ДОГОВОР ЗА ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО

Днес, ...................... 20.... г., в гр./с. ...............................,

се подписа настоящият договор за учредяване на гражданско дружество по смисъла на Закона за задълженията и договорите,

между:

1. ..................................................................................................................................................,

2. ..................................................................................................................................................,

и

3. ..................................................................................................................................................,

наричани накратко Съдружници.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

1. Страните на настоящия договор заявяват, че обединяват усилията си за организиране и извършване на съвместна дейност в областта на: ............................................................................., като за целта създават гражданско дружество по смисъла на Закона за задълженията и договорите. (1)

2. Всеки съдружник ще осъществява дейност в изпълнение на общата цел от свое име, но за сметка на всички съдружници, при запазване на тяхната организационна, икономическа и юридическа самостоятелност.

3. Срокът на действие на настоящия договор изтича на ............................................................ (вариант - дружеството се учредява като безсрочно) (2)

II. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

4. Всички решения по дейността на дружеството се вземат с единодушно съгласие на Съдружниците. Всеки съдружник има право на един глас. (3)

5. Дружеството се управлява от ..................................................................................... (4)

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

6. Съдружниците имат право:

- да участват при вземането на решения относно работите на дружеството;

- да искат по всяко време да им бъде предоставена информация и/или документи, свързани с дейността на дружеството;

- да получават своя дял от печалбата, реализирана от дружеството;

- да им бъдат възстановени направените от тях разходи, заедно с лихвите върху тях, както и претърпените вреди, във връзка и по повод воденето на дружествените работи.

7. Съдружниците са длъжни:

- да съдействат за постигане на целите и задачите на дружеството;

- да изпълняват решенията на Общото събрание на съдружниците;

- да предоставят достъпната им информация, необходима за изпълнението целите на дружеството;

- да направят в срок уговорените вноски;

- за срока на действие на този договор да не развиват самостоятелно или с други лица дейност, в конкуренция на целите и задачите на дружеството.

8. Съдружниците не могат да прехвърлят на други лица правото си на участие в дружеството без предварителното съгласие на останалите съдружници.

IV. ЧЛЕНСТВО

9. (1) Съдружници в дружеството са:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(2) Всеки от Съдружниците може да напусне дружеството, без това да води до прекратяване на същото. (5)

(3) Напускащият съдружник е длъжен да предизвести останалите съдружници писмено поне ......... месеца предварително.

(4) Имуществените отношения с напусналия съдружник се уреждат в срок до ..............................

V. ВНОСКИ В ДРУЖЕСТВОТО

10. (1) За постигане целите на дружеството, Съдружниците правят следните вноски: ................................................................................................................................................................

(2) Внесените пари, заместими вещи и такива вещи, които се унищожават чрез употреба, са обща собственост (съсобственост) на Съдружниците.

(3) Останалите вещи се считат внесени за общо ползване, като внеслият ги съдружник запазва правото си на собственост върху тях. (6)

(4) Съдружниците отговарят за недостатъци на внесените вещи според правилата на ЗЗД. (7)

11. Всичко, което е придобито за дружеството, е обща собственост на Съдружниците.

12. Делът на всеки от Съдружниците се определя според съотношението на направената от него вноска към общата сума на вноските от всички съдружници. (8)

13. Дяловите вноски на Съдружниците следва да бъдат внесени в срок до ................. от подписването на този договор. (9)

14. Всеки съдружник може да иска своя дял от общата собственост само при излизането му от дружеството или при прекратяване на същото.

VI. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

15. (1) Печалбите и загубите от дейността на дружеството се разпределят между отделните Съдружници съобразно с техните дялове. (10)

(2) По решение на Съдружниците, може да се определи и друго конкретно съотношение при разпределяне на печалбите, доколкото за реализирането на определени приходи някой от Съдружниците има изключителен принос.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

16. Дейността на дружеството се прекратява:

- с постигане на поставените цели; (11)

- с изтичане срока на настоящия договор;

- със смъртта или поставянето под запрещение на някой от съдружниците. (12)

Настоящият договор се подписа в три екземпляра - по един за всеки от съдружниците.

...........................
подпис

.............................
подпис

...........................
подпис

Подобни статии:
 

Реклама