ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПОСЛУЖВАНЕ

Днес, ........................20...... г., в гр.............................,

се сключи настоящият договор за заем за послужване между

...................................................................................................................................................,

наричан накратко Заемодател, от една страна

и

...................................................................................................................................................,

наричан накратко Заемател, от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Заемодателят предоставя на Заемателя за временно и безвъзмездно ползване .................. .............................................................................., наричана накратко ВЕЩТА.

2. Настоящият договор се сключва за срок от ............................................................ (1)

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3. (1) Заемодателят дължи обезщетение за вредите, причинени на Заемателя от скритите недостатъци на заетата вещ, ако умишлено или поради небрежност не ги е съобщил на Заемателя.

(2) Заемодателят е длъжен да не ограничава или лишава безоснователно Заемателя в ползването на вещта.

4. (1) Заемателят е длъжен:

а) да използва вещта по следния начин: ........................................................................; (2)

б) да се грижи за вещта като добър стопанин, като предпочита нейното запазване пред запазването на своите вещи; (3)

в) да заплаща обикновените разноски за поддържането, запазването и използването на вещта;(4)

г) да уведомява незабавно заемодателя за повредите и посегателствата, извършени върху наетата вещ;

д) да върне заетата вещ в състоянието, в което я е получил с изключение промените, свързани с нормалното и похабяване.

(2) Заемателят няма право да отстъпва другиму ползването на вещта без съгласието на Заемодателя. (5)

III. НЕУСТОЙКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

5. (1) Заемателят дължи обезщетение за вредите, причинени през време на ползване на вещта, освен ако се дължат на причина, за която той не отговаря.

6. (1) В случаите, когато Заемателят не изпълнява задълженията си по чл. 4, ал. 1, б. а), б) и ал. 2, той отговаря и без да е виновен за увреждането. (7)

(2) Заемателят може да се освободи от отговорност за вредите по ал. 1 ако докаже, че увреждането би настъпило и при изправност от негова страна. (8)

7. (1) Заемателят отговаря за вредите, причинени на вещта от лица от неговото домакинство или лица, ръководени от него.

8. Ако Заемателят не върне вещта в срок или при поискване, той дължи неустойка в размер на ................................................................................................................................ (9)

9. Изменения на настоящия договор могат да бъдат извършени при наличието на съгласие между страните, изразено в писмена форма.

10. За всички неуредени от този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

ЗАЕМОДАТЕЛ: ...............................

ЗАЕМАТЕЛ: .............................

Подобни статии:
 

Реклама