ДОГОВОР ЗА ЦЕСИЯ

Днес, ................................ 20.... г. в гр. ………………,

между страните:

...............................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление: ...........................................................................

регистрирано по ф.д. ? ................/............ г. по описа на .........................................,

представлявано от ....................................................................................... ...................,

наричано накратко Цедент,

и .........................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление: ..............................................................................

рег. с реш. по ф.д. ? ................................../......................... г. по описа на ...............................................................................,

представлявано от .................................................................................................................................................

и наричано накратко Цесионер (1)

се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. (1) С настоящия договор Цедентът прехвърля възмездно на Цесионера вземането си към ......................................, придобито на основание ............................................................................................. (2)

(2) Общият размер на прехвърленото вземане възлиза на ................................., съгл. ......................................................................................................................................... (3)

2. (1) Прехвърленото вземане преминава в патримониума на Цесионера ведно с принадлежностите му. (4)

II. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3. (1) Цесионерът се съгласява да придобие вземането на Цедента към ......................., в размер на ........................ (..........................................................) лева, срещу цена от .................................... (5)

(2) Цената ще бъде изплатена по следния начин: ................................................ (6)

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. (1) Цедентът се задължава да уведоми длъжника за прехлърленото вземане в срок от ................................., от подписването на настоящия договор, по следния начин ................................. (7)

5. (1) Цедентът се задължава да предаде на Цесионера намиращите се у него документи, включително и заверени счетоводни справки, договори за залог, ипотеки и пр., които установяват вземането и неговите принадлежности.

(2) Цедентът задължава да предостави цялата известна информация относно прехвърляното вземане, финансовото състояние на длъжника и всички известни нему факти и обстоятелства, имащи връзка с изпълнение на задължението от длъжника. (8)

(3) Предаването на документите по предходната алинея ще стане с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни.

6. (1) Цесионерът се задължава да заплати дължимата от него цена в размер и при условията на настоящия договор.

IV. ОТГОВОРНОСТ, НЕУСТОЙКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

7. (1) При виновно ниезпълнение на задълженията по настоящия договор, изправната страна има право да развали договора по общия ред.

8. (1) За неизпълнение на задължението на Цесионера по чл. 3 се дължи неустойка за забава в размер на .......... % от неизплатената част от цената за всеки ден забава.

9. (1) За неизпълнение на задължението на Цедента по чл. 4 от настоящия договор се дължи неустойка за забава в размер на .......... % от цената за всеки ден забава.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10. (1) Настоящият договор може да бъде изменен или прекратен по съгласие между страните изразено в писмена форма.

Чл. 11. (1) Споровете между страните по настоящия договор ще се уреждат по взаимно съгласие, а при липса на такова - пред Арбитражния съд при БТПП.

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЦЕДЕНТ: .........................

ЦЕСИОНЕР: .........................

Подобни статии:
 

Реклама