ДОГОВОР
ЗА СЧЕТОВОДНО-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Днес, ......................... г. в гр. ............ между страните:
.............................. със седалище гр. ..........................., ул. ........................ № ........, представлявано от ....................................., ЕГН ............................, наричано по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и кооперация "....................", със седалище гр. ....................................., представлявана от ........................................................................................., ЕГН .................., наречена по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор за счетоводно-консултантски услуги.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва писмени счетоводно-консултантски услуги, обезпечаващи функционирането на дружеството в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получава текуща информация за своето финансово, счетоводно и данъчно състояние.
(2) Да контролира и дава мнения и препоръки относно дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Да изисква документиране на изплащаното на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение.
(4) Да изисква компетентни консултации относно бъдещите си планове и проекти за модернизиране на отчетността и въвеждане на съвременни информационни технологии за управление и контрол.
(5) Да изисква компетентни консултации и законосъобразни решения по трудово-правни взаимоотношения с работещи.
Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата документация и информация необходима за комплексното счетоводно, банково и данъчно обслужване..
(2) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно текущи промени в състоянието си.
(3) Да заплаща договореното в настоящия договор възнаграждение в договорените срокове.
(4) Да осигури възможност за подписване и подпечатване на необходимите за подаване декларации и платежни документи, и да поддържа достатъчно парични средства в разплащателната си сметка за изплащането на текущи данъци и задължения към бюджета.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получава договореното в настоящия договор възнаграждение.
(2) Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за всичко, което счита, че е необходимо за изпълнение на предмета на настоящия договор.
(3) Да не носи отговорност за счетоводното и данъчно състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди датата на сключване на настоящия договор.
(4) Да не носи отговорност за документи и стопански операции, извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да откаже да извърши финансово-счетоводни операции предложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са в нарушение на българското законодателство.
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да организира и поддържа счетоводното състояние на дружеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с българското законодателство, което да включва изготвянето и подаването на декларации и всички взаимоотношения с РУСО - гр. ........................
(2) Да изготвя платежни документи и да подава в законовите срокове изчислените и дължими данъци и социални осигуровки на дружеството.
(3) Да носи финансова отговорност за своята счетоводна дейност и закъсненията при подаване на необходимите декларации и справки.
(4) Да извърши годишното приключване на дружеството без да изисква допълнително възнаграждение.
(5) Да следи промените в българското законодателство, които намират отражение в предмета на дейност на настоящия договор.
(6) Да дава компетентни консултации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, облекчаващи неговите данъчни задължения.
(7) Да документира получените възнаграждения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПЛАЩАНЕ
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно възнаграждение в размер на ........... лв. (........................................) лева. Възнаграждението се променя при промяна на минималната работна заплата за страната, като база за сравнение е месец ..................... г. Възнаграждението се изплаща от 1 до 15 число на месеца, следващ месеца, подлежащ на счетоводна и данъчна обработка.
Чл.7. Сумата договорена като възнаграждение в настоящия договор може да се променя от двете страни по договора по взаимно споразумение при значителна промяна на извършвания обем работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

НЕУСТОЙКИ
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на нанесената финансова вреда при данъчна проверка, ако вредата превишава сумата от две месечни минимални работни заплати.
Чл.9. При неиздължено в срок възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер, съответстващ на ЗЛДТДВ.

СРОКОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.10. Настоящият договор е безсрочен и се прекратява с едномесечно писмено предизвестие на една от страните след погасяване на задълженията, но не преди 31.12.200.. г. При прекратяване на договора към 31 декември ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е задължен да извърши и годишното счетоводно приключване.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.11. Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнение на настоящия договор, ще се уреждат по пътя на взаимното споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на Гражданско-процесуалния кодекс, Закона за задълженията и договорите и действащата нормативна уледба.
Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................
(...............................)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ......................
(...............................)

Подобни статии:
 

Реклама