ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, ........................... 20.... г., в гр. .............................................., между страните:

1................................................................................................................................,

наричан накратко Продавач, от една страна,и, от друга страна

2............................................................................................................................,

наричан накратко Купувач,

се сключи настоящият ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. С настоящия договор страните се задължават да сключат окончателен договор за покупко-продажба, с който Продавачът да прехвърли на Купувача собствеността на следния недвижим имот: .......................................................................... .............................................................................................................. (2)

2. (1) Владението на описания в предходния член недвижим имот ще бъде предадено на Купувача в срок до ................................................................................................ ........................................................................................................................... (3)

(2) Предаването на владението ще се осъществи с изготвяне на приемо-предавателен протокол в присъствието на страните и подписан от тях.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3. (1) Продавачът се задължава да прехвърли правото на собственост на Купувача срещу цена от ...................................................................................................... .......................................................................................................

(2) Цената по предходната алинея ще бъде изплатена по следния начин:...............................................................................................................................

III. СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

4. (1) Страните по настоящия договор са задължават да сключат окончателен договор в срок от ............................................................................., считано от .......................................................................................................................

(2) В случай на обективна невъзможност да се осигури изповядването на окончателния договор в предписаната нотариална форма в срока по ал. 1, страните се задължават да се явят пред нотариуса при първа възможност, независмо от изтичането на срока по ал. 1. (4)

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5. (1) Продавачът се задължава в уговорения срок да прехвърли собствеността върху описания в чл. 1 недвижим имот като своевременно предаде владението върху него, съгласно условията на чл. 2.

(2) Продавачът се задължава да подпомага Купувача в периода до сключване на окончателната сделка при подготовката за извършването й.

6. Продавачът няма право да прехвърля собствеността, да ипотекира или да учредява в полза на трети лица ограничени вещни права върху имота. (5)

7. (1) ............................................................. се задължава да осигури технически сключването на окончателния договор.

(2) Разходите по подготовката и сключването на окончателния договор ще бъдат за сметка на ................................................................................................................... .........................................

.....................................................................

V. НЕУСТОЙКИ

8. (1) За виновно неизпълнение на задължението по чл.1, ал. 1 на настоящия договор неизправната страна дължи неустойка за неизпълнение в размер .........................................................................................................................................................

(2) За виновно неизпълнение на задължението по чл. 4 неизправната страна дължи неустойка за неизпълнение в размер ........................ за всеки ден забава, а така също и разходите по осигуряването на техническа възможност за изповядване на сделката (адвокатско възнаграждение и др.).

9. За неизпълнение на задължението по чл. 6, ал. 1 Продавачът дължи неустойка в размер на: ............................................................................................................................

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще бъдат решавани чрез споразмение между страните, а при невъзможност за такова - пред компетентния съд.

11. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван само с взаимното съгласие на страните, изразено в писмена форма.

12. Този договор обвързва страните по него от момента на подписването му и беше съставен в два еднообразни екземпляра.

ПРОДАВАЧ: .........................................

КУПУВАЧ: ..........................................

Подобни статии:
 

Реклама