ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА ПРОКУРИСТ

Днес, .................... 20... в ..........................., между страните ........................
......................................................, ЕГН............................., представляващ
.................................................................................................., наричан ТЪРГОВЕЦ
и ................................................................. ............., ЕГН.........................., наричан
ПРОКУРИСТ, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ТЪРГОВЕЦЪТ възлага, а ПРОКУРИСТЪТ приема да извърши необходимите
действия по управлението на фирмата на ТЪРГОВЕЦА по смисъла на чл. 21 от
Търговския закон за срок от ............... За начало на срока се счита...............................

Чл. 2. ТЪРГОВЕЦЪТ и ПРОКУРИСТЪТ се договарят при извършване на работата
в договорения срок да се изплати на ПРОКУРИСТА възнаграждение в размер на
..................................... ......................... (варианти:

– .... % от печалбата, които ще бъдат изплатени в края на годината при формиране
на печалбата;
– ........... лв. твърда сума, изплатена авансово и в края на срока;
– ........... лв. твърда сума, изплатена по горепосочения начин и ....... % от всяка
сключена чрез ПРОКУРИСТА сделка (или от печалбата) и др.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОКУРИСТА

Чл. 3. ТЪРГОВЕЦЪТ................................................, ЕГН.................. упълномощава
лицето .........................................., ЕГН.................., като ПРОКУРИСТ на фирма
"........................................", да извърши в срока на договора от името и за сметка
на ТЪРГОВЕЦА следните действия:

Чл. 4. ПРОКУРИСТЪТ има следните права:
а) да управлява фирмата на ТЪРГОВЕЦА, както и да взема решения относно
търговската дейност на фирмата (вкл. и такива по задължаване на фирмата);
б) да извършва всички действия и сделки, свързани с упражняване търговската
дейност на фирмата;
в) да сключва договори от името и за сметка на ТЪРГОВЕЦА;
г) да назначава работен персонал на фирмата;
д) да извършва всякакви действия на разпореждане с имуществото на ТЪРГОВЕЦА,
свързани с придобиване и управление на съществуващите недвижими имоти на
ТЪРГОВЕЦА, без да има право да ги отчуждава или обременява с тежести.
д) да преупълномощава други лица за части от своите правомощия.

Чл. 5. ПРОКУРИСТЪТ има следните задължения:
а) да изпълнява горепосочените действия с грижата на добър търговец и в интерес
на фирмата;
б) да не преупълномощава с определените му от ТЪРГОВЕЦА правомощия в пълния
им обем друго лице;
в) да дава необходимата информация по състоянието на фирмените дела винаги при
поискването й от ТЪРГОВЕЦА;
(варианти:
– всеки ден;
– ежемесечно;
– друг период;)
г) да предаде на ТЪРГОВЕЦА всичко, което е получил по сделките, сключени от него
(може да се уговори начина);
д) (могат да се предвидят вътрешни ограничения по споразумение с Търговеца – напр.
сделки над определена сума да се сключват със съгласието на Търговеца и др.)

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право:

а) да получава точен и пълен отчет за извършените от ПРОКУРИСТА действия;
б) да получи всичко, което е получил ПРОКУРИСТА от сключените сделки;
в) да сключва други договори с прокуристи, ако намери за необходимо, независимо
от действието на настоящия, при спазване реда и условията, предвидени в
Търговския закон.

Чл. 7. ТЪРГОВЕЦЪТ има следните задължения:

а) да предаде първоначалните, а в последствие и всички допълнителни необходими
сведения и документи, необходими за осъществяване дейността на ПРОКУРИСТА;
б) да изплати в уговорените размери и срокове възнаграждението на ПРОКУРИСТА;
в) да възстанови на ПРОКУРИСТА всички направени обичайни разходи
при извършване работата.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. (1) Договорът може да бъде прекратен от страна на ПРОКУРИСТА с писмено
предизвестие, ако ТЪРГОВЕЦЪТ системно не предава информация, документи и
материали, необходими за работата на ПРОКУРИСТА, което прави невъзможно
изпълнението на задължен ията му по договора.
(2) С отправяне на предизвестието за прекратяване на договора ПРОКУРИСТЪТ
се отказва от пълномощното си.

Чл. 9. (1) Договорът може да бъде прекратен от страна на ТЪРГОВЕЦА, с писмено
предизвестие, когато при направена проверка или даден отчет се установи, че
ПРОКУРИСТЪТ не е извършил действията, посочени в него, когато е било
необходимо, или ги е извършил некачествено, както и при извършени действия
от ПРОКУРИСТА, накърняващи интересите му.

(2) С отправяне на предизвестието за прекратяване на договора се счита, че
ТЪРГОВЕЦЪТ оттегля пълномощното си.

Чл. 10. Срокът на писменото предизвестие по горните два члена е .............. дни
(препоръчва се по-дълъг срок с оглед на предаването и приемането на информацията
за извършената дейност).

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 11. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да приеме резултатите от работата на ПРОКУРИСТА
под формата на .................... (периодичен отчет, предаване на документация и др.) за
определен период, договорен между страните – ........................ (указва се периода).
(2) Ако се установят недостатъци, неясни факти, данни за допълване и др. във връзка
с извършената от ПРОКУРИСТА дейност, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да иска коригирането
и допълването им за сметка на ПРОКУРИСТА в срок, посочен при приемането на отчета
от ТЪРГОВЕЦА.

Чл. 12. ПРОКУРИСТЪТ няма право да упражнява конкурентна на ТЪРГОВЕЦА дейност,
освен ако ТЪРГОВЕЦА предварително е уведомен за това от ПРОКУРИСТА.

Чл. 13. Ако ТЪРГОВЕЦЪТ узнае за сключена от ПРОКУРИСТА сделка от името и за сметка
на ПРОКУРИСТА, без да е дал съгласието си за нея, то той има право да получи неустойка
в размер на ........................................................................ (напр. двойната стойност на
сделката) (виж чл. 29, ал. 2 от Търговския закон).

Чл. 14. При предсрочно прекратяване на договора, ПРОКУРИСТЪТ е длъжен в срока на предизвестието да извърши необходимото по чл. 11 от настоящия договор.

Чл. 15. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор се прилагат разпоредбите
на Търговския закон, ЗЗД и действуващото законодателство.

Чл. 16. Страните решават възникналите помежду им спорове по споразумение, а когато
това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

ТЪРГОВЕЦ: .................

ПРОКУРИСТ:.................

ЗАБЕЛЕЖКИ

– към чл. 3
При упълномощаването на ПРОКУРИСТ не е нужно да се изброяват действията, защото
те са определени от закона,освен ако не се упълномощава за действия извън законовия
обем, но в договора при изреждането на правата и ограниченията се отразяват
вътрешните отношения между ТЪРГОВЕЦА и ПРОКУРИСТА.

– към чл. 4
ТЪРГОВЕЦЪТ има право да упълномощи ПРОКУРИСТА да ги отчуждава и обременява,
като това не е необходимо изрично да се упоменава в каузата.

– към чл. 6
Може да се уговарят начини и срокове на отчитане или поискване, като например
до .......... дни от сключване или изпълнение по сделката и т. н.

– към чл. 7
Желателно е да бъдe уточненa максималната сума,като последващите разходи над нея
да се извършват само след съгласието на търговеца.

– към чл. 11
Целесъобразно е срокът да бъде съобразен с условията на заплащането на възнаграждението
на ПРОКУРИСТА, като приемането на резултатите трябва да предхожда заплащането, т.е.
В края на тримесечието, ако така е уговорено бъзнаграждението, в края на годината, ако
тогава се заплати и пр.

– към чл. 12
Възможно е да се направи допълнителна договорка, но в такъв случай, това трябва да се
отрази в договора.

– към чл. 13
Търговецът има право на неустойка и в случай че е ограничил прокуриста (вж. чл. 5 буква "д").

 

Реклама