ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА

Днес, ........................ 20..... г., в гр./с. ...................................,

се сключи настоящият договор за поръчка между

......................................................................................................................................................,

наричан накратко Доверител, от една страна

и от друга страна

......................................................................................................................................................,

наричан накратко Довереник. (1)

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Доверителят възлага на Довереника да извърши следните действия: ..................................................................................................................................................... (2) (3)

2. Довереникът се задължава да изпълни поръчката: .......................................................

Варианти:

- от името на Доверителя и за негова сметка;

- от свое име и за сметка на Доверителя.

3. (1) Доверителят ще заплати на Довереника възнаграждение в размер на ...............

(2) Възнаграждението ще бъде заплатено по следния начин: .......................................
(в брой, по банков път с платежно нареждане по банкова сметка .............................. при ..................., една част - авансово, при подписване на договора, а останалата част - в определен срок след отчитане на изпълнението).

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

4. Доверителят се задължава:

а) да даде необходимите сведения и данни за извършване на поръчката;

б) да достави на Довереника при поискване авансово парични средства за изпълнение на поръчката;

в) да заплати на Довереника възнаграждение в размер на .......................................; (4)

г) да заплати на Доверителя стойността на направените разходи по извършване на поръчката заедно с лихвите за тях, както и вредите, претърпени от Довереника във връзка с изпълнението на поръчката.

5. Доверителят има следните права:

а) да иска отчетна информация по всяко време за извършването на поръчката;

б) да получи сметка по изпълнението на поръчката и всичко, което е получил Довереника от изпълнението на поръчката.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

6. Довереникът има следните задължения:

а) да изпълни поръчката лично; (5)

б) да изпълни поръчката с грижата на добър стопанин и в защита интересите на Доверителя;

в) да уведоми незабавно Доверителя за резултатите от изпълнението на поръчката;

г) да предаде на Доверителя всичко, което е получил по сделката; (6)

д) да пази имуществото, което получава от Доверителя или от трети лица във връзка с изпълнението на поръчката;

е) ............................................................................................................................................... (7)

7. Довереникът има следните права:

а) да подписва, приема и предава документи за сметка на Доверителя във връзка с извършване на поръчката;

б) при точно изпълнение на поръчката да получи договореното възнаграждение;

в) да извършва и всички други необходими правни действия във връзка с изпълнението на настоящия договор.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

8. Настоящият договор се прекратява при:

а) смъртта или поставянето под запрещение на някоя от страните (респективно при прекратяване на юридическо лице на някоя от страните);

б) оттегляне на поръчката от Доверителя;

в) отказ на Довереника от поръчката.

9. (1) Когато Доверителят оттегли поръчката, той дължи на на Довереника съответна част от уговореното възнаграждение и заплащане на направените разноски.

(2) Когато изпълнението на поръчката е станало невъзможно поради причини за които страните не отговарят, Доверителят дължи на Довереника заплащане на направените от последния разноски и съответна част от възнаграждението.

10. Когато Довереникът се откаже от поръчката без да уведоми за това Доверителя, той му дължи обезщетение за претърпените вреди и неустойка в размер на ........................ лева.

11. Доверителят има право да развали настоящия договор, ако:

а) Довереникът не започне изпълнението на поръчката в срок от ............... от влизането му сила.

б) Довереникът не изпълни съществена част от поръчката по уговорения начин.

12. Довереникът има право да развали настоящия договор, ако:

а) Доверителят е представил невярна информация и изпълнението на поръчката е станало невъзможно;

б) Доверителят не заплати предвиденото авансово възнаграждение в срок от ......... дни след уговорения срок.

V. НЕУСТОЙКИ

13. Ако Доверителят не изпълни задължението си да плати по уговорения в настоящия договор и срокове възнаграждение и разноски, той дължи на Довереника неустойка в размер на ........ % за всеки просрочен ден върху дължимата от него сума.

14. (1) Ако Довереникът не изпълни поръчката по уговорения в настоящия договор начин, Довереникът дължи неустойка в размер на ..... % от предвиденото възнаграждение.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действуващото законодателство.

16. Страните ще решават възникналите относно изпълнението на настоящия договор спорове по взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на Гражданско-процесуалния кодекс. (8)

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ДОВЕРИТЕЛ: ...........................

ДОВЕРЕНИК: ..........................

Подобни статии:
 

Реклама