ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР СЪС СПЕЦИАЛНО ТЪРГОВСКО ПЪЛНОМОЩНО

Днес, .................................. 20... г., между страните ........................................................,

ЕГН .............................., представляващ ".........................................................................",

наричан ТЪРГОВЕЦ и ........................................................................................................,

ЕГН ........................., наричан ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК, се сключи настоящият

договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ упълномощава ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК да извършва изброените в ал. 2 на този член действия, необходими за търговската дейност на "транспортно-спедиторски отдел " на фирмата на ТЪРГОВЕЦА (примерен вариант). (Забележка: "Фирма" в случая използваме в смисъл "предприятие" на търговеца).

(2) За тази цел ТЪРГОВЕЦЪТ упълномощава ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК за следните действия: (примерен вариант)

а) да води преговори по всички сделки, свързани с транспортно-спедиторската дейност на фирмата;

б) да сключва сделки, касаещи транспортирането на материали и стоки, произведени от фирмата, както и да сключва спедиторски договори с клиенти;

в) да сключва трудови и граждански договори, да поставя конкретни задачи и изисква отчети за изпълнение от кадрите на този отдел;

г) (изброяват се подробно всички пълномощия, които му се дават)

(3) ТЪРГОВЕЦЪТ ограничава правата на ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК, дадени в ал. 2 по следния начин: ............................................................................................................ (ако ТЪРГОВЕЦЪТ желае да ограничи по определен начи н дадените права на лицето– напр. без право да сключва сделки на стойност над 500 000 лв. или да съгласува с търговеца сключването им).

Чл.2. Договорът се сключва за срок от .........................., считано от ............. .........................

Чл.3. За извършената работа ТЪРГОВСКИЯТ ПЪЛНОМОЩНИК ще получи възнаграждение в размер на .......................... (%, твърда сума, смесено), което ще се изплати ................. ................................................ (варианти: на три месеца, годишно и др).

Чл.4. ТЪРГОВЕЦЪТ упълномощава ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК САМО за действията, изрично посочени в чл. 1, ал. 2 от настоящия договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК

Чл.5. ТЪРГОВСКИЯТ ПЪЛНОМОЩНИК има следните права:

а) да получава необходимите данни и документи от ТЪРГОВЕЦА за извършване на дейността, за която е упълномощен;

б) да получи възнаграждението си в зависимост от начина и сроковете, указани в договора;

в) да получи обезщетение за направените обичайни разходи при извършване на работата си (препоръчва се да се уточнят предварително в какъв размер се предвиждат).

Чл.6. ТЪРГОВСКИЯТ ПЪЛНОМОЩНИК има следните задължения:

а) да извършва дейността си със грижата на добър ТЪРГОВЕЦ и в интерес на фирмата;

б) да дава своевременно точна информация на ТЪРГОВЕЦА за всички извършени от него дела;

в) да предаде на ТЪРГОВЕЦА всичко, което е получил във връзка с изпълнението на

пълномощията си;

г) да не сключва сделки от свое име и за своя сметка в пределите на упълномощаването, без съгласието и знанието на ТЪРГОВЕЦА. (Тук може да се уговори обратното и това е смисъла на клаузата) – вж. чл. 29 от ТЗ.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл.7. ТЪРГОВЕЦЪТ има следните права и задължения:

а) да дава винаги точна и пълна информация на ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК,

необходима за извършване на действията, за които е упълномощен;

б) да изплати посоченото в договора възнаграждение, както и да обезщети ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК за направените обичайни разходи; в) да осигури необходимите условия за извършване дейността на ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК;

г) да получи при поискване информация за търговските дела, извършени от ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.8. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да приеме резултатите от работата на ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК, чрез ................................................................................ (периодичен отчет, предаване на документация и др.) за определен пери од, договорен между страните ........................................ (указва се периода/, като се подписват от двете страни.

(2) Ако се установят недостатъци (неясни факти, данни за допълване и др.) във връзка с извършената от ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК работа, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да иска коригирането и допълването им за сметка на ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК в срок, посочен при приемането на отчета от ТЪРГОВЕЦА.

Чл.9. Ако ТЪРГОВЕЦЪТ узнае за сключена от ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК сделка от името и за сметка на ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК, без да е дал съгласието си за нея, то той има право да получи неустойка в размер на ....................................... (на пр. двойната стойност на сделката).

Чл.10. (1) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока при системни нарушения на клаузи от него, като изправната страна е длъжна да отправи писмено предизвестие за прекратяването му най-малко ...... дни предварително.

(2) При предсрочно прекратяване на договора ТЪРГОВСКИЯТ ПЪЛНОМОЩНИК е длъжен в срока на предизвестието да извърши необходимото по чл. 8 от настоящия договор.

(3) С отправяне на писменото предизвестие съответната страна оттегля/отказва се от пълномощното.

Чл.11. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действуващото законодателство.

ТЪРГОВЕЦ: ...................

ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК:...................

ЗАБЕЛЕЖКИ

към чл.1 б."г"

Може да се укажат и допълнителни пълномощия, за които се иска изрично упълномощаване

– тези по чл.26,ал.2 от Търговския закон, като по този начин ще се спести ново последващо упълномощаване с изрично пълномощно до същото лице. към чл.8 подт.1

Целесъобразно е срокът да бъде съобразен с условията на заплащане на възнаграждението на ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК, като приемането на резултатите трябва да предхожда заплащането, т.е. в края на тримесечието, ако така е уговорено възнаграждението, в края на годината, ако тогава се заплати и пр. към чл.92459.874 виж чл. 29, ал. 2 от Търговския закон към чл.10 подт.3

Желателно е в зависимост от конкретната дейност на търговския пълномощник страните конкретно и подробно да договорят условията за прекратяване на договора.

 

Реклама