ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКАДнес, ............. 200.. г. в гр. .................. на основание чл. 183 -213 и чл. 280 -292 от Закона за задълженията и договорите между:
....................................., ЕГН ...................., представляващ ..............................., Булстат ...................., Номер по НДР ......................., наричан по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и
.................................................... ЕГН ............................., представляващ ........................, Булстат ............................., Номер по НДР ........................, наричан по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да произведе ............................................................. със следните изисквания:
· ...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................
· ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................
· ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................


Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изкупи изработеното, съгласно изискванията на чл.1 ....................... на цена ................. лв. (.................................. лева) за ......................, или на обща стойност ......................... лв. (................................................. лева). Горните цени включват ДДС.

ПЛАЩАНИЯ И СРОКОВЕ

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава количеството по чл. 1 да бъде произведено в срок до ...........................
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се издължи веднага сумата по чл. 2, ако са изпълнени условията:
· ........................... да е произведен качествено и в срок,
· да е натоварен на превозно средство на КУПУВАЧА,
· да е издадена данъчна фактура за цялата сума по чл. 2.
Чл.5. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.7. Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнение на настоящия договор, ще се уреждат по пътя на взаимното споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на Търговския Закон, Закона за задълженията и договорите и действащата нормативна уледба.
Настоящият договор е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................
(............................)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ......................
(............................)

Подобни статии:
 

Реклама