ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНО

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМА

Днес, ................... 20..... г. в гр. ....................... на основание чл. 2, т. 2 от Търговския закон
се сключи настоящият договор за ползване услугите на счетоводител на фирмаабонат
между: .................................................................. (наименование на фирмата) с търговски
адрес ........................................... тел. ............... телефакс ............. телекс ......... наричан
подолу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ (АБОНАТ), от една страна, и
.................................................................. представлявана от ...................................................
(наименование на фирмата)
ЕГН ............................ с адрес наричан подолу ИЗПЪЛНИТЕЛ (СЧЕТОВОДИТЕЛ), от друга
страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши цялостно счето
водно обслужване на фирмата – ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ брутно възнаграждения в размер
на ........................... (цифром и словом) .............................................. ....................... лева. (1)

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 2 възнагражде
ние ................................................... (по банкова сметка, в брой) в срок от ......................... (2)

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва редовно и според изискванията за качество на водене на счетоводството, визирани в Закона за счетоводството, следните дейности:

а) организиране формата на счетоводство за съответния вид фирма;

б) изготвяне на индивидуален сметкоплан на съответния вид фирма;

в) редовно завеждане и поддържане на приходноразходната документация;

г) редовно и правилно водене на счетоводните книги на фирмата;

д) редовно изчисляване на работните заплати и дължимите от фирмата хонорари;

е) редовно изготвяне на месечен баланс, както и отчет за приходите и разходите (отчет за финансовото състояние – за фирмите, които не съставят баланс);

ж) редовно изчисляване на амортизационните изчисления на активите на фирмата;

з) осигуряване на заверка на годишния баланс на фирмата от експертсчетоводител;

и) представяне на изготвения отчет за финансовото състояние на фирмата за защита и заверка пред данъчнофинансовите власти;

к) извършване на оценка на активите и пасивите на фирмата, както и инвентаризации, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши горепосочените задължения в следните срокове .................................................................................................................................. (3)

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.

Чл. 7. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата си и понататъшното изпълнение на поръчката се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по обективни причини не може да гарантира условия за
понататъшно то изпълнение на работата (реорганизация, ликвидация на фирмата и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само на изработената част от поръчката, ако тя отговаря на горепосочените изисквания. (4)

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на уговорка с Изпълнителя да извършва периодични проверки на фазите, начина и качеството на водените счетоводни услуги, без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска справки относно финансовото състояние на фирмата във всеки момент, когато поиска, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ към този момент е в състояние да даде точната информация.

(3) Ако в горепосочената алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал тази справка, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма изготвена информация, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да определи подходящ срок (от няколко часа до няколко дни), за да се изготви такава.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предава всички документи, данни и друга информация, която касае счетоводството на фирмата, редовно и при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. При представяне на искана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справка (информация), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска всякаква допълнителна информация, касаеща финансовото състояние.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ консултация и съвети по финансови въпроси относно бъдещи действия на фирмата.

IV. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ СВЪРШЕНАТА РАБОТА

Чл. 12. В края на срока по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме пълния отчет на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на целия срок по договора до седем дни от писменото или телефаксно съобщение за приключване на изпълнението.

Чл. 13. Приемането на резултата от извършената работа ще се извърши с приемопредавателен протокол, който е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 14. Ако при приемането на резултата от свършената работа се установи, че има недостатъци, неясни факти, данни за допълване и др.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им, допълването и коригирането им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок, посочен в приемателния протокол и съобразен с този за предаване на годишните отчети и баланси на финансовосчетоводните органи.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. Настоящият договор може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ системно не предава необходимата информация, документи и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на счетоводната работа и след своевременното уведомяване н а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не ги осигурява навременно. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора в срок от ........................... след уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява посочените в чл. 4 задължения, или ги изпълнява със забавяне и некачествено.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора в момента на приемане на поръчката, ако са налице съответните отклонения или недостатъци, които правят извършеното и резултатите от извършеното негодни за ползване (напр. с установени грешки, непълни и неправилно изготвени справки, неправилно и неточно водене на счетоводната документация, изготвяне на отчети и баланс, с отклонения от изискванията в Закона за счетоводството и поради това негодни за представяне пред финансовите органи).

VI. ЦЕНИ, РАЗПЛАЩАНИЯ, НЕУСТОЙКИ

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор според уговорените в него условия, които следва да бъдат коригирани със съгласието на страните, съобразно индекса на инфлация, отчитан от Централното
статистическо управление за последния месец от срока на изпълнение на поръчката спрямо месеца на сключването на договора.

Чл. 19. (1) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при предаване на годишния отчет или баланс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съответно и на данъчнофинансовите органи, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то последният дължи на изправната страна неустойка в размер на .................... ...... (цифром и словом) ................................................ ......................................... (процента или лева). (5)

(2) В горепосочения случай всички глоби и други имуществени санкции, както и начислени лихви, които фирмата дължи за ненавременното представяне на годишните отчети или баланси, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Горните две алинеи се прилагат и при грешки, непълноти и неточности, направени в отчети, баланси и други счетоводни документи, представяни на данъчнофинансови органи, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма вина и които водят до налагане на имуществени санкции
на фирмата – ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Чл. 20. Ако вредите, претърпени от изправната страна са в поголям размер от неустойката и другите имуществени санкции, изправната страна има право да търси по съдебен ред обезщетение съответно на вредите в съответствие с общите правила на гражданското
законодателство.

Чл. 21. /1/ Взаимните разплащания между страните по договора ще се извършват ........................................................................................... (по банковите сметки, в брой).

(2) Банковите сметки на страните са както следва:

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
................... (в лева) ...................... (в лева)
................... (в ЩД) ...................... (в ЩД)
................... банка ...................... банка
гр....................... гр..........................

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно изпълнението му в дух на добра воля, а когато това се окаже невъзможно – по реда на ГПК . Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и се подписа както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...........................

ЗАБЕЛЕЖКИ:

(1) Варианти за договаряне на възнаграждението:
– с предплащане на част от сумата;
– с изплащане на ежемесечни вноски;
– с предварително изплащане на цялата сума;
– с пресмятане на общата сума за извършените услуги, след което да се приспада процент
от нея.

(2) Варианти, в зависимост от вариантите в чл. 2:
– след подписването на настоящия договор;
– при подписването на протокол относно приемането и предаването на резултатите за извършената дейност в края на финансовата година;
– при подписването на договора част от парите и при подписване на приемателния протокол останалата част.

(3) Препоръчваме за някои дейности, изброени в чл. 4 от настоящия договор да се фиксират съответни срокове – (един месец, ....... една година), съобразени с края на счетоводната година и с официално установения в страната срок за съответната година за подаване на данъчни декларации,баланс и др.

(4) В зависимост от договорените плащания, посочени в чл. 2, е възможно да се договори връщане на част от сумата, в случай че е направено предварително предплащане, или съответни на вида плащане варианти.

(5) В случай,че неустойката е уговорена в процент, трябва да се посочи, че този процент се начислява върху дължимата сума. Добре би било неустойката за забавяне на плащането да се уговори отделно.

 

Реклама