ДОГОВОР ЗА СПОНСОРСТВО

Днес, ........................... 20..... г. в гр...........................

се сключи настоящият договор между

......................................................................................................................................................,

представляван от ..................................................................................................................,

наричан накратко Спонсор, от една страна

и от друга страна

......................................................................................................................................................,

наричан накратко Спонсориран.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Спонсорът се задължава да предостави средства за обучението на Спонсорирания, а той се задължава да завърши обучението си по специалността .........................................................................

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПОНСОРА

2. (1) Спонсорът е длъжен:

а) да предостави сумата .........................................................................................................

Общата сума на разходите по следването Спонсорирания .............................. В сумата се включват ................................. такса за обучение, месечна стипендия от .................................................

б) да заплаща веднъж годишно пътя на Спонсорирания ....................... до .......................

3. Спонсорът има право:

а) да получава информация за хода на обучението на Спонсорирания. Това включва правото на Спонсора веднъж на всеки ........... месеца да получава официално сведение за успеха от следването на Спонсорирания;

б) да назначи Спонсорирания на работа след приключване на следването му за срок от ......... години при следните допълнителни условия ....................................................

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПОНСОРИРАНИЯ

4. Спонсорираният има право:

а) да получи сумата от ........................................... по начина, описан в чл. 2;

б) да получи допълнително сумата от ........................ при отличен успех на всяка една година от следването.

5. Спонсорираният е длъжен:

а) да завърши следването си в срок от ....................... години;

б) редовно да информира Спонсора за резултатите от следването си;

в) през летните ваканции да работи ........ дни в ................................................ като ...........................;

г) след завършване на образованието си при поискване от страна на Спонсора да работи ............. години в ...................................................... при условията на чл. 3 буква б);

д) да пази доброто име на Спонсора, да уважава неговите представители, да посочва при контактите си с университетските власти името на Спонсора си.

IV. НЕУСТОЙКИ, ПРАВО НА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

6. (1) Ако Спонсорираният не завърши образованието си в срок до .........................., то той дължи връщане на цялата сума, получена от Спонсора плюс лихва от .........% за целия период.

(2) Ако Спонсорираният до завършване на образованието си не постъпи на работа при условията на т. 3, буква б), то той дължи на Спонсора неустойка в размер на ...................................

(3) Уговорените неустойки не лишават страните от право да търсят действителните вреди.

7. (1) Ако Спонсорираният прекъсне следването си по причини, за които той отговаря - слаб успех, незаписване в следващ курс или семестър и т. н., той няма право да получава да получи сумите по чл. 2 на настоящия договор.

(2) СПОНСОРИРАНИЯТ има право да получи стипендията и транспортните разходи по чл. 2 след възобновяване на следването, ако даде удостоверение, че ще може да завърши образованието си в срока, уговорен в настоящия договор.

(3) Ако Спонсорираният не удостовери, че ще може да завърши в уговорения срок или ако не успее да завърши в този срок, той дължи връщане на Спонсора на цялата получена от Спонсора сума заедно с лихва от ............. %.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8. Страните се задължават да решават всички възникнали спорни въпроси по взаимно съгласие, а при невъзможност - спорът ще се решава по реда на ГПК.

9. Последващи изменения на договора могат да бъдат правени съгласувано от двете страни в писмена форма.

Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

СПОНСОР: ........................

СПОНСОРИРАН: ........................

Подобни статии:
 

Реклама