ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

Днес, .......................20.... г. в гр. ........................................

се сключи настоящият договор за заем между:

...............................................................................................................................................

представляван от ........................................................................................................

наричан накратко Заемодател, от една страна,

и

...............................................................................................................................................

представляван от ........................................................................................................

наричан накратко Заемател. (1)

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. (1) Заемодателят се задължава да предаде в собственост на Заемателя ......................................................................................................................................, наричана по-долу за краткост ЗАЕМНАТА СУМА, а Заемателят се задължава да върне заемната сума и уговореното възнаграждение по реда и съгласно условията на настоящия договор. (2)

2. (1) Предаването на заемната сума от Заемодателя на Заемателя ще се извърши по следния начин .......................................................................................................... .......................................... (3)

(2) Заемната сума ще бъде предадена от Заемодателя на Заемателя в следните срокове: .......................................................................................................................... ............................................................... (4)

II. ВРЪЩАНЕ НА ДАДЕНОТО

3. (1) Заeмната сума и уговореното възнаграждение ще бъдат върнати по следния начин и в следните срокове: ................................................................... ................................................................................ (5)

III. ДЪЛЖИМО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

4. (1) Дължимото от Заемателя възнаграждение представлява лихва в размер на .................... (........................) % от ЗАЕМНАТА СУМА месечно. (6)

(2) При предсрочно погасяване на главницата и изплащане на дължимата до момента лихва, Заемателят не дължи лихва за периода след погасяването. (7)

(3) Заемателят не дължи възнаграждение за периодите, през които е бил лишен от ползването на ЗАЕМНАТА СУМА по вина на Заемодателя. (8)

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ

5. (1) Заемодателят е длъжен да предаде в собственост на Заемателя заемната сума по реда и в сроковете съгласно т. 2 от настоящия договор. (9)

(2) Заемодателят е длъжен при поискване от Заемателят да издаде разписка за извършените от последния погашения, в която се отразяват: начина на плащане, датата на плащането, каква част от дълга се погасява, точната сума и евентуалните прихващания. (10)

6. (1) Заемодателят има право да получи даденото по договора ведно с уговореното възнаграждение по реда и условията на настоящия договор.

(2) Заемодателят има право на достъп до счетоводната документация на Заемодателя с оглед получаване на достоверна информация за финансовото му състояние, без право на намеса в оперативното управление на делата му. (11)

7. (1) Заемодателят има право да прекрати едностранно настоящия договор при следните условия: (12)

а) при смърт на Заемателя;

б) при откриване на производство по обявяване на Заемателя в несъстоятелност;

в) при неиздължаване в срок на ................ погасителни вноски;

г) при неспазване на условията за обезпечаване на заема;

д) при установяване, че данните, въз основа на които е сключен договора или които са предоставяни впоследствие от Заемателя неверни или неточни;

е) ако Заемателят е изпаднал в неплатежоспособност.

(2) В случаите на “в“, “г“ и “д“ на предходната алинея заетата сума ведно с дължимото възнаграждение стават изискуеми с отправяне на писмено предизвестие от ЗАЕМОДАТЕЛЯ към Заемателя. (13)

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ

8. (1) Заемателят има право да получи заемната сума в определения размер, по реда и съгласно условията на настоящия договор.

(2) Той може да върне предсрочно дължимото по настоящия договор след като е уведомил за това Заемодателя с писмено .................. дневно предизвестие. (14)

9. (1) Заемателят е длъжен да върне полученото по договора ведно с уговореното възнаграждение по реда и съгласно уговорените с договора срокове.

(2) Заемателят е длъжен да изпълни стриктно условията за обезпечаване на заема.

(3) Той е длъжен да осигури свободен достъп и възможност за проверка от страна на Заемодателя или на упълномощено от него лице до счетоводната документация, отразяваща финансовото състояние на Заемателя и поетите от него задължения. (15)

VI. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЗАЕМА

10. (1) Задълженията на Заемателя по настоящия договор се обезпечават чрез: ...................................................................................................................................... (16)

(2) Заемателят е длъжен в срок от .............................................. от сключването на настоящия договор да осигури обезпеченията по предходната алинея. (17)

VII. НЕУСТОЙКИ

11. (1) Ако Заемодателят виновно не изпълни задължението си по т. 1, дължи неустойка в размер на ...................................................................................................... (18)

(2) При неизпълнение на условията на т. 2 от страна на Заемодателя, той дължи неустойка в размер на ..................% от стойността на непредадената сума за всеки ден забава, но не повече от ......................................................................... ................................................................................................................

12. (1) При забава на Заемателя при връщането на заема и при изплащане на дължимото възнаграждение, той дължи неустойка в размер на .................. % от дължимата сума за всеки просрочен ден. (19)

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13. (1) Условията на настоящия договор могат да бъдат променяни при наличие на съгласие на страните, изразено в писмена форма.

14. (1) За неуредените от договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗАЕМОДАТЕЛ: .............................

ЗАЕМАТЕЛ: ..............................

Подобни статии:
 

Реклама