ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

Днес, ......................................., 20.... г., в гр/с. ...........................................,

се сключи настоящият договор между:

..............................................................................................................................................,

наричан накратко Лизингодател, от една страна

и

от друга страна ..............................................................................................................,

наричан накратко Лизингополучател.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. (1) Лизингодателят отдава за временно и възмездно ползване за определен срок ...................................................................................................................................... (индивидуализира се оборудването - вид, модел, регистрационен номер, номер на двигател, шаси и т. н.)

(2) Страните се задължават след изтичане на срока на договора и след заплащане на всички дължими лизингови вноски да сключат окончателен договор за покупко-продажба.(1)

2. Страните се споразумяват обекта да бъде предаден, съответно приет в състояние и вид, описани в приемопредавателен протокол, приложен към договора (Протокол ? 1).

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3. Лизингодателят се задължава:

а) да предаде обекта за ползуване в състояние, уговорено между страните и фиксирано в приемопредавателен протокол в срока, посочен в този договор; (2)

б) да осигури на Лизингополучателя свободно и необезпокоявано използуване на обекта.

в) да не прехвърля собствеността си върху обекта на трети лица до изтичане срока на ползуването му. (3)

4. Лизингополучателят е длъжен:

а) да ползува обекта до изтичане на уговорения срок според указанията на Лизингодателя и според неговото предназначение;

б) да полага грижата на добър стопанин за имуществото, което му е предадено;

в) да отстранява повреди, свързани с обикновеното ползуване на обекта за своя сметка;

г) да заплаща уговорените вноски.

5. Лизингополучателят има право:

а) да получава в срок и при условията на този договор дължимите вноски;

б) да получи отдаденото под лизинг имущество след приключване на срока на договора;

6. Права на Лизингополучателя:

а) да ползува обекта съгласно уговорените условия до изтичане на определения срок;

б) да закупи обекта и придобие собственост върху него, след изплащане на всички договорени вноски. (вж. забележка 1)

в) да уведоми Лизингодателя в срок от .............................. (уговаря се удобен срок от порядъка на 30 дни) за забелязани недостатъци на обекта, различни от фиксираните в приемо-предавателния протокол;

г) да рекламира обекта в срок от ............................................... (уговаря се разумен срок - по-добре кратък) ако открие дефекти, правещи обекта негоден за използуването му. (4)

III. СРОК НА ДОГОВОРА, ЦЕНА, ПЛАЩАНЕ

7. Лизингополучателят може да ползва обекта според уговорените условия за срок от ................... години. (5)

8. В рамките на този срок ще се заплащат следните вноски, разпределени по време и размер както следва:

ВАРИАНТИ:

А) а) За месеците до края на уговорения срок на ползване се заплащат ежемесечни вноски в размер на ............................... лв.

б) след този срок Лизингополучателят ще заплати сумата от ............................ лв., равна на уговорената цена на обекта, която се корегира в зависимост от състоянието на обекта и амортизацията му. Сумата се заплаща в срок от .................... месеца от съставянето на приемо-предавателния протокол ? 2 и определяне на окончателната цена.

Б) а) за месеците до края на .....та година от подписване на настоящия договор се заплащат ежемесечни вноски в размер на ........................... лв.

б) след .....та година от ползуването на обекта Лизингополучателят ще заплати сумата от .......................................... лв., равна на 1/2 от уговорената цена на обекта, която се корегира в зависимост от състоянието на обекта и амортизацията му. Сумата се заплаща в срок от ................. месеца от съставянето на приемо-предавателния протокол ? 2 и определяне на окончателната цена;

в) след изтичане на договорения срок от ...... години за ползване Лизингополучателят ще заплати на Лизингодателя останалата част от сумата, уговорена в приемо-предавателния Протокол № 2 в срок от .......... (напр. 20 дни) от изтичане на срока на ползване на обекта.

9. Вноските през срока на ползуване обекта не включват разходите по експлоатирането му. Те са за сметка Лизингополучателя.

10. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по следния начин: ..................... (6)

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11. (1) Страните по договора нямат право да го прекратяват преди изтичане на уговорения в него срок. Независимо от това Лизингодателят може да прекрати договора когато:

- Лизингополучателят използва отдаденото под лизинг имущество не според предназначението му, в разрез с техническите изисквания за това, или по начин, който го уврежда;

- Лизингополучателят плаща своевременно предвидените в този договор вноски.

(2) При прекратяване на договора в тези случаи Лизингополучателят дължи обезщетение в размер на дължимите вноски до края на срока, претърпените вреди и пропуснатите ползи за времето от прекратяването на договора до изтичането на срока му, както и връщане на обекта на Лизингодателя. (7)

12. При невъзможност на Лизингополучателя да ползува обекта на договора, когато невъзможността е виновно причинена от Лизингодателя, то той има право да откаже заплащане на вноските за този срок, в който не е могъл да ползва обекта.

13. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действуващото законодателство.

14. Страните се споразумяват да решават всички възникнали спорни въпроси чрез споразумение, а ако не могат да постигнат такова ще отнесат спора за разрешаване пред АС на БТПП съобразно неговия Правилник за работа. (8)

Настоящият договор е съставен в два екземпляра - по един за всяка от страните.

ЛИЗИНГОДАТЕЛ: .......................

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ: ...........................

Подобни статии:
 

Реклама