ДОГОВОР ЗА НАЕМ

Днес ..................... г. в гр. ................ на основание чл.228 - 239 от Закона за задълженията и договорите се подписа настоящия договор за наем между:
............................. ЕГН ........................, с л.п. с...... N .................. изд. на ................ г. от ........ РУ на МВР, гр. ................... ,представляващ сем. ..................... наричан по-нататък НАЕМОДАТЕЛ и
............................. ЕГН ........................., представляващ .......................... с БУЛСТАТ ...................., наричан по-нататък НАЕМАТЕЛ.
Страните се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯ .............................. на ул. ................. N .............. за ...............................................
Чл.2. Имотът е ............. кв.м. и е притежаван с нот.акт N ......... Т .......... дело N ......... - 47 г.
Чл.3. НАЕМОДАТЕЛЯ предава на НАЕМАТЕЛЯ имота под наем за срок ......... (......................) месеца.

НАЕМНА ЦЕНА

Чл.4. Наемната цена възлиза на ........... лева месечно, платими до 10-то число на всеки текущ месец.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.5. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право еднократно всеки месец да посещава имота си в присъствието на НАЕМАТЕЛЯ в удобно за страните време. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде недвижимия имот в състояние, отговарящо на предназначението, за което е нает.
Чл. 6. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да плаща в срок определения наем и разходите, свързани с имота като ток, вода, телефон. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща всички повреди и ремонти причинени виновно от него. При повреди непричинени виновно от него НАЕМАТЕЛЯ има право да удържа от наема стойността им. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да полага грижите на добър стопанин.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.7. Договорът се прекратява от коя да е от страните чрез ТРИМЕСЕЧНО писмено предизвестие.
Чл.8. Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнение на настоящия договор, ще се уреждат по пътя на взаимното споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на Гражданско-процесуалния кодекс, Закона за задълженията и договорите и действащата нормативна уредба.
Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

НАЕМОДАТЕЛ: ........................

НАЕМАТЕЛ: ....................

Подобни статии:
 

Реклама