................
и наричана накратко БАНКА.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЛОГОДАТЕЛЯТ предава на БАНКАТА сумата от ........... (....................) ...., а БАНКАТА се задължава след изтичане срока по чл. 2 да върне на ВЛОГОДАТЕЛЯ същата по размер и вид на валутата сума заедно с лихва. Сумата по предходната алинея не може да бъде по-малко от ...................................... В случай че при теглене на част от сумата по влога остатъкът ще спадне под посочения минимум, договорът
се прекратява и БАНКАТА изплаща на ВЛОГОДАТЕЛЯ цялата сума по влога.

Чл.2. ВЛОГОДАТЕЛЯТ предава сумата по предходния член на БАНКАТА за срок от ........................... Срокът започва да тече от датата на подписване на настоящия договор и изтича на ..........................., която дата по-долу накратко се нарича ПАДЕЖА.

Чл.3. При подписването на настоящия договор БАНКАТА открива на ВЛОГОДАТЕЛЯ банкова депозитна сметка № ....................................... БАНКАТА издава на ВЛОГОДАТЕЛЯ следния документ, в който е отразена внесената сума по чл. 1 от договора и в който ще се отразяват всички плащания по влога: .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

Чл.4. БАНКАТА е длъжна да изплати на ВЛОГОДАТЕЛЯ при поискване сумата по чл. 1 в същата валута заедно с лихва, определена по реда на раздел IV от договора.

Чл.5. При загубване, унищожаване или открадване на документа по чл. 3 от договора ВЛОГОДАТЕЛЯТ незабавно писмено ще уведоми БАНКАТА.

БАНКАТА не носи отговорност, ако преди получаването на уведомлението добросъвестно е платила сума на лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства се е явявало овластено да я получи.

III. ОПЕРИРАНЕ СЪС СУМАТА ПО ВЛОГА

Чл.6. Оперирането със сумата по влога става в работното време на БАНКАТА, в клон ............................................................... на адрес .................................................................

Чл.7. Изплащането на сумата по влога става при поискване, изразено в писмена заявка в определена от БАНКАТА форма. Изплащането може да стане и на части, като размерът на сумата за теглене се определя в подписаната от ВЛОГОДАТЕЛЯ заявка. Изплащането на части от сумата по чл. 1 става срещу представяне на издадения от БАНКАТА документ по чл. 3 от договора и личен паспорт на ВЛОГОДАТЕЛЯ. При
изплащане на цялата сума по чл. 1 и дължимата лихва ВЛОГОДАТЕЛЯТ предава на БАНКАТА и документа по чл. 3, който се унищожава по следния начин: ...................

Чл.8. При теглене на суми от депозитната сметка ако бъдат констатирани различия между данните по партидата на БАНКАТА и издадения на ВЛОГОДАТЕЛЯ от нея документ по чл. 3 от договора, се предполага до доказване на противното, че данните по издаден ия документ са верни.

Чл.9. Тегленето на суми от влога чрез пълномощник на ВЛОГОДАТЕЛЯ става при условие, че пълномощникът представи наред с документите по чл. 7, ал. 2 от договора и нотариално заверено пълномощно.

Чл.10. Тегленето на суми в брой в размер над .............. (...................................) лв. или равностойността на тази сума в съответната валута на влога става само след подаване на предварителна писмена заявка не по-малко от ......... ....... дни преди датата на желаното теглене.

Чл.11. В случай че ВЛОГОДАТЕЛЯТ не изтегли сумата по чл. 1 от договора на ПАДЕЖА, БАНКАТА олихвява сумата за времето от сключване на настоящия договор до ПАДЕЖА и действието на договора автоматично се подновява за новополучената сума за нов срок от
................................................................................................................ В случай, че ВЛОГОДАТЕЛЯТ изтегли част от вложената сума, олихвяването се извършва съобразно правилата на раздел IV до датата на частичното теглене и договорът автоматично се подновява за олихвения остатък от сумата за нов срок от ..............................., считано от датата на частичното теглене на сума по влога.

Чл.12. ВЛОГОДАТЕЛЯТ може да довнася суми само на ПАДЕЖА.

IV. ЛИХВИ ПО ВЛОГА

Чл.13. При сключване на настоящия договор лихвата по депозити, предоставени на БАНКАТА за срока по чл. 2 от договора е ................... за уговорения срок, съответно ................ годишно. При подновяване на договора за нов срок по реда на чл.11 лихвата се капитализира.

Чл.14. Олихвяването на сметката с договорения лихвен процент става служебно на ПАДЕЖА. В случай че тегленето на суми става през работния ден, следващ ПАДЕЖА, БАНКАТА олихвява сумата по влога с лихвата по чл. 13 от договора по периоди. Всеки период тече от датата на сключване на договора, респ. от датата на подновяване на договора при условията на чл. 11, и завършва на съответния ПАДЕЖ.

Чл.15. В случай че тегленето на суми става в работен ден, различен от указания в ал. 2 на предходния член, олихвяването за срока след сключването на договора (респ. след последното му подновяване) става при прилагане на основания лихвен процент по безсрочните
депозити, който към датата на сключване на настоящия договор е ................ годишно.

Чл.16. БАНКАТА си запазва правото едностранно да промени лихвените проценти по този договор при промени в основния лихвен процент, обявен от Българската народна банка.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл.17. При смърт на ВЛОГОДАТЕЛЯ средствата по депозитната сметка се изплащат на неговите наследници срещу представяне на удостоверение за наследници, документа по чл. 3 от договора и лични паспорти.

Чл.18. БАНКАТА не може да разгласява, ако не е изрично упълномощена за това, или да ползва за лично облагодетелстване факти и обстоятелства, засягащи авоарите и операциите по сметката на ВЛОГОДАТЕЛЯ, узнати при изпълнение на настоящия договор. Сведение за
наличностите и операциите по сметката могат да бъдат давани само на Българската народна банка при запазване на банковата тайна (за целите на междубанковия обмен на информация за кредитоспособността на обслужваните лица) или по искане на съда п ри условията на
чл. 47 от Закона за банките и кредитното дело. Настоящият договор се сключва в съответствие с Общите условия на БАНКАТА по ................................... депозити, които ВЛОГОДАТЕЛЯТ приема и състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЛОГОДАТЕЛ: ........................

БАНКА: ...................................

Подобни статии:
 

Реклама