ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧИТЕЛСТВО

Днес, ................ 20..... г., в гр./с. ...............................

се сключи настоящият договор за поръчителство

между

......................................................................................................................................................,

наричан накратко Кредитор, от една страна

и от друга страна

......................................................................................................................................................,

наричан накратко Поръчител. (1) (2)

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

1. Страните се договарят, че Поръчителят ще отговаря пред Кредитора солидарно с .........................................................................................................................................................

(посочва се главния длъжник)

за изпълнението на следното негово задължение: ............................................................... (3)

2. Поръчителят отговаря за изпълнението на главното задължение и след падежа, ако Кредиторът предяви иск за изпълнение срещу главния длъжник в срок до шест месеца от падежа на главното задължение.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОРЪЧИТЕЛЯ

3. (1) Поръчителят отговаря за всички последици от неизпълнението на главното задължение, включително за лихвите, неустойките и за разноските по събиране на вземането от Кредитора.

(2) Поръчителят не отговаря за увеличения размер на главното задължение, когато увеличаването се дължи на допълнително договаряне между Кредитора и главния длъжник.

(3) При погасяване на част от главното задължение, отговорността на Поръчителя се разпростира върху намаления му размер. (4) (5)

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

4. В случай, че главното задължение, чието изпълнение гарантира Поръчителят, бъде обявено за недействително, настоящият договор не поражда действие между страните по него.

5. (1) Погасяването на главното задължение погасява и отговорността на Поръчителя по настоящия договор за изпълнението му.

(2) Отговорността на Поръчителя се погасява в случай, че главният длъжник бъде заместен с друг. (6)

6. Поръчителството се погасява, ако поради действията на Кредитора Поръчителят не може да встъпи в правата му срещу главния длъжник. (6)

7. Относно неуредените в настоящия договор отношения се прилагат нормите на чл. 138 - чл. 148 от Закона за задълженията и договорите.

8. Всички спорове по настоящия договор се решават от страните по взаимно съгласие, а доколкото такова не бъде постигнато, спорът се отнася пред съответния съд. (7)

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Под “главен длъжник“ по смисъла на настоящия договор следва да се разбира лицето, изпълнението на чието задължение към Кредитора Поръчителят гарантира, съгласно т. 1 от договора.

§ 2. Под “главно задължение“ по смисъла на настоящия договор следва да се разбира задължението, конкретизирано в т. 1 от договора, чието изпълнение Поръчителят гарантира.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:

КРЕДИТОР: ...........................

ПОРЪЧИТЕЛ: .......................

Подобни статии:
 

Реклама