ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА ХОНОРУВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЧАСОВЕ

Печат

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА ХОНОРУВАНЕ
НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЧАСОВЕ

Днес, ..................... 20..... г., между ".......................................................", представлявана от
......................................................... наричана ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и
............................................................................................................., ЕГН ..............................,
наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

Чл. 1. Изпълнителят се задължава да изнася (взема) по ................. лекторски часа месечно
(седмично) за обучение, по посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ програма и материали, за срок
от ..............

Чл. 2. Времето и мястото на провеждането им ще бъдат посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. (1)

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща възнаграждение (хонорар) на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на ................................ лв. на учебен час.

(2) Възнаграждението ще бъде калкулирано след подписване на протокол (отчет) между
страните за присъствените лекторски часа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в периода, за който то
ще се дължи при условията на чл. 4 от настоящия договор.

(3) Възнаграждението се изплаща в ............ срок от изтичането на всеки календарен
месец. (2)(3)

Чл. 4. В края на всеки месец (или друг период, договорен между страните), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
е длъжен да приеме отчет за реализираните преподавателски часове от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
като състави нов план за предполагаемия брой часове за следващия месец (период), мястото
и времето на провеждането им, евентуални корекции в учебната програма. (4)

Чл. 5. В случай на системно некачествено изпълнение задълженията от страна на ИЗПЪЛ-
НИТЕЛЯ (редовно закъснение при фиксирано време на започване на лекторския учебен час,
неспазване на учебната програма, тематика, допускани грешки в преподаването и др.)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, преди изтичането на срока ..................
...................................... (5)

Чл. 6. Могат да се уговорят съответни права и задължения за страните, които са специфични
и изискват конкретна формулировка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.................

ЗАБЕЛЕЖКИ:

(1) Варианти:
– в настоящия договор;
– предварително ........................;
– периодично при определяне на програмите и съответните графици за обучение и др.

(2) Варианти: всяка седмица, на три месеца и други.

(3) Страните могат да предвидят намаление или увеличение на размера на възнаграждението,
в зависимост от резултатите от извършената дейност, по преценка на Възложителя.

(4) Трябва да се съобрази с условията на чл. 1 и 2.

(5) Варианти:
– без предизвестие и др.
– с предупреждение от .................. дни;

Подобни статии: