ДИСТРИБУТОРСКИ ДОГОВОР

Днес ..............20..... г. в гр. ......................... на основание чл. 36, ал. 2 от ТЗ се сключи

настоящият дистрибуторски договор между фирма .........................................................

..................., представлявана от .........................................................................................

с търговски адрес .............................................., наричана по-долу ДОВЕРИТЕЛ, от

една страна и фирма ......................................................................, представлявана от

.................................................................................... с търговски адрес

.............................................., наричана по-долу ДИСТРИБУТОР, от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) С настоящия договор ДОВЕРИТЕЛЯТ предоставя изключително право на продажба на ДИСТРИБУТОРА на територията на............................................... на своя Продукт ............................................................................................................., като ДОВЕРИТЕЛЯТ ще продава Продукта, а ДИСТРИБУТОРЪТ ще го закупува от ДОВЕРИТЕЛЯ.

(2) ДИСТРИБУТОРЪТ ще продава закупения Продукт от свое име и за своя сметка на цена, която не се ограничава с изкупната цена на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Чл. 2. ДОВЕРИТЕЛЯТ поставя следните условия и изисквания при продажбата на Продукта от ДИСТРИБУТОРА: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от ............. години.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 4. Патентът, търговската марка и други подобни атрибути на Продукта са изключителна собственост на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Чл. 5. Продуктът ще бъде продаван единствено във вида, опаковката и с надписите, направени от ДОВЕРИТЕЛЯ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИСТРИБУТОРА:

Чл. 6. ДИСТРИБУТОРЪТ има право:

– да получава възнаграждение и за сделките, които не са извършени с негово съдействие, но са извършени с лица от същия район или от същата клиентела;

– да получава необходимата информация за условията на ползване на Продукта;

Чл. 7. ДИСТРИБУТОРЪТ се задължава:

– да информира ДОВЕРИТЕЛЯ за цените и условията на продажба на Продукта;

– при искане от страна на ДОВЕРИТЕЛЯ да предава информация за извършените продажби и търсенето на Продукта;– да предава на ДОВЕРИТЕЛЯ всички препоръки и критики на потребителите на Продукта;

– да рекламира за своя сметка Продукта за разширяване на неговия пазар;

– да информира ДОВЕРИТЕЛЯ за нарушения в областта на авторските му права, свързани с Продукта;

– да пази в тайна информацията, която би накърнила интересите на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Чл. 8. ДИСТРИБУТОРЪТ няма право:

– да експортира Продукта извън посочената в чл.1 територия нито чрез себе си, нито чрез трето лице с цел продажба;

– да извършва действия, конкуриращи Продукта на ДОВЕРИТЕЛЯ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ:

Чл. 9. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право:

– да получава информация за цените и условията на продажба на Продукта, извършените продажби и търсенето на Продукта;

– да проверява вида и състоянието, в което ДИСТРИБУТОРЪТ продава Продукта.

Чл. 10. ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен:

– да даде необходимата информация за условията на ползване на Продукта;

– да продава Продукта на посочената в чл.1 територия единствено чрез ДИСТРИБУТОРА.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно от всяка от страните по договора с писмено известие до другата страна, отправено ................ месеца преди изтичане на срока на договора.

Чл. 12. Настоящият договор може да бъде прекратен без предупреждение от всяка от страните, когато другата страна изпадне в неплатежоспособност, несъстоятелност или ликвидация.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл. 13. Две години след прекратяване на договора ДИСТРИБУТОРЪТ няма право да конкурира Продукта на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Чл. 14. Страните по настоящия договор ще решават възникналите при изпълнението му спорове в дух на добра воля и сътрудничество, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс или чрез Арбитражния съд при Българ скататърговско-промишлена палата. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ДОВЕРИТЕЛ: .................

ДИСТРИБУТОР: ...................

Подобни статии:
 

Реклама