КОНСИГНАЦИОНЕН ДОГОВОР

Днес, .................... г. в гр. ....................... се подписа настоящия договор между:
............................................, ЕГН ..........................., представляващ ........................................., Булстат ......................., номер от НДР .............................., наричан по-нататък КОНСИГНАТ, и
............................................., представляващ ....................................., Булстат ......................., номер от НДР .............................., наричан по-нататък КОНСИГНАТОР, се сключи настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. КОНСИГНАТЪТ предоставя на КОНСИГНАТОРА за продажба на консигнация стока за ............................. срок, следната стока на следните предварителни цени:

Наименование Мярка Кол. Ед.цена Стойност

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.2. Стоката се съхранява в складовете на КОНСИГНАТОРА при подходящи условия.
Чл.3. Транспортните разходи са за сметка на КОНСИГНАТОРА.
Чл.4. Разплащането се извършва в брой в срока по чл. 1.
Чл.5. КОНСИГНАТЪТ издава фактура за горните количества след плащане на стоката.
СРОКОВЕ
Чл.6. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.7. Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнение на настоящия договор, ще се уреждат по пътя на взаимното споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на Търговския Закон, Закона за задълженията и договорите и действащата нормативна уледба.
Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

КОНСИГНАТ: ........................
(............................)


КОНСИГНАТОР: ......................
(............................)

Подобни статии:
 

Реклама