ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

На основание чл. 258 (280,293) от Закона за задълженията и договорите и чл.3 от Правилника за прилагане на дял III от Кодекса на труда, фирма ............................., Булстат ................., Номер от НДР ............................, с представител ........................... с личен карта N ..................., ЕГН .......................

и ............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(име и адрес на лицето)

на ............20..... г. сключват договор за краткотрайна услуга със задължение да се извърши следното:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................
срок за изпълнение .................................................................................
срещу възнаграждение в размер на ........................лв. при качествено и в срок изпълнение на услугата.


ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИРМАТА: ......................................

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГАТА:...........................................

Подобни статии:
 

Реклама