ДИСТРИБУТОРСКИ ДОГОВОР

Днес ................... г. в гр. ….....…….. на основание чл.32 от ТЗ се сключи настоящият дистрибуторски договор между ....................................... рег. на .............. год. по ф.д. № ........................ от СГС със седалище ...................., ул. .........................., представлявано от ..............................., наричан по-нататък за краткост ДОВЕРИТЕЛ, от една страна и ................................., представлявано от ................................ с адрес ......................................., наричана по-долу ДИСТРИБУТОР, от друга,

С КОЙТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) С настоящия договор ДОВЕРИТЕЛЯТ предоставя изключително право на продажба на ДИСТРИБУТОРА на стоки подробно описани в допълнителна спецификация, като ДОВЕРИТЕЛЯТ ще продава стоките, а ДИСТРИБУТОРЪТ ще ги закупува от ДОВЕРИТЕЛЯ.

(2) ДИСТРИБУТОРЪТ ще продава закупените стоки от свое име и за своя сметка на цена, която не се ограничава с изкупната цена на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Чл.2. ДОВЕРИТЕЛЯТ поставя условия и изисквания при продажбата на стоките от ДИСТРИБУТОРА, които са подробно описани в приложение № 2 към договора.

Чл.3. Настоящият договор се сключва за срок от .....................

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИСТРИБУТОРА:

Чл.4. ДИСТРИБУТОРЪТ се задължава:

– да осигури обезопасено място за съхранение на стоките;

– да приема безотказно и в деня на пристигането доставената му стока

– да информира ДОВЕРИТЕЛЯ за цените и условията на продажба на стоките;

– при искане от страна на ДОВЕРИТЕЛЯ да предава информация за извършените продажби и търсенето на стоките;

– да предава на ДОВЕРИТЕЛЯ всички препоръки и критики на потребителите на стоките;

– да рекламира за своя сметка стоките за разширяване на неговия пазар;

– да пази в тайна информацията, която би накърнила интересите на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Чл.5. ДИСТРИБУТОРЪТ няма право да извършва действия, конкуриращи стоките на ДОВЕРИТЕЛЯ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ:

Чл.6. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право:

– да получава информация за цените и условията на продажба на стоките, извършените продажби и тяхното търсене;

– да проверява вида и състоянието, в което ДИСТРИБУТОРЪТ продава стоките.

Чл.7. ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен:

– да продава стоките предмет на настоящия договор единствено чрез ДИСТРИБУТОРА.

– да уведомява по подходящ начин дистрибутура за всяка доставка минимум в деня, предхождащ пристигането на стоката;

– да достави стоките франко склада на дистрибутура.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.8 Договорът се прекратява с изтичане на ..................... срок. В случай, че никоя от страните не уведоми другата по реда на ГПК, за намерението си за прекратяване на договора най-малко два месеце преди изтичане на срока, то той се счита за подновен при същите условия за още една година.

Чл.9. Настоящият договор може да бъде прекратен без предупреждение от всяка от страните, когато другата страна изпадне в неплатежоспособност, несъстоятелност или ликвидация.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл.10. Две години след прекратяване на договора ДИСТРИБУТОРЪТ няма право да конкурира стоките на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Чл.11 В случай, че дистрибутурът откаже да приеме доставена стока той дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на доставката. Отказът се установява с протокол подписан от превозвача и доставчика.

Чл. 12. При забавяне на плащанията дистрибутурът дължи неустойка за забава в размер ......... % на ден, но не повече от ........... %.

Чл.13. Страните по настоящия договор ще решават възникналите при изпълнението му спорове в дух на добра воля и сътрудничество, а когато това се окаже невъзможно от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съгласно правилника за работа на този съд който страните приемат.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Подобни статии:
 

Реклама