ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС

 

Днес, на ............................ 200... в гр........................... между долуподписаните:

1......................... ....................................... ................................... ................. ............ ............,

наричан накратко Продавач, от една страна, и от друга страна

2........... ............................. .......................... ................... ........................... .............................,

наричан накратко Купувач, се сключи настоящият договор за покупко-продажба на следното МПС:  

вид ........................., марка ...................................., модел ...............................................................

с държавен регистрационен номер ................, рама ? ............, двигател ? ..........................

при следните условия:  

1. Продавачът продава на Купувача собственото си, описано по-горе моторно превозно средство, в състояние, в което се намира в момента на продажбта, ведно с всичките принадлежности, числящи се към него, за цена от ............................. (.........................................) лева.

2. Продавачът заявява, че е получил изцяло ................................................................... цената.

3. Купувачът заявява, че купува описаното по-горе МПС при посочените условия и за посочената цена, изплатена изцяло на Продавача.

4. Разноските по прехвърлянето са за сметка на ....................................................................

5. При сключването на договора бяха представени следните документи:

- свидетелство за регистрация на МПС ? ............................

- квитанции за платена застраховка и дънък ? ...................

- декларация по чл. 36 от ЗСДВ

- вносни бележки за платени държавни такси по прехвърлянето на МПС

- други: ...................... .................................................... ...................................... ..............................

  

ПРОДАВАЧ: ........................     

 
  КУПУВАЧ: ..................................

Подобни статии:
 

Реклама