ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА ХОНОРУВАНЕ НА ПРЕВОД

Днес, ...................................... 20.... г., между "...............................................................",
представлявана от ......................................... наричана ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
............................................................................................................, ЕГН ..............................
наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

Чл. 1. Изпълнителят се задължава да превежда от и на .........................................................
език, по ................................. машинописни страници (варианти: седмично, месечно и др.)
при стандарти и показатели за качество, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. (1)

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде преведените материали на ВЪЗЛОЖИ
ТЕЛЯ в срок от ......................................... .............................. ................................ (2)

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати възнаграждение (хонорар) на ИЗ
ПЪЛНИТЕЛЯ в размер на ............................ лв. на машинописна страница.

(2) Възнаграждението ще бъде изплатено в .................... дневен срок от предаване на преведения материал. (3)

(3) Възнаграждението може да бъде увеличено, съответно с ............ % в зависимост от степента на сложност на текста, вида на превода или бързина на поръчката. (4)

(4) Възнаграждението може да бъде намалено с ................. % в зависимост от допуснатите
стилистични и друг вид (по договореност на страните) неточности и грешки, които при
проверката са отчетени и коригирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. (5)

Чл. 4. Извън условията на предходния член, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предал некачествено
преведен материал, с допуснати грешки и неточности, които правят текста
невъзможен за ползуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този вид, той има право да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само за частта, която е приел и която може да бъде използувана по
предназначението й. (6)

Чл. 5. Възложителят има право да прекрати договора (при периодично извършване на
преводите) в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно предава готовите материали
със закъснение след фиксирания срок, системно предава материалите с допуснати грешки и неточности .................................................................. (варианти: без предизвестие, с предизвестие от .......... дни).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...........

ИЗПЪЛНИТЕЛ:............

ЗАБЕЛЕЖКИ:

(1) Варианти:
– .......... реда на една машинописна страница;
– определено оформяне на страницата;
– степен на сложност,тематика на материала и др.

(2) Варианти:
– .......... дни от получаване материалите от Възложителя; и др.
– на ........... число от седмицата, месеца и др.

(3) Варианти:
– след изтичането на седмица, месец и др., в зависимост от условията в чл. 1;
– след предаване от Изпълнителя и проверка от Възложителя на преведените материали
и др.

(4) Препоръчваме, ако се предвиждат такива, да се уточнят предварително съответните
корекции на възнаграждението, в приложение към договора.

(5) Препоръчваме да се договори определен брой на допуснати грешки над който да бъде
приложен следващия член.

(6) Препоръчваме да бъдат договорени начините за проверка на превода, с цел по-обективна оценка.

 

Реклама